Biblioteka w szkole Biblioteka w szkole
Szukaj: 
Aktualny numer 10/13
Na skróty
Aktualny numer
Prenumerata i zakup numerów archiwalnych
Archiwum
Zawartość wszystkich numerów "BwS"
w programie MOL
Wyszukiwarka
Informacje dla autorów
Sklep internetowy
Bibliografia materiałów repertuarowych dla szkół
Bank przydatnych
materiałów
Partnerzy
Galeria bibliotekarzy
KONTAKT
"Biblioteka w Szkole"
00-950 Warszawa
skr. pocztowa 109
email:
[email protected]
tel./fax 0-22 832 36 12
tel. 832 36 11
Biblioteka w Szkole 2012 nr 11

Kup ten numer w sklepie, ści±gnij artykuły online


 

Biblioteka w Szkole 2012 nr 10

ZAGADNIENIA

Juliusz WASILEWSKI
W szkole musi być biblioteka i nauczyciel bibliotekarz

Samorz±dowcy zrozumieli rolę
bibliotek szkolnych. S±d administracyjny
uznał, że biblioteka musi być części± szkoły...
Ludzie dali się przekonać,
czy może ktoś próbuje uśpić nasz± czujność?


Ankieta

Dlaczego jako bibliotekarz szkolny
czujesz się anachronicznie?


Małgorzata SOLECKA-KOPLIN
Biblioteka szkolna wsparciem doradztwa zawodowego

Dlaczego warto wykorzystać zasoby i możliwości
biblioteki szkolnej w wewn±trzszkolnym systemie
doradztwa zawodowego?


PRAWO W SZKOLE

Dariusz SKRZYŃSKI
Ochrona danych osobowych
publikowanych na stronie internetowej szkoły

Przetwarzanie danych osobowych to także
umieszczanie ich na stronie internetowej
i w materiałach informacyjnych o szkole.
Szkoły powinny zdawać sobie sprawę, że ujawnianie
musi być zgodne z Ustaw± o ochronie
tych informacji na stronie internetowej wymaga stosowania
w dzienniku biblioteki nie s± danymi osobowymi,
przepisów prawa i poszanowania zasad prywatności.
Jeżeli jednak dokumentacja pracy bibliotekarza
Warto zapoznać się z podstawowymi zasadami publikowania
danych w internecie. Uchroni to dyrektora czy nauczyciela
od ewentualnych reperkusji prawnych.

 

Dariusz SKRZYŃSKI
Prawnik odpowiada

Urlop uzupełniaj±cy.
Dodatek mieszkaniowy z dwóch umów.
Potr±cenia z wynagrodzenia za pracę.
Dokumentacja pracownicza.
Godziny ponadwymiarowe.


Dariusz SKRZYŃSKI
Wspomaganie szkół przez biblioteki pedagogiczne
Projektowane zmiany

Urlop uzupełniaj±cy.
Resort edukacji chce poszerzyć zakres zadań bibliotek
pedagogicznych. Maj± one lepiej wspierać funkcjonowanie szkół.
MEN przekazało zatem do konsultacji społecznych projekt
rozporz±dzenia w sprawie szczegółowych zasad działania
publicznych bibliotek pedagogicznych (wersja z 29 sierpnia 2012 r.).

 

CZYTELNIK W BIBLIOTECE

Małgorzata ANTCZAK-KĘSY
Dzień Pluszowego Misia
Błyskawiczny przepis

Misiowe święto jest obchodzone 25 listopada.

 

Witold PELKA
Muzyka uratuje poezję

Muzyka uratuje poezję. Ciekawa teza i śmiało wpisuj±ca się
we współczesny stosunek do liryki. Oto bowiem muzyka, piosenka,
zajęły w wyobraźni ludzi miejsce literatury, a poezji zwłaszcza.
Paradoksalnie jednak właśnie przy pomocy piosenki poetyckiej można
spróbować pokazać, że tekst liryczny ci±gle ma swoj± wartość,
może zachwycać i przedstawiać wiele różnorodnych emocji.
Przedstawiamy pierwszy odcinek nowego cyklu.

 

Janina WITEK
Być na swoim miejscu
Konkurs frazeologiczny

Dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej.

 

Sylwia KOMOREK
Wszystkie kolory świata

O tym, jak biblioteka szkolna wł±czyła się w akcję charytatywn±
prowadzon± przez UNICEF.

 

Aneta JARMARK
Sposoby porozumiewania się ludzi

Scenariusz zajęć

 

Ewa GAJEK
Zmagania humanistyczne

Ciekawy przykład współpracy bibliotekarzy szkolnych
z bibliotek± pedagogiczn±.

 

Gabriela BONK
Krzyżówka filozoficzna


Irena ZIELIŃSKA
Tylko prowansja
Konkurs szkolny

Popularyzuj±cy wiedzę na temat historii, geografii, gastronomii,
literatury i sztuki regionu Francji oraz motywuj±cy uczniów
do korzystania z zasobów biblioteki szkolnej i internetu.


SCENARIUSZE

Barbara Wanda JACHIMCZAK
Człowieczy los wg Anny German

Poruszaj±cy problem ludzkiego szczęścia.
Dla uczniów gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej.

 

KRÓTKO

Bernadeta LISTWOŃ
Przegl±d ksi±żek

 

FELIETON
Biblioteka w Szkole 2012 nr 10

Dorota GUBA
Biblioteki szkolne umieraj±...

W księgach inwentarzowych widać, że liczba
zakupionych ksi±żek z roku na rok spada. To przerażaj±ce.

 

DODATKI

Biblioteka - Centrum Informacji Nr 04/2012

Poczet królów polskich - Kazimierz Wielki Biblioteka w Szkole 2012 nr 10

Kup ten numer w sklepie, ści±gnij artykuły online