Biblioteka w szkole Biblioteka w szkole
Szukaj: 
Aktualny numer 10/13
Na skróty
Aktualny numer
Prenumerata i zakup numerów archiwalnych
Archiwum
Zawartość wszystkich numerów "BwS"
w programie MOL
Wyszukiwarka
Informacje dla autorów
Sklep internetowy
Bibliografia materiałów repertuarowych dla szkół
Bank przydatnych
materiałów
Partnerzy
Galeria bibliotekarzy
KONTAKT
"Biblioteka w Szkole"
00-950 Warszawa
skr. pocztowa 109
email:
[email protected]
tel./fax 0-22 832 36 12
tel. 832 36 11
Biblioteka w Szkole 2004 nr 7-8

Wykaz aktów prawnych i innych materiałów opublikowanych w "Bibliotece w Szkole" 2004 nr 7/8 ("Prawo w szkole" nr 21)

Akty prawne wycofane ze zbioru

 • Dział U, nr aktu 2 - Ustawa z dn. 1 grudnia 1994 r. o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych
 • Dział 1, nr aktu 14 - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 26 marca 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i cofania zezwolenia na założenie szkoły publicznej przez osobę prawną lub fizyczną
 • Dział 5, nr aktu 7 - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 27 sierpnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych
 • Dział 6, nr aktu 7 - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 2 paÄ˝dziernika 1998 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy
 • Dział 8, nr aktu 3 - Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 13 sierpnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz
 • Dział 11, nr aktu 3 - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 16 września 1997 r. w sprawie określenia wzorów dokumentów i rodzaju innych dowodów niezbędnych do ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz szczegółowych zasad i trybu wypłaty zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych
 • Dział 12, nr aktu 1 - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 18 kwietnia 2002 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego
 • Dział 12, nr aktu 2 - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 27 grudnia 2001 r. w sprawie określenia rodzajów przyrządów i pomocy naukowych, których zakup uprawnia do odliczenia poniesionych wydatków od podatku dochodowego
 • Dział 13, nr aktu 1 - Zarządzenie nr 43 Ministra Edukacji Narodowej z dn. 19 lipca 1989 r. w sprawie legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą

Akty prawne wprowadzone do zbioru

 • Dział U, nr aktu 1b - Ustawa z dn. 27 czerwca 2003 o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz zmianie niektórych innych ustaw
 • Dział U, nr aktu 2 - Ustawa z dn. 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
 • Dział 1, nr aktu 14 - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 4 marca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną lub osobę fizyczną
 • Dział 5, nr aktu 7 - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych
 • Dział 6, nr aktu 7 - Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 3 paÄ˝dziernika 2003 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy
 • Dział 8, nr aktu 3 - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 23 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz
 • Dział 12, nr aktu 1 - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 8 maja 2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

Aktualizacje

 • Informatorium - spis treści
 • Dział U, nr aktu 1 - Ustawa z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty
 • Dział U, nr aktu 3 - Ustawa z dn. 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela
 • Dział U, nr aktu 3a - Ustawa z dn. 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz zmianie niektórych innych ustaw
 • Dział U, nr 6 - Ustawa z dn. 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii
 • Dział U, nr 7 - Ustawa z dn.4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
 • Dział 1, nr 1 - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół
 • Dział 1, nr 2 - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego
 • Dział 1, nr 3 - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji
 • Dział 3, nr 1 - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych
 • Dział 3, nr 3 - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
 • Dział 4, nr 2 - Rozporządzenie Rady Ministrów z dn.4 sierpnia 1993 r. w sprawie warunków, form, trybu przyznawania i wypłacania oraz wysokości pomocy materialnej dla uczniów
 • Dział 6, nr 6 - Rozporządzenie Rady Ministrów z dn.28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobów ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy
 • Dział 8, nr 1 - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn.10 września 2002 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli
 • Dział 8, nr 8 - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w przedszkolach oraz w poszczególnych typach szkół i placówek
 • Dział 9, nr 10 - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracowników dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika
 • Dział 10, nr 1 - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 11 maja 2000 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań, zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat
 • Dział nr 10, nr 7 - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn.3 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w Biurze Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej
 • Dział 12, nr 3 - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 1 lipca 2002 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu
 • Dział 12, nr 4 - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 24 stycznia 2000 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz odpłatności za wykonywanie tych czynności
 • Dział nr 12, nr 6 - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 16 stycznia 2002 r. w sprawie profili kształcenia ogółnozawodowego