Biblioteka w szkole Biblioteka w szkole
Szukaj: 
Aktualny numer 10/13
Na skróty
Aktualny numer
Prenumerata i zakup numerów archiwalnych
Archiwum
Zawartość wszystkich numerów "BwS"
w programie MOL
Wyszukiwarka
Informacje dla autorów
Sklep internetowy
Bibliografia materiałów repertuarowych dla szkół
Bank przydatnych
materiałów
Partnerzy
Galeria bibliotekarzy
KONTAKT
"Biblioteka w Szkole"
00-950 Warszawa
skr. pocztowa 109
email:
[email protected]
tel./fax 0-22 832 36 12
tel. 832 36 11
Biblioteka w Szkole 2002 nr 12

Izabela RUDNICKA
Program ścieżki edukacja czytelnicza i medialna w liceum ogólnokształc±cym i profilowanym

Moja propozycja jest możliwa do realizacji w większości szkół ponadpodstawowych. Można j± wykorzystać zarówno w liceum ogólnokształc±cym, jak też w wybranych profilach (jako podstawę do rozbudowania, rozwinięcia i dostosowania określonych elementów w zależności od własnych potrzeb). Program ten zaproponowałam do realizacji w szkole, w której pracuję (Zespół Szkół nr 24 w Warszawie składaj±cy się z liceum ogólnokształc±cego, liceum profilowanego i technikum). Zakres nauczania obejmuje od specjalności informatyczno-matematycznej i humanistycznej po kulturow±, (profile: zarz±dzania informacj±, socjalny i zwi±zane z budownictwem specjalności w technikum).

Urszula MICHALAK
Wolontariat młodzieżowy: program wychowawczy

Program (...) został już przeprowadzony w mojej szkole. Dzięki niemu znaleźliśmy osoby wrażliwe na potrzeby drugiego człowieka, życzliwych w kontaktach z innymi osobami, chc±cych nieść pomoc słabszym. (...) Osob± odpowiedzialn± proponowanego programu wychowawczego może być każdy zainteresowany problemem nauczyciel (nie koniecznie pedagog szkolny). Realizatorami - grupa młodych, kreatywnych, chc±cych pomagać innym ludzi z jednej lub kilku szkół. Program adresowany jest przede wszystkim do młodzieży, ale także do rodziców i nauczycieli. Uczestnikami programu s± też wszyscy ci, którzy otrzymaj± pomoc od wolontariuszy (fragment wstępu).

Urszula MICHALAK
Wolontariat - służba na rzecz innych. Konspekt zajęć

Propozycja zajęć upowszechniaj±cych zasady altruizmu i życzliwości, poczucia odpowiedzialności za siebie i innych.

Romana STˇSIEK
Klub Recenzentów jako forma popularyzowania czytelnictwa i promowania zbiorów biblioteki szkolnej

Omówienie zajęć pozalekcyjnych z grup± gimnazjalistów.

Renata SOWADA
Moje miasto w XX wieku, czyli projekt w szkole

Scenariusz zajęć warsztatowych polegaj±cych na stworzeniu szkolnej kroniki dotycz±cej historii i rozwoju miasta.

Genowefa ŁAZAREWICZ, Krystyna DREXLER-WAWRZYNIAK
Konkurs mitologiczny

Scenariusz rozbudowanego konkursu szkolnego (turniej wiedzy, prace literacko-plastyczne, opowiadanie mitu, konkurs przebrań itp.).

Małgorzata ZAWADZKA
Zaproszenie na pogrzeb katalogu kartkowego? Czyli krótka historia narodzin, życia i agonii katalogu tradycyjnego Zespole Szkół Leśnych i Agrotechnicznych w Tucholi

Teraz księgozbiór przekracza już 30 tysięcy. I oto biblioteka staje się medialnym centrum informacji w szkole. W roku szkolnym 2002/2003 czytelnicy otrzymali stanowiska pracy z komputerami. Wszystko zostało poł±czone w jedn± sieć, i... no właśnie: co dalej? Wszystkie katalogi funkcjonuj± doskonale w sieci. Nikt nie będzie przecież godzinami przewracał kartek katalogowych, jeśli można wydać polecenie komputerowi, by wyszukał odpowiednie opisy. Komputer zrobi to bardzo szybko, dokładnie i precyzyjnie. W dodatku pokaże, która ksi±żka jest wypożyczona, a o któr± można poprosić.
Czy wobec tego jest jakikolwiek sens drukować nowe karty katalogowe, maj±c świadomość, iż jest to działanie wbrew logice? Uprawiać sztukę dla sztuki? (fragment artykułu).

Bernadetta ZIELIŃSKA, Daria NIEDZIELSKA
Festa Italiana, czyli "Dzień włoski" w szkole

Grażyna ANDRZEJEWSKA
Only love. Scenariusz przedstawienia

Dowcipne scenki. Tu jest jedna z nich.

Barbara Wanda JACHIMCZAK
Przed Walentynami - scenariusz wieczoru

Małgorzata ŻELAZKO
Kobieta. Scenki do przedstawienia kabaretowego dla szkół ponadgimnazjalnych

Danuta KUNCEWICZ-DYGAŁA
A ja bym... (scenariusz dla młodzieży)

Kamilla DUDEK
Zajęcia z tekstami kultury - propozycja dla szkół ponadgimnazjalnych

Biblioteka szkolna jest bardzo dobrym miejscem, by wykształcić umiejętność spojrzenia na utwór jako dzieło osadzone w pewnej epoce, wykrycia zwi±zków ł±cz±cych literaturę z innymi dziedzinami działalności kulturalnej człowieka. Bibliotekarz może przywoływać fakty i utwory znane uczniom z lekcji języka polskiego, historii oraz omawiać nieznane im jeszcze dzieła literackie, wskazywać zwi±zane z nimi teksty kultury (fragment artykułu).

Lucyna MASŁOWSKA, Anna PETERMAN
Lustereczko, powiedz przecie...
Zabawy i gry dydaktyczne. Scenariusz zajęć na podstawie wiersza Czesława Janczarskiego: Magiczne lusterko

Wanda MADEJA
Polscy laureaci literackiej Nagrody Nobla: konkurs afiszowy

Marzanna PIKUL
Jaki to autor? Jaki to tytuł? Jaki to bohater? Konkurs czytelniczy dla klas V i VI

Grażyna BILSKA
Laureaci literackiej Nagrody Nobla; Imre Kertesz

Grażyna BRODZISKA
Bohaterowie literaccy - O kim mowa? Konkurs powtórzeniowy dla szkól ponadgimnazjalnych

Nauczycielom szkól ponadgimnazjalnych rekomenduje pomysł organizowania form konkursowych dla sprawdzenia i utrwalenia wiedzy o najważniejszych dziełach literackich. Dobre efekty daje zabawa w rozpoznawanie bohaterów literackich na podstawie ich krótkich  charakterystyk (mog± być nietypowe lub podchwytliwe). Materiał zawiera kilkanaście propozycji pytań dla klas maturalnych.

Danuta RÓŻAŃSKA-SMOLIŃSKA
Diabeł tkwi w szczegółach - czyli głos w dyskusji o obowi±zkach nauczyciela bibliotekarza

Krystyna LENARTOWSKA
Zarz±dzanie informacj±: zestawienie bibliograficzne w wyborze

Teresa WÓJCIK, Sylwia GŁĘBCZYŃSKA, Marek SKÓRCZ, Maria Monika KLEIN
Pierwszy raz w życiu poczuliśmy się ważni. Realizacja grantu Narodowego Banku Polskiego

Ekslibrisy bibliotek: Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Jakubowie

Nasz TW w WI

Z cyklu "Co robi±?"

Barbara JANCZURA
Pomagałam wybitnie zdolnej uczennicy

Elżbieta KASPRZAK
Dajemy uczniom porz±dne karty czytelnika

Małgorzata MAJAK
Wychodzimy na spotkanie komputerom

Barbara TOMALA
Prowadzimy edukację regionaln± we współpracy ze środowiskiem

Zofia WIEWIÓRKA
Poszukujemy informacji o dziejach miasta

Na okładce: Edward Stachura