Biblioteka w szkole Biblioteka w szkole
Szukaj: 
Aktualny numer 10/13
Na skróty
Aktualny numer
Prenumerata i zakup numerów archiwalnych
Archiwum
Zawartość wszystkich numerów "BwS"
w programie MOL
Wyszukiwarka
Informacje dla autorów
Sklep internetowy
Bibliografia materiałów repertuarowych dla szkół
Bank przydatnych
materiałów
Partnerzy
Galeria bibliotekarzy
KONTAKT
"Biblioteka w Szkole"
00-950 Warszawa
skr. pocztowa 109
email:
[email protected]
tel./fax 0-22 832 36 12
tel. 832 36 11
Biblioteka w Szkole 2005 nr 5

Juliusz WASILEWSKI
Ksi±żka

Papież  o bibliotece

(fragment przemówienia Jana Pawła II podczas poświęcenia gmachu Biblioteki uniwersyteckiej w Warszawie (1999)

Joanna JANKOWSKA
Nielegalne bezpłatne zastępstwa

W opinii MENiS niedopuszczalna jest sytuacja, w której bibliotekarz nie może wykonywać swoich podstawowych obowi±zków, gdyż w tym właśnie czasie prowadzi zajęcia w ramach godzin doraźnych zastępstw…

Ewa MAŁECKA-JÓ¬WIK
Biblioteka bliżej ucznia. Program realizacji ścieżki "Edukacja czytelnicza i medialna" w gimnazjum

Program uwzględnia wszystkie treści zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego w gimnazjum. Można przy jego realizacji stosować zasadę pewnej dowolności - zaproponowane tematy zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej mog± być realizowane w różnych klasach. Pewne zmiany mog± dotyczyć także liczby godzin przeznaczonych na realizację danego tematu. Jest to uzależnione w dużej mierze od zasobu wiedzy wyniesionej przez uczniów ze szkoły podstawowej, a także od możliwości realizacyjnych szkoły.
Program może być wykorzystany w systemie klasowo-lekcyjnym lub pozalekcyjnym. Treści ścieżki mog± być realizowane nie tylko na zajęciach bibliotecznych, ale także w ramach nauczania języka polskiego, historii, sztuki, informatyki oraz podczas zajęć kółek zainteresowań i organizacji szkolnych.

Renata WRÓBLEWSKA
Opracowałam "Program promocji biblioteki szkolnej"

Ankieta dla uczniów - 1. Ankieta dla uczniów - 2. Ankieta dla nauczycieli. Ankieta dla rodziców. Analiza wyników

Agnieszka PIECHNIK, Joanna JASIŃSKA
¦więto ksi±żki dla dzieci. Projekt edukacyjny dla klas III - IV

Krystyna RATYŃSKA-OLECHNOWSKA, Renata STRZELECKA
Awans zawodowy nauczyciela bibliotekarza na stopień nauczyciela kontraktowego. Propozycje działań

Renata SOWADA
Forum Bibliotekarzy Województwa ¦l±skiego

Krótkie sprawozdanie z Forum, które odbyło się w marcu.

Aldona DAWIDZIAK, Mariola NOGAJ-GORZYŃSKA
W świecie lektur. Ogólnoszkolny projekt edukacyjny

Grażyna PIˇTKOWSKA
Awans zawodowy. Wybór artykułów opublikowanych na lamach "Biblioteki w Szkole"

Zestawienie bibliograficzne jest uzupełnieniem wcześniejszych opracowań na temat awansu zawodowego nauczycieli: Danuty Orzeł ("Biblioteka w Szkole" 2001 nr 11 s. 22-23) i Elżbiety Gucwy ("Biblioteka w Szkole" 2002 nr 11 s. 26-27).

Grażyna PIˇTKOWSKA
Komputer w bibliotece. Wybór artykułów opublikowanych na lamach "Biblioteki w Szkole" w latach 2000-2004

Marzena ¦migielska
Poż±dany model bibliotekarza w oczach uczniów gimnazjum

Omówienie sondażu przeprowadzonego w Gimnazjum nr 5 w Słupsku. Cały materiał

Ewa KABAT, Krystyna KWIATKOWSKA, Mirosław KABAT
Tydzień ekologiczny w naszej szkole

"Tydzień Ekologiczny" jest organizowany w naszej szkole od r. 1996, najczęściej pod koniec kwietnia. Co roku przebiega pod innym, wiod±cym hasłem, a każdy dzień ma określon± tematykę. Stałymi elementami Tygodnia s± konkursy: na najciekawszy plakat, wiersz o tematyce ekologicznej, na ekologiczn± potrawę,  wystawa psów nie tylko rasowych. Ponadto organizowane s± apele, akademie, debaty, różnego rodzaju żakinady i przemarsze (…).

Małgorzata ŁOPUSZYŃSKA-RATYNA
Wydajemy szkoln± gazetę, czyli jak pracuje zespól redakcyjny "Gimzetki"

Obszerny materiał omawiaj±cy sposób "zwerbowania" członków redakcji, planowania pracy zespołu, etapy procesu wydawniczego, rady praktyczne

Barbara CUDEK, Anna BUREK
Jesteśmy gośćmi na Olimpie

Anna SKWARA
Lekturomania: turniej znajomości Ani z Zielonego Wzgórza

Pytania do turnieju opublikowano w formie gotowej do skopiowania i rozdania uczniom

Kamilla DUDEK
Słynne zwroty i metafory filozoficzne. Korelacja treści ścieżki filozoficznej oraz czytelniczej i medialnej w szkole ponadgimnazjalnej

Karta pracy ucznia - w formie gotowej do skopiowania

Krystyna MAKOWSKA
O wróżce Genowefie. Scenariusz z okazji Dnia Dziecka

Kazimierz SZYMECZKO
Szkoła przetrwania: Trendy i na topie

Monika KUCHARCZYK-KUBACKA
Obchody i rocznice w roku szkolnym 2005/2006

Mirosława SIEMIANOWSKA
Wykorzystuję karykatury. Scenariusz wystawy "Wszystko, co m±dre, powiedział już ktoś inny"

Warsztaty dla zaawansowanych użytkowników programu MOL 2000+

Nasz TW w WI

Kolejny raport naszego tajnego współpracownika (TW), który ulokowany jest w Sejmie, zwanym też Wysok± Izb± (WI) i na nasze zlecenie rejestruje wszystkie wypowiedzi posłów, w których pojawia się słowo biblioteka (red.).

Publikacje

  • Lucjan Biliński: Nauka i technika w programach edukacyjnych. Warszawa 2005
  • Wojciech Ksi±żek: Rzecz o reformowaniu edukacji, czyli… a to Polska właśnie. Żarnowiec-Gdańsk 2005

Uczeń potrafi

Tytuły ksi±żek, które uczniowie chcieli znaleźć w naszej bibliotece (Joanna RYGIEL)

Wykaz dyplomowanych nauczycieli bibliotekarzy

Z cyklu "Co robi±?"

Jolanta DˇBROWSKA
Półka GRATIS

Na okładce: Stefan Żeromski