Biblioteka w szkole Biblioteka w szkole
Szukaj: 
Aktualny numer 10/13
Na skr贸ty
Aktualny numer
Prenumerata i zakup numer贸w archiwalnych
Archiwum
Zawarto艣膰 wszystkich numer贸w "BwS"
w programie MOL
Wyszukiwarka
Informacje dla autor贸w
Sklep internetowy
Bibliografia materia艂贸w repertuarowych dla szk贸艂
Bank przydatnych
materia艂贸w
Partnerzy
Galeria bibliotekarzy
KONTAKT
"Biblioteka w Szkole"
00-950 Warszawa
skr. pocztowa 109
email:
[email protected]
tel./fax 0-22 832 36 12
tel. 832 36 11
Nazwy miesi阠y

Sekrety imion 12 braci

czyli sk眃 si wzi瓿y nazwy miesi阠y


STYCZE

Jego imi pochodzi od wyrazu "styka". Styka si przecie, czyli 潮czy, stary rok z Nowym Rokiem. Jest przewa縩ie lodowaty, a z mrozu lubi rze糱i przepi阫ne bia砮 kwiaty.

Kiedy w styczniu deszcz leje, robi z砮 nadzieje.

Stycze mrozi - lipiec skwarem grozi.

B骿 si w styczniu wiosny, bo marzec zazdrosny.


LUTY

Dawno temu s硂wo "luty" po staropolsku oznacza硂 mro糿y, srogi, okrutny, z硑. To prawda, 縠 potrafi by najzimniejszy i najbardziej dokuczliwy ze wszystkich swoich braci. Jednak gdy si ciep硂 ubierzecie, zaprasza was na zimowe harce lodowo-秐iegowe.

Idzie luty - w丑 ciep砮 buty.

Gdy luty z wiatrami, rych砤 wiosna przed nami.


MARZEC

Jego imi wywodzi si z j陑yka 砤ci駍kiego. W staro縴tnym Rzymie by to miesi眂 po秝i阠ony bogowi wojny - Marsowi. Mars min mia marsow, czyli bardzo gro糿. "Martius" w 砤cinie oznacza "miesi眂 Marsa", czyli ten, w kt髍ym ta planeta 秝ieci najja秐iej. U nas jest zapowiedzi wiosennych dni.

W marcu jak w garncu.

ieg marcowy owocom niezdrowy.


KWIECIE

Kwieci, czyli zdobi ziemi rozkwitaj眂ymi pierwszymi wiosennymi kwiatami, kt髍e wywabia przedwcze秐ie ciep硂 promieni s硂necznych. Dawniej nazywano go 晨ykwiatem albo nawet zwodzikwiatem, bo te wczesne bukiety, kt髍e przynosi, zwodz rych硑m nadej禼iem cieplejszych dni.

Kwiecie - plecie, bo przeplata troch zimy, troch lata.


MAJ


Miesi眂 ten Rzymianie po秝i阠ili bogini Mai, matki boga Merkurego. Wkracza przystrojony kwiatami i zio砤mi. Zaczyna si czas rado禼i ca砮j przyrody (pe砮n rado禼i, mi硑 - to po 砤cinie "majus"). Od niego w砤秐ie po縴czy sobie imi nasz pi眛y miesi眂 ze s硂wikiem, miesi眂 zakochanych.

Grzmot w maju - znak urodzaju.

Gdy w maju plucha, w czerwcu posucha.CZERWIEC

Nazwa tego miesi眂a wi笨e si z male駅im owadem - czerwcem polskim. Kiedy w砤秐ie w czerwcu zbierano jego poczwarki, suszono je na s硂馽u i wyrabiano z nich czerwony barwnik - purpur - do farbowania p丑tna. Nazwa mo縠 wywodzi si te st眃, 縠 wylegaj si wtedy czerwie - larwy pszczele, czyli potomstwo pszcz蟪.

W czerwcu si poka縠, co nam B骻 da w darze.


LIPIEC

Wzi背 sobie imi od lip. Przecie kwitn one w tym czasie. Ich wspania硑 zapach wabi pszczo硑, kt髍e pracowicie zbieraj lipowy nektar.

W lipcu k硂s si korzy, 縠 niesie dar bo縴.

Lipcowe upa硑 - wrzesie doskona硑.

Lipiec - ostatek starej m眐i wypiec.


SIERPIE

Kiedy na polach dzwoni硑 w tym czasie sierpy 縩iwne, kt髍ymi 禼inano zbo縠. Dzi zast眕iono je ogromnymi maszynami, ale sierpie pozosta sierpniem.

Sierpie - lekarstwo od g硂dowych cierpie.

Je秎i w sierpniu gor眂o b阣zie, to zima w 秐iegu d硊go zasi阣zie.


WRZESIE

Dziewi眛y brat zawdzi阠za swoje imi fioletowym wrzosom. Kwitn one w lasach, przypominaj眂, 縠 rozpoczyna si z硂ta polska jesie, z babim latem i malowniczymi chmurkami na niebie.

Skoro wrzesie, to ju jesie.

Gdy we wrze秐iu plucha - b阣zie zima sucha.


PA珼ZIERNIK

Pa糳zierze to s硂ma z lnu i konopi, kt髍e ju teraz rzadko si uprawia. Kiedy, gdy wi阫szo舵 ubra tka硂 si z lnu, wielu ludzi zajmowa硂 si przerabianiem tej ro秎iny na p丑tno. Podczas tej przer骲ki powstawa硑 odpady lnu - pa糳zierze. I w砤秐ie o tej porze roku wsz阣zie pe硁o by硂 pa糳zierzy. Jesienny wiatr roznosi je po 秝iecie...

Gdy pa糳ziernik ciep硂 trzyma, zwykle mro糿a bywa zima.


LISTOPAD

Jego imi wywodzi si od li禼i opadaj眂ych z drzew. Szeleszcz pod stopami, wiruj na wietrze albo frun niesione silnym podmuchem zawiei. Dlaczego listopad nie nazywa si deszczopad, przecie najcz甓ciej jest deszczowy?

Jaka pogoda listopadowa, taka i marcowa.

W listopadzie go硂 w sadzie.


GRUDZIE

To miesi眂, w kt髍ym po raz pierwszy porz眃nie zamarza ziemia. A w j陑yku naszych przodk體, Pras硂wian, zamarzni阾a ziemia to gruda. Na pociech ofiarowuje nam i阾a Bo縠go Narodzenia.

Grudzie - ziemi grudzi i izdebki studzi.

Jak si grudzie zaczyna, taka b阣zie ca砤 zima.

Spr骲uj zgadn辨 jaki to miesi眂:

 1. Jaki to miesi眂 zamyka szko硑 i daje dzieciom urlop weso硑?
 2. Choink przynosz, wi阠 lubi mnie ludzie. Na wigili prosz, nazywam si ...
 3. Imi swoje zdobi kwiatem. Zawsze zim z wiosn splata. A w og髄e - chytra sztuka - bacz, by ciebie nie oszuka!
 4. S硂馽e mocno przygrzewa, zbo縠 szybko dojrzewa. W lipach brz阫 pszcz蟪 rozbrzmiewa. W jakim miesi眂u tak bywa?
 5. Przynosz deszcze, szarugi, dzie kr髏ki, a wiecz髍 d硊gi. Perkoza wysy砤m za morza i je縜 usypiam w borze. Z drzew li禼ie ostanie spad硑. iat ju utraci jesienne barwy.
 6. Na 秎izgawk, narty, sanki, ciep潮 kurtk w丑 i buty. Ju nied硊go przyjdzie wiosna, cho panuje jeszcze ...
 7. M體i, 縠 w nim jak w garncu, nieustanna zmiana. S硂馽e grzeje w po硊dnie, mrozek szczypie z rana, a do tego jeszcze przelatuj deszcze!
 8. On dziesi眛y jest w kolejce, gdzie stoi dwana禼ie miesi阠y.
 9. W jakim miesi眂u pod ci阠iem kosy oraz 縩iwiarek padaj k硂sy?
 10. Noworocznych wiele 縴cze niesie dzieciom mro糿y ...
 11. Ten miesi眂 we wrzosie, szuka rydz體 po lesie. A kiedy rosa zginie, szuka orzech體 w leszczynie.
 12. Chocia to miesi眂 d硊gi, to najkr骳ej si nazywa. I co roku tym si chlubi, 縠 zieleni 秝iat okrywa.

Odpowiedzi napisz na kartce i przynie do biblioteki. W秗骴 prawid硂wych odpowiedzi zostan rozlosowane nagrody ksi笨kowe. Zapraszamy do zabawy!

Bibliografia:

 1. Duralska-Macheta T., Turbaczewska M. - Sekrety imion dwunastu braci. ierszczyk 2003 nr 1
 2. Kopali駍ki W砤dys砤w - S硂wnik mit體 i tradycji kultury. Warszawa, Pa駍twowy Instytut Wydawniczy 1987
 3. Zagadki dla najm硂dszych: materia硑 metodyczne /wyb髍 i opracowanie Joanna Stec. Kielce, Oficyna Wydawnicza i Fonograficzna M.A.C. 1995
 4. Zbi髍 przys丑w i zagadek dla dzieci /wyb髍 M. Przybysz-Piwko. Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1995


wersja spakowana w formacie Microsoft Word (567 KB)

dzia: Kr髏kie gazetki na d硊gie przerwy