Biblioteka w szkole Biblioteka w szkole
Szukaj: 
Aktualny numer 10/13
Na skróty
Aktualny numer
Prenumerata i zakup numerów archiwalnych
Archiwum
Zawartość wszystkich numerów "BwS"
w programie MOL
Wyszukiwarka
Informacje dla autorów
Sklep internetowy
Bibliografia materiałów repertuarowych dla szkół
Bank przydatnych
materiałów
Partnerzy
Galeria bibliotekarzy
KONTAKT
"Biblioteka w Szkole"
00-950 Warszawa
skr. pocztowa 109
email:
[email protected]
tel./fax 0-22 832 36 12
tel. 832 36 11
Biblioteka w Szkole 2004 nr 10

Juliusz WASILEWSKI
Ile minut trwa godzina?

Skoro 18-godzinny etat nauczyciela przedmiotu składa się z 45-minutowych "godzin lekcyjnych", to może np. 30-godzinny etat nauczyciela bibliotekarza też należałoby wyliczać z tych "godzin" 45-minutowych? W±tpliwości dotycz±ce naliczania pensum rozwiane.

Elżbieta WÓJCICKA
Planowanie rozwoju biblioteki szkolnej

Właściwa organizacja pracy, planowanie i realizowanie celów jest warunkiem zapewnienia wysokiej jakości pracy, do osi±gnięcia której powinna d±żyć każda biblioteka. Proces planowania wizji i misji biblioteki, przykładowy efekt analizy SWOT, standardy jakości pracy biblioteki.

Teresa PASKUDA
Edukacja filmowa w technikum i liceum profilowanym. Propozycja programu

Program przeznaczony dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych odpowiada programowi edukacji czytelniczej i medialnej, spełnia zadania edukacji filmowej, uwzględnia standardy wymagań egzaminacyjnych. Propozycje treści, zagadnień, zadań i metod ich realizacji.

Małgorzata WAJNOR
Reklama ksi±żki metod± book-talking w szkole podstawowej

Prezentacja lektury t± metod± musi mieć szczególn± konstrukcję odpowiadaj±c± możliwościom percepcyjnym ucznia w szkole podstawowej. Reklama Opowieści z Narnii i Niesamowitego dworu metod± book-talking. Więcej przykładów.

Irena DZIERŻA, Halina KASZPER
Kultura średniowiecza. Scenariusz lekcji interdyscyplinarnej dla klasy II LO

Celem zajęć jest zapoznanie uczniów z dorobkiem kulturalnym średniowiecza. Lekcja realizuje elementy ścieżek: czytelniczo-medialnej, regionalnej, filozoficznej. Wykorzystano w niej metody aktywizuj±ce.

Iwona SUPRONOWICZ
Biblioteka szkolna a problemy adaptacji uczniów klas pierwszych w gimnazjum

Pierwszoklasiści rozpoczynaj± w gimnazjach kolejny etap edukacji w nieznanych im do tej pory warunkach. Jednocześnie wkraczaj± w burzliwy okres dojrzewania, który z punktu widzenia psychologii, jest jednym z najtrudniejszych w życiu człowieka. Nauczyciel bibliotekarz może pomóc im przystosować się do nowej rzeczywistości szkolnej. Propozycje konkretnych zajęć.

Maria KLIMUK, Violetta KOTYBIŃSKA, Hanna TRYBIŃSKA
Działania marketingowe w bibliotece szkolnej Zespołu Szkół nr 1 w Elbl±gu

"Dzień otwartych drzwi" to doskonała promocja biblioteki w środowisku lokalnym. Obejmuje ona m.in. udostępnienie zwiedzaj±cym wszystkich pomieszczeń bibliotecznych, zaproszenie do korzystania ze zbiorów i kronik. O pracy biblioteki informuje specjalna ulotka.

Katarzyna SEMLA
Godziny z ksi±żk±. Program zajęć dla klasy II szkoły podstawowej

Na zajęciach w czytelni szkolnej dzieci miały możliwość wysłuchania bajek, poznania polskich legend, tradycji zwi±zanych ze świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Uczyły się także dobrych manier.

Małgorzata WAJNOR
Co to jest synonim? Lekcja biblioteczna dla uczniów klas IV-VI

Praca ze słownikiem synonimów, gry dydaktyczne, pantomima, burza mózgów. Nauka wyszukiwania synonimów poprzez zabawę i ćwiczenia praktyczne.

Anna JAROSZEWSKA, Joanna MAZIŃSKA, Anna HEINRICH
Niepełnosprawni s± wśród nas. Scenariusz zajęć biblioterapeutycznych dla uczniów gimnazjum

Zajęcia kształc± nie tylko umiejętność pracy w zespole, lecz przede wszystkim ucz± empatii i pobudzaj± wyobraźnię.

Jolanta JĘDRALSKA-POŁETEK
Fotografia jako źródło informacji. Scenariusz lekcji dla klasy IV

Zapoznanie uczniów z różnymi funkcjami i zastosowaniami fotografii, która jest jednym z przekazów medialnych. Praca w grupach, mapy myśli, słowniczek przydatnych pojęć maj± za zadanie ułatwienie i uatrakcyjnienie przyswojenia wiedzy.

Marzanna WASˇG
Człowiek człowiekowi wilkiem - historia Kaina i Abla. Konspekt lekcji

Lekcja języka polskiego przeznaczona dla klas VI prowadzona w bibliotece szkolnej z wykorzystaniem metod aktywizuj±cych.

Bernadeta BURZYŃSKA
Laicyzacja kultury na przykładzie świ±t Bożego Narodzenia. Scenariusz lekcji

Celem zajęć jest uświadomienie uczniom różnic między tradycyjnymi świętami a współcześnie obchodzonymi. Na lekcji wykorzystano m.in. fragment Chłopów Reymonta i informacje z Encyklopedii tradycji polskich.

Hanna PYRA
Edgar Allan Poe i jego niesamowity świat. Konspekt lekcji w szkole ponadgimnazjalnej

Zajęcia pozalekcyjne maj± mniej zobowi±zuj±c± formę niż lekcja i pozwalaj± uczniom na swobodniejsze wyrażenie przeżyć estetycznych. Praca w grupach nad tekstem, specyficzna atmosfera stworzona przez zastosowanie drobnych rekwizytów (np. świec) skłania każdego do czynnego udziału w lekcji. To doskonały sposób na wzbudzenie zainteresowania twórczości± Edgara Allan Poe.

Anna PAŁĘGA
W baśniowym świecie Charlesa Perrault. Konkurs czytelniczy dla klas IV

Konkurs składa się z konkurencji sprawnościowych, pokazu mody baśniowej, projektowania plakatów i quizu ze znajomości życia i twórczości Charlesa Parraulta.

Barbara OCIEPKA
Tytus, Romek i A’Tomek. Konkurs ze znajomości komiksu

Zestaw pytań (test wyboru) oraz krzyżówka sprawdzaj±ce znajomość poszczególnych ksi±g komiksu w formie gotowej do powielenia i rozdania uczniom.

Ewa SZYGUŁA
Edukacja europejska. Bibliografia w wyborze

Scenariusze konkursów, zajęć edukacyjnych, konspekty i przykłady lekcji.

Jerzy DUDA
Pożegnanie Jolanty Anny Kasprowicz, dyrektorki Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu.

Teresa BIEGUN
Sekty - zagrożenia i pułapki. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1994-2004

Barbara Wanda JACHIMCZAK
Wigilie sławnych Polaków. Scenariusz bożonarodzeniowy

Jak spędzał Wigilię Mickiewicz, Chopin, Czartoryski? Co tego dnia robił Wańkowicz? Co podawano na wigilijnej kolacji u Niemcewiczów? Scenariusz przeznaczony dla uczniów szkół średnich wykorzystuje m.in. liryki Staffa, Wyspiańskiego, Lechonia.

Agnieszka RADKOWSKA
Bajka o tekturowym miasteczku. Scenariusz dla teatrzyków szkolnych

Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. O poszukiwaniu własnego miejsca w świecie w przystępny i atrakcyjny sposób opowiadaj± papierowe ludziki.

Anna JĘDRYCH
Adam Mickiewicz. Scenariusz uroczystości w dwusetn± rocznicę urodzin pisarza

Scenariusz przeznaczony dla gimnazjalistów może posłużyć również jako podsumowanie wiedzy na temat życia i twórczości Mickiewicza. Równie dobrze można go wykorzystać do uczczenia 145. rocznicy śmierci poety przypadaj±cej 26 XI 2005 r.

Elżbieta ZAKRZEWSKA
Mikołajki z Mikołajem. Scenariusz imprezy czytelniczej

Przebieg imprezy, przykładowe pytania z konkursu mikołajkowego, historia świętego biskupa Miry, plebiscyt na najlepsz± ksi±żkę pod choinkę.

Katarzyna GRACZYK
Przygoda z pluszowym misiem. Scenariusz imprezy czytelniczej

Impreza czytelnicza adresowana do uczniów nauczania zintegrowanego z okazji ¦wiatowego Dnia Pluszowego Misia (25.11) popularyzuje ksi±żki i wiersze dla dzieci.

XXI Ogólnopolski Konkurs Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży Gimnazjalnej

XXIV Międzynarodowy Konkurs Poezji w W±glanach

Z cyklu "Co robi±?"

Wanda KRZYŻEWSKA
Dzień egipski

Konkursy, wystawy, wycieczki do muzeów zwi±zane z dziejami i kultur± Egiptu w niekonwencjonalny sposób zachęcaj± uczniów do korzystania z różnych źródeł informacji.

Publikacje otrzymane

Wykaz dyplomowanych nauczycieli bibliotekarzy