Biblioteka w szkole Biblioteka w szkole
Szukaj: 
Aktualny numer 10/13
Na skr贸ty
Aktualny numer
Prenumerata i zakup numer贸w archiwalnych
Archiwum
Zawarto艣膰 wszystkich numer贸w "BwS"
w programie MOL
Wyszukiwarka
Informacje dla autor贸w
Sklep internetowy
Bibliografia materia艂贸w repertuarowych dla szk贸艂
Bank przydatnych
materia艂贸w
Partnerzy
Galeria bibliotekarzy
KONTAKT
"Biblioteka w Szkole"
00-950 Warszawa
skr. pocztowa 109
email:
[email protected]
tel./fax 0-22 832 36 12
tel. 832 36 11
Miko砤jki

MIKOJKI

Gdy jeste秏y ma硑mi dzie鎚i, nie mamy najmniejszych w眛pliwo禼i, 縠 i阾y Miko砤j istnieje. Czekamy na niego z bij眂ym sercem i wypiekami na policzkach. A podczas sz髎tej czy si骴mej gwiazdki zaczynamy co podejrzewa... Dlaczego przyszed wtedy, kiedy mama zawo砤砤 nas do kuchni czy kiedy tata kaza nam co potrzyma? Zaczynaj si w眛pliwo禼i. Czy on istnieje aby naprawd?

i阾y Miko砤j istnia naprawd...

Urodzi si w III wieku w portowym mie禼ie Patara, po硂縪nym nad Morzem 骴ziemnym. By jedynakiem, jego rodzice uchodzili za ludzi zamo縩ych i 秝i眛obliwych. Podobno, gdy zaraz po urodzeniu chciano go wyk眕a, podni髎 si w wannie i sta tak dwie godziny. W dzieci駍twie, zamiast bawi si z kolegami, Miko砤j wola chodzi na nabo縠駍twa, a wolny czas sp阣za na czytaniu Pisma i阾ego. Jako m硂dzieniec 縠glowa, polowa, lubi wino i zabaw, ale kt髍ego dnia us硑sza g硂s Boga, kt髍y nakaza mu uda si do ko禼io砤. Nie wiedzia, 縠 rada biskup體 postanowi砤 mianowa arcybiskupem cz硂wieka, kt髍y pojawi si tego dnia w ko禼iele jako pierwszy.

Na pocz眛ku IV wieku zacz瓿y si prze秎adowania chrze禼ijan. Miko砤j stan背 w ich obronie, za co cesarz Dioklecjan kaza go wtr眂i do wi陑ienia. Odzyska wolno舵 dzi阫i kolejnemu cesarzowi, kt髍y szanowa chrze禼ija駍two. Potem Miko砤j odda si bez reszty s硊縝ie bo縠j. Kocha bli糿ich i uczy ich mi硂禼i do drugiego cz硂wieka. Opiekowa si niezam昕nymi pannami, a tym, kt髍e by硑 ubogie, dawa posagi. Pomaga biedakom, nawraca z硂dziei i k硊sownik體. Patronowa 縠glarzom i rybakom, kupcom, rzemie秎nikom, dzieciom, a tak縠 wi昙niom. Miko砤ja mo縩a by硂 poprosi o pomoc w ka縟ej sprawie, w ka縟ej potrzebie. By serdeczny, 縴czliwy i bezinteresowny. Istnieje na ten temat wiele legend. Po jego 秏ierci w 345 roku zacz瓿y kr笨y fantastyczne opowie禼i o jego dokonaniach. Podobno przy jego grobie chorzy zdrowieli, niewidomi odzyskiwali wzrok. A smutnym i zrozpaczonym powraca砤 rado舵 縴cia i zaufanie do bli糿ich. S砤wa cudotw髍cy doprowadzi砤 w ko馽u arcybiskupa Miko砤ja do kanonizacji. Kult i阾ego Miko砤ja rozprzestrzeni si z czasem po ca硑m 秝iecie. Sta si on najbardziej znanym i kochanym przez wszystkich 秝i阾ym.

Jak to dawniej bywa硂 ze i阾ym Miko砤jem?

W XII wieku przebrany za i阾ego Miko砤ja biskup, wybrany przez uczni體, rozdawa dzieciom kary i nagrody. Z jednej strony dzieci go uwielbia硑 i wyczekiwa硑, z drugiej za ba硑 si kary, kt髍 m骻 im wymierzy za z砮 zachowanie w ci眊u minionego roku. Tym najbardziej niepos硊sznym przynosi bowiem r髗gi. W wieku XVI pami赕 . Miko砤ja czczono w Anglii, w Niemczech i w Holandii. Razem z emigrantami ta tradycja przyw阣rowa砤 do Ameryki. W przeddzie 6 grudnia Miko砤j nape硁ia prezentami wystawiane przez dzieci buty.

Jak jest dzisiaj...

Zwyczaje zwi眤ane ze . Miko砤jem r罂ni si w poszczeg髄nych krajach:

 • We Francji - Pere Noel zast阷uje Miko砤ja. Dziadek z bia潮 brod, kt髍ego imi przet硊maczy mo縩a jako "bo縪narodzeniowy ojciec", nie jest ani katolickim 秝i阾ym, ani anglosaskim Santa Clausem. To posta zupe硁ie 秝iecka, zadomowiona nad Sekwan od pocz眛ku XX wieku. Francuzi staraj si bowiem zdecydowanie oddzieli obyczaje religijne od 秝ieckich.
 • W Szwecji - skrzat roznosi podarki. i阾y Miko砤j znikn背 ze Szwecji ju w XVI w., w czasach reformacji, kiedy to walczono z kultem 秝i阾ych. Zast眕i go kar硂waty skrzat Jultomte, kt髍y zjawia si w Wigili z workiem pe硁ym prezent體 dla grzecznych dzieci..
 • W Holandii - Miko砤j przyp硑wa statkiem. Uroczyste powitanie go禼ia z krainy wiecznych 秐ieg體 odbywa si 6 grudnia w porcie Schevingen w pobli縰 Hagi. Od tego dnia zaczyna si 秝i阾owanie i obdarowywanie.
 • W Hiszpanii - dzieci pisz listy do Miko砤ja. Prezenty dostaj 6 grudnia. Puste skarpety, kt髍e wieszaj przy 丑縦u lub przy kominku, . Miko砤j nape硁ia prezentami. Podobnie jest w Anglii - z tym, 縠 dzieci dostaj tam upominki w Wigili.
 • W Belgii - Miko砤j zjawia si 5 grudnia i nape硁ia prezentami wystawione przez dzieci buty i koszyki. Dzieci ustawiaj wok蟪 domu siano, marchew i ziemniaki, czyli pocz阺tunek dla konia, kt髍ym przyje縟縜 . Miko砤j.
 • Czechy i S硂wacja - Mikulas pojawia si 6 grudnia. Sp硑wa po z硂tej nitce rozci眊ni阾ej mi阣zy niebem i ziemi. Towarzysz mu anio i czart - z硑 duch.
 • W Syrii - . Miko砤j pojawia si pod postaci wielb潮da dopiero 1 stycznia. W przeddzie dzieci ustawiaj dla niego przed domem miseczki z wod i owsem.

Zaw骴 i阾y Miko砤j

W 1914 roku w Nowym Jorku powsta硂 Stowarzyszenie, kt髍ego celem by砤 ochrona wiary dzieci w Santa Clausa (takim imieniem nazywano . Miko砤ja w Ameryce). Cz硂nkowie tego stowarzyszenia odpowiadali na listy dzieci kierowane do i阾ego Miko砤ja. Tym najbardziej potrzebuj眂ym, pochodz眂ym z ubogich dom體, wysy砤no podarunki. W latach dwudziestych nowy zaw骴 - i阾y Miko砤j - rozpowszechni si. Przebrani w czerwone p砤szcze z kapturami staty禼i pojawiali si na ulicach, w sklepach, w domach. Czasem odgrywali swoj rol bez przekonania, co w niekt髍ych dzieciach zachwia硂 wiar w ich prawdziwo舵. Dlatego kto wpad na pomys, aby spisa Kodeks . Miko砤ja. Wed硊g niego, powinien on nosi p砤szcz z czerwonego aksamitu obszyty bia硑m futerkiem. Kaptur ma by koniecznie z pomponami. Miko砤j obowi眤kowo musi mie brod, okulary, dzwonek i oczywi禼ie w髍 pe砮n prezent體. odkiem transportu powinny by sanie ci眊ni阾e przez renifery. Miko砤jowi towarzyszy powinni pomocnicy, czyli anio硑 i diab硑.

Gdzie mieszka i阾y Miko砤j?

W Laponii, najodleglejszym zak眛ku Finlandii, krainie zwanej Santa Claus Land. Rz眃 Finlandii przekaza mu to miejsce uroczy禼ie w 1985 roku. Od tego czasu . Miko砤j ma sta硑 adres.

JOULUMAA
SANTA CLAUS "POST OFFICE"
Arctic Circle, 96 - 930 Rovaniemi
Finland

Warto wys砤 do niego list lub kartk 秝i眛eczn znacznie wcze秐iej, bo przed 秝i阾ami przychodz do niego tony list體 z ca砮go 秝iata i Miko砤j nie nad笨a z odpisywaniem. Chocia pomagaj mu asystenci i Mrs. Claus, 縪na 秝i阾ego. Listy do i阾ego Miko砤ja s zazwyczaj bardzo kolorowe, ozdobione rysunkami i naklejkami. Opr骳z 縴cze zawieraj pro禸y i zam體ienia na konkretne prezenty. Listy adresowane s bardzo r罂nie. Oto kilka przyk砤d體.

 • Niebo albo Poczta Niebo
 • Ulica Anio砤, woj. Chmurka
 • Kierunek Niebo, ulica Gwiezdna
 • Ksi昕yc, Dom Miko砤ja
 • Pi眛e igloo, willa w Finlandii
 • Biegun P蟪nocny, ulica ie縩obia砤

R罂ne imiona i阾ego Miko砤ja

 • Santa Claus - ameryka駍kie
 • Santa San - japo駍kie
 • Father Christmas lub Saint Nicolaus - angielskie
 • Died Moroz - rosyjskie
 • Weinachtsmann - niemieckie
 • Noel Baba - tureckie
 • Pere Noel - francuskie
 • Svaty Mikulas - s硂wackie
 • Babbo Natale - hiszpa駍kie
 • Nisse - szwedzkie

A teraz ciekawostka. Pos硊chajcie, co na temat i阾ego Miko砤ja m體i fizyka?

Dwaj fizycy z uniwersytetu w Chicago zadali sobie trud obliczenia, jakie jest prawdopodobie駍two, aby . Miko砤j odwiedzi w ci眊u jednej nocy wszystkie domy na kuli ziemskiej. Oto wyniki. Aby w czasie 24 godzin mo縧iwe by硂 odwiedzenie 2 miliard體 dom體 na ca砮j kuli ziemskiej i pokonanie 160 milion體 kilometr體, zaprz阦 . Miko砤ja musia砨y p阣zi z kosmiczn szybko禼i 112650 km na sekund! W ka縟ym domu m骻砨y sp阣zi tylko jedn dziesi阠iotysi阠zn sekundy, czyli kr骳ej ni oka mgnienie. Teraz staje si jasne, dlaczego nigdy go nie widzimy - po prostu podr罂uje zbyt szybko. Ale skoro co roku znajdujemy pod choink podrzucone przez niego prezenty, to staje si oczywiste, 縠 . Miko砤j istnieje!

Pozw髄my sobie wierzy w i阾ego Miko砤ja tak d硊go, jak potrafimy...

Najbardziej rzeczywiste sprawy na tym 秝iecie to te, kt髍ych dzieci i doro秎i nie widz. Oto jak wa縩y dla ludzi jest ten cudowny 秝i阾y. i阾y Miko砤j zaspokaja nasz potrzeb prze縴cia cudowno禼i, bawi nas, uczy hojno禼i, bezinteresownego dzielenia si z innymi i cierpliwo禼i w oczekiwaniu na nagrod. Dlatego i阾y Miko砤j 縴je i b阣zie 縴 wiecznie. Teraz i za tysi眂 lat nadal b阣zie radowa ludzkie serca.


wersja spakowana w formacie Microsoft Word (211 KB)

dzia: Kr髏kie gazetki na d硊gie przerwy