Informacje dla autorów

Zachęcamy do przesyłania redakcji materiałów do druku. Zanim to jednak zrobisz, przeczytaj poniższe informacje. Dowiesz się, jaką materiał powinien mieć formę, jak go wysłać, co musi zawierać i o czym pamiętać.

Przekazanie materiału

Przysyłaj propozycje pocztą elektroniczną: [email protected] Stosuj typową czcionkę (np. times, arial) w rozmiarze 12-14 pkt. Nie wprowadzaj zabiegów edytorskich typu łamanie na szpalty, wyrównywanie prawego marginesu, ręczne przenoszenie wyrazów itp. Należy zawsze stosować pojedynczy odstęp (spacje). Spacje stawiamy zawsze po znaku przestankowym (a nie przed nim). Akapity, tabele powinny być tworzone automatycznie (wiersze i kolumny nie mogą być dorysowywane).

Przypisy

Przypisy (zapisane według normy PN-ISO 690) należy zamieść na końcu artykułu. Podobnie ewentualne wykresy, rysunki itp. Wzory sporządzania przypisów różnych dokumentów - plik PDF.

Cytaty

Jeżeli cytujesz jakieś utwory (np. w materiałach repertuarowych) lub fragmenty książek, artykułów itp. lub jeżeli w jakikolwiek inny sposób korzystasz z czyjejś pracy - koniecznie podaj ich autorów i Ä˝ródła, z których zostały zaczerpnięte.

Prawa autorskie

Do wysyłanej propozycji artykułu dołącz oświadczenie, że jesteś autorem pracy i że twoje prawa autorskie nie są w żadnym stopniu ograniczone.

Konspekt zajęć

Jeżeli opracowujesz konspekt zajęć, zapisz w postaci operacyjnej (określając, co uczeń po zajęciach powinien wiedzieć, rozumieć, umieć)[*].

Literatura fachowa

Piśmiennictwo fachowe istnieje od dawna. Dlatego przed napisaniem materiału zapoznaj się z istniejąca literaturą na dany temat. Materiały metodyczne, programowe, problemowe powinny w jakiś sposób odnosić się do funkcjonującego piśmiennictwa.

Przetwarzanie danych

Przysłanie pracy ze swoimi danymi uznaje się za jednoznaczne z podpisaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 50 poz. 580).

Wyłączność

Nigdy nie wysyłaj swojego artykułu do kilku redakcji jednocześnie (zwłaszcza nie informując ich o tym) - może to postawić pod znakiem zapytania twoją współpracę ze wszystkimi zainteresowanymi redakcjami. Na nadsyłane propozycje staramy się odpowiadać w ciągu 2-3 tygodni. Nie wszystkie redakcje odpowiadają autorom, więc jeżeli obawiasz się, że twój artykuł na długo lub na zawsze "ugrzęÄ˝nie" w tece redakcyjnej, dołącz do niego list z informacją, że w przypadku braku reakcji na twoja propozycję (w ciągu określonego czasu) zastrzegasz sobie prawo do zaproponowania artykułu innej redakcji. Wówczas będziesz w porządku.

Plagiat

Pamiętaj, że korzystanie z cudzych publikacji bez podania Ä˝ródła jest nieuczciwe i często kończy się oskarżeniem o plagiat i przykrymi konsekwencjami.

Powtórna publikacja

Jeżeli wysyłasz materiał, który był już drukowany (choćby w niewielkim nakładzie i np. w nieco innej wersji redakcyjnej) lub publikowany w internecie, przyślij kopię pierwodruku, podaj adres internetowy.

Materiały repertuarowe

Materiały repertuarowe o charakterze rocznicowym, okolicznościowym przysyłaj z możliwie jak największym (co najmniej kilkumiesięcznym) wyprzedzeniem. Pamiętaj, że powinny one być opublikowane w takim terminie, by nauczyciele, którzy zechcą je wykorzystać, mogli się z nimi wcześniej zapoznać i przeprowadzić odpowiednie przygotowania. Cykl produkcyjny miesięcznika jest dosyć długi. Redakcja ma też długoterminowe plany, zobowiązania wobec autorów itp.

Informacje o autorze

Do artykułu dołącz krótką informacje o sobie (np. miejsce pracy, stanowisko, ewentualne wcześniejsze publikacje).

Odmowa

Nie obrażaj się, jeżeli nie zdecydujemy się na druk twojego materiału. Ĺ»adne czasopismo (ze względów technicznych, programowych i merytorycznych) nie może drukować wszystkich nadsyłanych materiałów.

Redakcja materiału

Zastrzegamy sobie prawo dokonywania poprawek i skrótów, nadawania własnych tytułów.

Zastrzegamy sobie prawo udostępniania w Internecie niektórych artykułów opublikowanych w "Bibliotece w Szkole" - bez odrębnego informowania o tym ich autorów.

Honoraria

Autorzy obszerniejszych materiałów opublikowanych w "Bibliotece w Szkole" otrzymują honoraria autorskie - według stawek redakcji. Nie wypłacamy honorariów za opublikowanie pojedynczych krótkich materiałów, gdyż koszty z tym związane (korespondencją, przekazanie pieniędzy, sprawozdawczość fiskalna itp.) przewyższają wartość honorariów.

[*] zob. np. Dagiel G.: Operacjonalizacja celów lekcji bibliotecznej. "Biblioteka w Szkole" 1997 nr 2 s. 2-4

Adres redakcji: [email protected]