Biblioteka w szkole Biblioteka w szkole
Szukaj: 
Aktualny numer 10/13
Na skr贸ty
Aktualny numer
Prenumerata i zakup numer贸w archiwalnych
Archiwum
Zawarto艣膰 wszystkich numer贸w "BwS"
w programie MOL
Wyszukiwarka
Informacje dla autor贸w
Sklep internetowy
Bibliografia materia艂贸w repertuarowych dla szk贸艂
Bank przydatnych
materia艂贸w
Partnerzy
Galeria bibliotekarzy
KONTAKT
"Biblioteka w Szkole"
00-950 Warszawa
skr. pocztowa 109
email:
[email protected]
tel./fax 0-22 832 36 12
tel. 832 36 11
Wszyscy kochamy Kubusia Puchatka

Hej縠 ha! Niech 縴je Mi!

(Kto? Kto taki? Co za mi?)

Mi Puchatek, chyba wiecie.

Kubu znany w ca硑m 秝iecie...

A wi阠, panie i panowie,

Pijmy teraz jego zdrowie!

Tw髍c Kubusia Puchatka jest angielski pisarz Aleksander Alan Milne. Napisa on ksi笨k dla swojego synka Krzysia, kt髍y urodzi si w 1920 r.

W sierpniu 1921 r. pani Daphne Milne, mama Krzysia,  podarowa砤 swemu synowi na pierwsze urodziny pluszowego misia ze sklepu Harrodsa w Londynie. Od tego w砤秐ie momentu sw骿 pocz眛ek bierze historia Kubusia Puchatka. Pan Milne nie od razu dostrzeg potencja literacki, tkwi眂y w pluszowej zabawce, ale Krzy natychmiast pokocha Misia.


Krzy z Kubusiem w 1928 r.

Przypatruj眂 si zabawie swojego synka i jego fascynacji misiem, ojciec wpad na pomys napisania ksi笨ki dla Krzysia - ksi笨ki, kt髍a sta砤 si szybko nie秏iertelnym klasykiem literatury dzieci阠ej.

14 pa糳ziernika 1926 r. wydany zosta w Londynie "Kubu Puchatek'' ("Winnie the Pooh"), a w roku 1928 "Chatka Puchatka''.  Wi阫szo舵 postaci wyst阷uj眂ych w "Kubusiu Puchatku'' mia硂 swoje pierwowzory w maskotkach Krzysia. K砤pouchy by prezentem gwiazdkowym z 1921 r., Prosiaczek - podarunkiem od s眘iadki, Kangurzyca i Male駍two pojawi硑 si w 1925 r., Tygrys jeszcze p蠹niej. Krzy nigdy nie mia Kr髄ika ani Sowy, ich postacie pochodz od zwierz眛 zamieszkuj眂ych okolice farmy Cotchford, kt髍a nale縜砤 do pa駍twa Milne.

Ale w砤禼iwie wszystko zacz瓿o si zupe硁ie inaczej...

Historia Misia o Ma硑m Rozumku zaczyna si wcale nie w Londynie, jak mo縩a by s眃zi po narodowo禼i autora nie秏iertelnych ksi笨ek, lecz w male駅iej osadzie prowincji Ontario o nazwie White River. W 1914 roku, gdy Kanadyjczycy odpowiedzieli na apel brytyjskiej Macierzy i zaci眊ali si do wojska, by na bitewnych polach Europy uczestniczy w I wojnie 秝iatowej, szlakiem kolei Canadian Pacific ruszy硑 poci眊i z rekrutami. A 縠 podro kolej przez Kanad jest przedsi陊zi阠iem d硊gotrwa硑m, poci眊i przystawa硑, daj眂 pasa縠rom chwile na rozprostowanie ko禼i. Jeden z nich przystan背 w砤秐ie w WhiteRiver. W秗骴 縪硁ierzy, kt髍zy wyszli na peron, by porucznik Harry Colebourn, weterynarz brytyjskiego pochodzenia, mieszkaj眂y w Winnipeg. Na peronie porucznik Colebourn zobaczy odpoczywaj眂ego trapera, u kt髍ego st髉 bawi si ma硑 nied紈iadek - baribal, osierocony w砤秐ie przez matk. Porucznik kupi misia za 20 dolar體, da mu imi swego rodzinnego miasta "Winnipeg" i zabra z wojskiem jako maskotk jednostki.


Winnie z Harrym Colebournem
W pa糳zierniku 1914 r. nied紈iadek pop硑n背 do Anglii z Drug Kanadyjsk Brygad Piechoty. Gdy brygada musia砤 opu禼i Angli, udaj眂 si do Francji, mi maskotka, nazywany ju zdrobniale "Winnie", zosta w londy駍kim zoo i sta si wkr髏ce ulubie馽em dzieci, a w秗骴 nich ma砮go Krzysia Milne. Wi阠 w砤禼iwie rodow骴 Kubusia - zw砤szcza jego imienia - wywodzi si z Kanady!

A dlaczego misia znamy pod imieniem Kubusia Puchatka?

Imi misia, Winnie the Pooh, nie poddaje si t硊maczeniu i po polsku ksi笨kowy ulubieniec dzieci nosi skrywaj眂e jego kanadyjski rodow骴 imi Kubusia.

Doros硑 ju Krzy napisa ksi笨k o sobie. Opowiada w niej mi阣zy innymi, jak w czasie wojny walczy na froncie. W tej wojnie, po tej samej stronie, co Anglicy, walczyli 縪硁ierze z innych kraj體, tak縠 z Polski. Musieli si uczy j陑yka angielskiego, by m骳 si wzajemnie porozumiewa. I wiecie, czym pos硊giwano si podczas tej nauki? Tekstami z ksi笨eczek o Kubusiu Puchatku. 痑rtowano p蠹niej, 縠 w ten spos骲 Puchatek przyczyni si do zwyci阺twa Anglii i sprzymierzonych z ni pa駍tw w II wojnie 秝iatowej.

Poznajcie mieszka馽體 Stumilowego Lasu:

Kubu Puchatek to Mi o Bardzo Ma硑m Rozumku. Jest bardzo 砤komy, stale ma ch赕 na ma砮 Conieco, lubi leniuchowa. Potrafi cieszy si wszystkim i jest wszystkim 縴czliwy. Je縠li nawet nie potrafi pom骳, jest dumny z tego, 縠 si stara. Stale przekr阠a wyrazy i wy秔iewuje swoje mruczanki.

Puchatek nie ma wiele Rozumu, ale nigdy mu si nic z砮go nie przytrafia. Robi rozmaite g硊pstwa i zawsze wychodzi mu to na dobre.

Najbli縮zy przyjaciel Puchatka to Prosiaczek. Jest malutki, niezaradny i stale dr勘cy ze strachu. Swoim wspania硑m charakterem przewa縜 skromny wzrost. Kubu lubi odwiedza Prosiaczka, a Prosiaczek Kubusia. Czasem obaj wpadn na ten sam pomys i w體czas... Kubu zdziwi si, 縠 drzwi Prosiaczkowego mieszkania s otwarte. Im bardziej zagl眃a do 秗odka, tym bardziej Prosiaczka tam nie by硂.
Kr髄ik to pewny siebie organizator, pracowity i wiecznie zabiegany. Troch lekcewa縴 swoich krewnych i znajomych. To w砤秐ie on zawsze organizuje r罂ne projekty. Kr髄ik jest czasem wybuchowy, szczeg髄nie kiedy "wbryknie" na niego Tygrys, ale pomimo tego jest lubiany przez wszystkich mieszka馽體 Lasu.
Tygrys jest znany ze swej brykaj眂ej natury, wiecznie skory do zabawy. Jego ulubionym zwrotem jest "co tygrysy lubi najbardziej". Tygrys szczeg髄nie upodoba sobie "wbrykiwanie" na przyjaci蟪. Ten zwyczaj cz阺to przysparza mu k硂pot體 z Kr髄ikiem. Lubi si przechwala, 縠 jest jedyny i niepowtarzalny.
W Stumilowym Lesie mieszka te wiecznie niezadowolony K砤pouchy. O 縜dnym dniu nie m體i, 縠 jest dobry, wyolbrzymia swoje niepowodzenia. Mimo tego lubi go wszyscy za jego marzycielsk natur. Pomagaj K砤pouchemu znajdowa ogon, kt髍y stale gdzie gubi.
Najm硂dszy mieszkaniec Stumilowego Lasu, 縴je razem z nosz眂 go w torbie nadopieku馽z mam Kangurzyc. Tak, jak jego dobry przyjaciel Tygrys, Male駍two ma ogromne sk硂nno禼i do "brykania" oraz absolutnie uwielbia swego pr笨kowanego kompana. Nie pragnie niczego innego, jak tylko zaimponowa Tygrysowi i robi to, co Tygrys robi najlepiej.
Pan Sowa nale縴 do starszyzny Stumilowego Lasu. Jest cz阺to wzywany przez Puchatka lub innych na pomoc, aby rozwi眤a problem albo wyja秐i jakie sprawy. S硂wa m眃ro禼i Sowy s czasem niew砤禼iwe, trudno si w nich po砤pa, ale jego przyjaciele zdaj si tego nie dostrzega. Uwielbia opowiada historyjki ze swojego 縴cia. Lubi rozmy秎a.

Puchatkowy spos骲 na 縴cie sprowadza si do prostego odkrycia: 痽cie jest radosne, wi阠 ka縟y pretekst jest dobry, 縠by t rado舵 wyrazi. 痽czliwo舵, dobro, wyrozumia硂舵 wobec wad i s砤bo禼i, gotowo舵 niesienia pomocy czyni 縴cie szcz甓liwym - to wspania砮 cechy, wi阠 bierzmy przyk砤d z tej wielkiej ksi阦i przyjaci蟪, jak jest ksi笨ka "Kubu Puchatek" i "Chatka Puchatka".

Co si sta硂 z prawdziwymi zabawkami Krzysia?

W dziale ksi笨ek dla dzieci w nowojorskiej bibliotece publicznej, stoj na p蟪kach zniszczone zabawki Krzysia, te same, kt髍e by硑 natchnieniem i wzorem ilustratora ksi笨ki, Ernesta Sheparda.

W 1997 roku mianowano Kubusia Ambasadorem Przyja糿i przy ONZ.

Warszawa potraktowa砤 bohatera ksi笨ki w spos骲 szczeg髄ny, nazywaj眂 jego imieniem jedn z ulic w centrum miasta. P砤skorze糱a przedstawiaj眂a s砤wnego misia, prowadz眂ego za r眂zk Prosiaczka, zdobi jeden z dom體 przy tej ulicy.

Nie 縠gnamy si z Kubusiem Puchatkiem, bo przecie "Las zawsze b阣zie sta na miejscu i ka縟y, kto lubi puchate misie, mo縠 do niego trafi". I wszyscy ch阾nie b阣ziemy wraca do Stumilowego Lasu, w kt髍ym wszystko mo縠 si zdarzy.

Z my秎i Kubusia Puchatka

"Bywa, 縠 kiedy staniesz na dolnej por阠zy mostka i wychylisz si, by popatrze na wolno p硑n眂 w dole rzek, nagle zrozumiesz wszystko."

Mini - konkurs "puchatkowy"

W imionach mieszka馽體 Stumilowego Lasu zosta硑 pomieszane litery. Spr骲uj odgadn辨 imiona postaci z ksi笨ki - dla u砤twienia zamieszczone s wskaz體ki:

 1. SWOA - Mieszka砤 kiedy we wspania砮j rezydencji pod Kasztanami.
 2. TUHEPKAC - Przebra si kiedy za chmurk.
 3. L覴KKI - Ma wielu krewnych i znajomych.
 4. CPKAHOY - Mieszka w Ponurym Zak眛ku.
 5. ZIRSPOCAEK - My秎a, 縠 w Strasznie G酬bokim Dole jest S硂.
 6. GZYKAURNAC -  Nosi swoje dziecko w kieszeni
 7. RSTYGY - Gdy kiedy zakaszla, K砤pouchy wpad do rzeki.
 8. ZKR - Jest o rok starszy od Kubusia Puchatka.

Bibliografia:

 • Krajewska W. Mi zwany Puchatkiem. P硂myczek 1998 nr 7/8 s.14
 • "Ma硑 poradnik Kubusia Puchatka". Dom Wydawniczy Rebis, Pozna 1999
 • Milne A.A. - "Puchatkowe li禼iki ze Stumilowego Lasu". Dom Wydawniczy Rebis, Pozna 1999
 • Sibley B. - "Hej縠 ha! Niech 縴je Mi!" Pr髎zy駍ki i S-ka, Warszawa 2002
 • Zi蟪kowska - Sobecka M. Wielka ksi阦a przyjaci蟪 - "Kubu Puchatek" A.A. Milne’a w lekturze klasy II. 痽cie Szko硑 1996 nr 1 s.26-32

Wykorzysta砤m r體nie fragmenty tekst體 i rysunki zamieszczone na stronach:


wersja spakowana w formacie Microsoft Word (1994 KB)

dzia: Kr髏kie gazetki na d硊gie przerwy