Biblioteka w szkole Biblioteka w szkole
Szukaj: 
Aktualny numer 10/13
Na skr贸ty
Aktualny numer
Prenumerata i zakup numer贸w archiwalnych
Archiwum
Zawarto艣膰 wszystkich numer贸w "BwS"
w programie MOL
Wyszukiwarka
Informacje dla autor贸w
Sklep internetowy
Bibliografia materia艂贸w repertuarowych dla szk贸艂
Bank przydatnych
materia艂贸w
Partnerzy
Galeria bibliotekarzy
KONTAKT
"Biblioteka w Szkole"
00-950 Warszawa
skr. pocztowa 109
email:
[email protected]
tel./fax 0-22 832 36 12
tel. 832 36 11
Szcz甓liwy 秝iat Mumink體

Szcz甓liwy 秝iat Mumink體

Troll to istota fantastyczna - skrzat, krasnoludek. Wyst阷uje cz阺to w ba秐iach skandynawskich, czyli norweskich, du駍kich, islandzkich, szwedzkich i fi駍kich.

Tove Jansson, fi駍ka autorka pisz眂a po szwedzku, stworzy砤 popularny na ca硑m 秝iecie cykl powie禼i o inteligentnych i zabawnych trollach - Muminkach. Sama te wykona砤 ilustracje do swoich ksi笨ek. Ksi笨ki przynios硑 jej popularno舵 niemal na ca硑m 秝iecie, zosta硑 bowiem przet硊maczone na ponad 30 j陑yk體.

Powie禼i o Muminkach filmowano, pokazywano na scenie teatralnej i w telewizji. Jest ich dwana禼ie, a na j陑yk polski prze硂縪no osiem z nich. Ka縟a powie舵 stanowi ca硂舵 i ka縟 mo縩a czyta oddzielnie. Pierwsza ksi笨ka o Muminkach ukaza砤 si w 1945 roku. Jest to lektura dla czytelnik體 od lat 3 do 100!

iat Mumink體 by 秝iatem dzieci駍twa Tove Jansson. Wiele z opisanych przez ni przyg骴 to jej w砤sne wakacyjne prze縴cia. Rodzice Autorki mieli malutk wysp, jakich bardzo du縪 w Finlandii, i tam w砤秐ie, jako ma砤 dziewczynka, narysowa砤 na 禼ianie toalety stoj眂ej przy letniskowym domku pierwszego Muminka. Co prawda przypomina on bardziej trolla - przodka Mumink體 sprzed tysi眂a lat. By du縪 chudszy i mia d硊縮zy ogon, jak szczur. G丑wne postacie - Mama Muminka i Tatu Muminka - zosta硑 przez Autork stworzone na podobie駍two Jej rodzic體. Mama Tove Jansson pociesza砤 dzieci, wyjmuj眂 ze swojej torebki r罂ne niespodzianki, tak jak Mamusia Muminka.

"Pewnego szarego poranka na Dolin Mumink體 spad pierwszy 秐ieg. Pada mi阫ko i cicho - w par godzin wszystko by硂 bia砮". Tak zaczyna si ksi笨ka pt. "W Dolinie Mumink體". Pierwszy 秐ieg by znakiem, 縠 Muminki powinny u硂縴 si do zimowego snu i spa przez sto dni i sto nocy, a do wiosny. Pewnej wiosny Muminek wyruszy nad rzek. Tam spotka W丑czykija. "Rzek t wyprawiali si dawniej wiele razy na poszukiwanie przyg骴. Podczas takiej podr罂y spotykali nowych przyjaci蟪, kt髍ych zabierali ze sob do Doliny Mumink體. Tatu i Mama Muminka przyjmowali wszystkich przyjaci蟪 w ten sam spokojny spos骲 - wstawiali dodatkowe 丑縦o na poddasze i dodatkow desk do sto硊 w jadalnym pokoju. Tak wi阠 w Dolinie Mumink體 a roi硂 si od mieszka馽體, z kt髍ych ka縟y robi to, na co mia ochot i rzadko troszczy si o dzie jutrzejszy".

A jakie przygody opisane s w drugiej ksi笨ce, nosz眂ej tytu "Lato Mumink體"? Tym razem Muminki prze縴waj straszliw pow骴. Ogromna fala wdar砤 si do doliny zatapiaj眂 wszystko po drodze. Solidnie zbudowany dom Mumink體 lekko si zako硑sa, lecz nie przewr骳i. Za to na zewn眛rz, za 禼ianami, co chwil rozlega硑 si gro糿e grzmoty i trzaski, a ci昕kie fale bi硑 o okiennice. Jak Muminki wybrn瓿y ze wszystkich niebezpiecznych sytuacji podczas powodzi?

Wiecie ju o tym, 縠 Muminki zasypia硑 na zim. Ca砤 rodzina uk砤da砤 si w salonie wok蟪 najwi阫szego kaflowego pieca. Ale kiedy zdarzy硂 si co przedziwnego. Ma硑 Muminek obudzi si w 秗odku zimy nie m骻 ju zasn辨. Wyruszy wi阠 z domu w tajemniczy 秝iat, kt髍ego wcale nie zna. I w砤秐ie o tym opowiada trzecia ksi笨ka pt. "Zima Mumink體". Muminek przekona si, 縠 zima jest potrzebna, "bo inaczej jak縠 mog砤by znowu przyj舵 wiosna?".

W czwartej, zatytu硂wanej "Opowiadania z Doliny Mumink體" poznacie nowych przyjaci蟪 Muminka, na przyk砤d ostatniego smoka na 秝iecie. Muminek z硂wi go w stawie i zamkn背 w s硂iku. Smok nie by wi阫szy od pude砶a zapa砮k. Mia przezroczyste skrzyd砤 i ca硑 mieni si z硂tem. G硂w mia zielon, a oczy 矿硉e jak cytryna. By wprost zachwycaj眂y! Mama Muminka pozwoli砤 oczywi禼ie zatrzyma smoka w domu, mimo 縠 zion背 ogniem i fruwa. A 縠 ze smokiem by硂 mn髎two perypetii - na pewno domy秎acie si sami.

O tym, jak Tatu Muminka postanowi zabra wszystkich na samotn wysp, opowiada nast阷na ksi笨ka pt. "Tatu Muminka i morze". Ca砤 rodzina wyruszy砤 丑dk o nazwie "Przygoda". P硑n阬i dzie i noc i wypatrywali 秝iat砤 latarni morskiej. Czy wyprawa si uda砤 i czy dop硑n阬i do wyspy?

Pewnego razu ma硑 Muminek i jego przyjaciele postanowili obejrze gwiazdy z obserwatorium na wysokiej g髍ze. Tam, w pokoju na szczycie wie縴, sta najwi阫szy na 秝iecie teleskop. I w砤秐ie przez ten teleskop Muminek zobaczy komet, kt髍a zmierza砤 do Doliny Mumink體. Czy uderzy砤 o Ziemi? O tym przeczytacie w ksi笨ce "Kometa nad Dolin Mumink體".

Zdarzy硂 si te kiedy, w 秗odku lata, 縠 Tatu Muminka przezi阞i si. Mia katar i bola硂 go gard硂. A poniewa nigdy wcze秐iej nie chorowa - bardzo przej背 si swym stanem zdrowia i by w okropnie z硑m humorze. Wtedy Mama Muminka podsun瓿a mu pomys, 縠by spisa dzieje swojego 縴cia i tak powsta硑 "Pami阾niki Tatusia Muminka". Wspomina w nich o swoich bardzo ciekawych przygodach z dzieci駍twa i m硂do禼i. I tak mu si spodoba硑 w砤sne pami阾niki, 縠 radzi wszystkim, kt髍zy je przeczytaj a do ko馽a, aby zn體 zacz阬i je czyta od pocz眛ku!

W "Dolinie Mumink體 w listopadzie" spotkacie znajomych z poprzednich tom體. W丑czykija, najlepszego przyjaciela Muminka, kt髍y ka縟ej jesieni wyrusza w drog na poszukiwanie przyg骴; Filifionk, kt髍a mieszka砤 samotnie, i kt髍a mia砤 zawsze w砤sne zdanie na ka縟y temat; Paszczaka, kt髍y chcia robi wszystko jak najlepiej, ale nic mu naprawd dobrze nie wychodzi硂; Mimbl z d硊gimi nogami w czerwonych botkach i jej siostr Mi, kt髍a by砤 tak ma砤, 縠 mie禼i砤 si w koszyczku z przyborami do szycia. I tajemniczego potwora - gro糿 Buk. I innych jeszcze bohater體, wyst阷uj眂ych w cyklu powie禼i o Muminkach. Bo Muminki mia硑 naprawd wielu wspania硑ch przyjaci蟪. Dlaczego? Dlatego, 縠 by硑 pogodne, zawsze 縴czliwe i mi砮 dla wszystkich, 縠 umia硑 cieszy si dobrymi przygodami, a z硑m odwa縩ie stawia硑 czo砤.

Tove Jansson uhonorowano najwy縮zym mi阣zynarodowym odznaczeniem za tw髍czo舵 dla dzieci - Medalem im. Jana Christiana Andersena. Od polskich dzieci otrzyma砤 "Order U秏iechu". Pisarka zmar砤 7 lipca 2001 roku.

Do lektury Mumink體 wracaj Wasi dziadkowie i rodzice, bo s to ksi笨ki, kt髍e czytaj nie tylko dzieci. Ka縟y znajdzie w nich to, co lubi - du縪 humoru i zwyk砮j 縴ciowej m眃ro禼i. Poza tym ka縟y ch阾nie przeczyta o przygodach Mumink體, poniewa ko馽z si szcz甓liwie. I nawet je秎i ich bohaterowie maj k硂poty czy k丑c si mi阣zy sob, to i tak jest to 秝iat widziany w jasnych barwach, nie ma w nim z砤 i okrucie駍twa. "Muminki s szcz甓liwe w spos骲 tak oczywisty, 縠 nawet nie zdaj sobie z tego sprawy" - napisa砤 Autorka, a przecie ka縟y z nas marzy o takim szcz甓ciu. Powie禼i o Muminkach mo縩a czyta wielokrotnie. I za ka縟ym razem mo縩a w tych powie禼iach odkry co nowego.

Wi阠 wejd糲ie do Doliny Mumink體 - ale koniecznie przez papierow bram u硂縪n z ksi笨ek.... Zapraszam do biblioteki!

We udzia w konkursie "muminkowym"!!

Odpowiedz na pytania. Odpowiedzi napisz na kartce i przynie do biblioteki do dnia ...

  1. Z jakiego kraju pochodzi i jak nazywa si autorka przyg骴 Mumink體?
  2. Wymie g丑wne postacie z ksi笨ek.
  3. Kto jest najlepszym przyjacielem Muminka? (W丑czykij)
  4. Jakie imi nosi postrach wszelkich 縴j眂ych istot, zamra縜j眂y ziemi, na kt髍ej stanie? (Buka)
  5. Gdzie mieszka W丑czykij? (W namiocie)
  6. Kto lubi kolekcjonowa? (Paszczak)
  7. Kto to - ma砮, strasznie nerwowe stworzonko, ruchliwe i ha砤秎iwe, mieszka w domu Mumink體? (Ryjek)
  8. Wielka mi硂舵 Muminka. (Panna Migotka)
  9. Najmniejsza na 秝iecie Mimbla, samodzielna i zarozumia砤 - robi tylko to, na co ma ochot. (Ma砤 Mi)
  10. Ma czapeczk z dzwoneczkiem na czubku i zatroskany wygl眃. (Filifionka)

wersja spakowana w formacie Microsoft Word (632 KB)

dzia: Kr髏kie gazetki na d硊gie przerwy