Biblioteka w szkole Biblioteka w szkole
Szukaj: 
Aktualny numer 10/13
Na skr贸ty
Aktualny numer
Prenumerata i zakup numer贸w archiwalnych
Archiwum
Zawarto艣膰 wszystkich numer贸w "BwS"
w programie MOL
Wyszukiwarka
Informacje dla autor贸w
Sklep internetowy
Bibliografia materia艂贸w repertuarowych dla szk贸艂
Bank przydatnych
materia艂贸w
Partnerzy
Galeria bibliotekarzy
KONTAKT
"Biblioteka w Szkole"
00-950 Warszawa
skr. pocztowa 109
email:
bws@sukurs.edu.pl
tel./fax 0-22 832 36 12
tel. 832 36 11
Andrzejki

WIEI
BIBLIOTECZNE
ANDRZEJ - (m阺ki, m昕ny), imi pochodzenia greckiego. W Polsce u縴wane od XII wieku w formie Andrzej, J阣rzej, Ondrzej, Andrasz, Ondrasz, Andraszek, Ondraszek, Andresz.

KATARZYNA -(czysty, bez skazy, prawy), imi 縠駍kie pochodzenia greckiego.

Andrzejki

i阾y Andrzej uwa縜ny jest za patrona panien, kt髍e chc wyj舵 za m笨. Wigilia jego imienin, przypadaj眂a na 29 listopada, to tradycyjny wiecz髍 wr罂b.

Dziewcz阾a spotykaj si w swoim gronie, by za pomoc wr罂b cho troch odgadn辨 przysz硂舵. Przede wszystkim jednak, by dowiedzie si, kiedy wyjd za m笨 i kim b阣zie ich wybranek.

Katarzynki

Podobne 秝i阾o obchodz ch硂pcy w wigili 秝i阾ej Katarzyny, 24 listopada.

To stary polski zwyczaj ludowy. Dzi jest ju prawie zapomniany. W przeddzie imienin 秝i阾ej Katarzyny 24 listopada, ch硂pcy urz眃zali sobie wiecz髍 wr罂b. Byli przekonani, 縠 za pomoc najr罂niejszych sztuczek dowiedz si, kt髍a dziewczyna o nich my秎i, jakie imi b阣zie nosi przysz砤 縪na.

i阾a Katarzyna klucze pogubi砤, 秝i阾y J阣rzej znalaz, zamkn背 skrzypki zaraz (tzn. koniec 秔iew體, ta馽體 i zabaw). Kiedy na Andrzeja poleje,
popr髎zy, ca硑 rok nie w por,
rol moczy, suszy.

A teraz czas na wr罂by!

Do d硊giej nitki przywi眤ujemy obr眂zk i delikatnie wpuszczamy j do szklanki, tak, 縠by nie dotyka砤 dna. Trzymamy za koniec nitki i liczymy, ile razy obr眂zka uderzy o szklank. Tyle lat minie, zanim zmienimy stan cywilny.

Do wr罂enia mo縩a u縴 tomiku poezji. Dziewcz阾a zadaj pytania o przysz硂舵, a nast阷nie podaj numer strony i wers. Wybrana osoba odszukuje wskazany fragment i odczytuje go na g硂s. czasami zdarzaj si odpowiedzi tak trafne, 縠 trudno uwierzy w ich przypadkowo舵. Do tej wr罂by b阣 potrzebne nam jab砶a. Obieramy je cieniutko, a obierzyny rzucamy za siebie. Je秎i si dobrze postaramy, z kszta硉u, w jaki si one u硂勘 uda nam si odczyta liter, na jak zaczyna si b阣zie imi ukochanego.

*

Najbardziej znan wr罂b jest oczywi禼ie lanie wosku. Du勘 misk nape硁iamy wod, w garnuszku topimy wosk. nast阷nie przez ucho od klucza lejemy go na  wod. Gdy zastygnie, wyjmujemy otrzyman w ten spos骲 form i ogl眃amy pod 秝iat硂. Od naszej fantazji zale縴,  jak przysz硂舵 odczytamy z obraz體, kt髍e na 禼ianie utworzy jej cie.

*

Aby dowiedzie si co komu pisane , nasze babki wk砤da硑 pod talerzyk obr眂zk , mirt i  r罂aniec. Kt髍a wyci眊n瓿a obr眂zk, t czeka硂 pr阣kie zam笨p骿禼ie. Dziewczyna kt髍a chwyci砤 ga潮zk mirtu, pogodzi si musia砤 ze staropanie駍twem, za wyci眊ni阾y r罂aniec symbolizowa klasztor.

*

Na ma硑ch karteczkach zapisujemy imiona ch硂pc體 i wk砤damy je pod poduszk. Tu po przebudzeniu losujemy jedn karteczk i  odczytujemy imi przysz砮go m昕a.

*

Aby dowiedzie si, kt髍a z dziewcz眛 pierwsza wyjdzie za m笨, mo縩a u縴 but體. po jednym bucie ka縟ej z uczestniczek uk砤damy wzd硊 pokoju, jeden za drugim. Czyj but jako pierwszy przekroczy pr骻, ta panna mo縠 my秎e o sukni 秎ubnej i d硊gim welonie.

Udanych wr罂b! 

Andrzejkowa krzy矿wka

  1. Lejemy wosk przez dziurk od klucza.
  2. W przeddzie jej imienin (25 listopada) ch硂pcy urz眃zaj wiecz髍 wr罂b.
  3. Wsp蟪czesna zabawa, ta馽e.
  4. Przepowiadanie przysz硂禼i.
  5. Andrzej inaczej.
  6. W przeddzie jego imienin (30 listopada) dziewcz阾a urz眃zaj wiecz髍 wr罂b.
  7. Inaczej wyj禼ie za m笨.
  8. Z niego zrobione s 秝iece.
  9. Nadawane dziecku podczas chrztu.
Noc Andrzeja 秝i阾ego
przywiedzie mi narzeczonego
Na 秝i阾ego Andrzeja
dziewkom z wr罂by nadzieja

wersja spakowana w formacie Microsoft Word (24 KB)

dzia: Kr髏kie gazetki na d硊gie przerwy