Biblioteka w szkole Biblioteka w szkole
Szukaj: 
Aktualny numer 10/13
Na skr贸ty
Aktualny numer
Prenumerata i zakup numer贸w archiwalnych
Archiwum
Zawarto艣膰 wszystkich numer贸w "BwS"
w programie MOL
Wyszukiwarka
Informacje dla autor贸w
Sklep internetowy
Bibliografia materia艂贸w repertuarowych dla szk贸艂
Bank przydatnych
materia艂贸w
Partnerzy
Galeria bibliotekarzy
KONTAKT
"Biblioteka w Szkole"
00-950 Warszawa
skr. pocztowa 109
email:
[email protected]
tel./fax 0-22 832 36 12
tel. 832 36 11
Ada, to nie wypada, czyli alfabet dobrych manier dla nastolatka

Ada, to nie wypada
czyli
alfabet dobrych manier
dla nastolatka

 

OGSZENIA DROBNE

Poznam ch硂pca znaj眂ego trzy wyrazy:
prosz, dzi阫uj, przepraszam.
 "Dzie dobry" oraz "do widzenia"
tak縠 mile widziane.

 

Arogancja - okazywana s硂wami, minami, gestami wobec doros硑ch jest nie do wybaczenia
Bekanie - albo te czkanie, traktowane przez niekulturalnych m硂dzie馽體 za "wspania硑" dowcip, a b阣眂e wy潮cznie kompromituj眂ym dowodem chamstwa
Cze舵 - nie 縜硊jmy tego s硂wa (bardziej czule mo縠 by: pa, bu糼a, hej)

Czu硂舵 - w miejscach publicznych trzeba zachowa umiar w tym wzgl阣zie i pami阾a, 縠 patrz na nas inni

Decybele - wrzaski, krzyki i g硂秐a muzyka, unikajmy tego (cichego g硂su s硊cha si uwa縩iej i jest on cieplejszy)

Do widzenia - elementarny wyraz kultury

Drzwi - przepuszczamy wychodz眂ych, zawsze pozwalamy wej舵 najpierw kobietom, dziewcz阾om i starszym

Dyskrecja - umiej阾no舵 zachowania tajemnicy, nie powtarzamy osobom postronnym powierzonych nam sekret體

Dzie dobry - obowi眤kowo m體i, m體i, m體i, nigdy nie zaszkodzi, nic nie kosztuje

Dzi阫uj - u縴wa przy ka縟ej sposobno禼i (patrz: dzie dobry)

Elegancja - to styl bycia i ubierania si, polega na "dyskretnym uroku"
Fair play - szlachetna gra, w 縴ciu codziennym polegaj眂a na tym, 縠by nie oszukiwa, nie wygrywa cudzym kosztem, nie wykorzystywa swojej przewagi

Fili縜nka - trzymamy za ucho wszystkimi palcami

Gafa - zachowanie nietaktowne, raczej nie zamierzone, wynikaj眂e z nieuwagi, niewiedzy czy roztargnienia, gdy si zdarzy, nie wpadajmy w panik i szybko przepro秏y

Go禼ie - wypada zapyta rodzic體, czy mog przyj舵, przyzwoito舵 nakazuje r體nie po zabawie doprowadzi mieszkanie do stanu poprzedniego

Grzechy szkolne - zwalenie na kogo swojej winy, skar縠nie, podlizywanie si, przezywanie koleg體, wy秏iewanie lub przedrze糿ianie nauczyciela

Herbata “maczanka" - wyci眊amy za "ogon", wyciskamy 硑縠czk i odk砤damy na specjalny talerzyk

Higiena - obowi眤uje codzienne mycie si od st髉 do g丑w. Uwaga! Polewanie brudu wod kolo駍k daje efekty 縜硂sne

Imieniny - nie zapominajmy solenizantom z硂縴 縴cze
Jedzenie - mlaskanie, siorbanie, cmokanie, czyli jedzenie g硂秐e i niechlujne bardzo kompromituj眂e!
K砤nianie si - m硂dsi k砤niaj si starszym, uczniowie nauczycielom i innym pracownikom szko硑, ch硂pcy dziewcz阾om (regu砤: uprzejmiejszy k砤nia si pierwszy)

Ksi笨ki - po縴czone oddajemy we w砤禼iwym terminie!

Listy - cudza korespondencja to rzecz 秝i阾a, nie do wybaczenia jest otwieranie i czytanie cudzych list體

Lojalno舵 - to bardzo rzadka, a bardzo wa縩a cecha charakteru. Nale縴 by lojalnym wobec rodziny i przyjaci蟪.

縠czka - zawsze wyjmujemy ze szklanki, gdy pijemy herbat (w przeciwnym wypadku grozi wybiciem oka!)

Mowa sztu鎐體 - po sko馽zonym posi砶u odk砤damy sztu鎐e na talerzu r體nolegle do siebie po prawej stronie
Niepunktualno舵 - ten, kto si sp蠹nia, zra縜 do siebie ludzi, jeszcze zanim ich zobaczy
Obgryzanie paznokci - unikajmy, zw砤szcza w towarzystwie

Obra縜nie si - d眘anie o byle co, "muchy w nosie" to ma硂 elegancki (a przy tym nudny!) spos骲 za砤twiania swoich porachunk體

Odpowiedzialno舵 za swoje czyny - gotowo舵 do przyznania si do swoich b酬d體

Odprowadzanie do domu - ch硂piec odprowadza swoj dziewczyn, kole縜nk do domu, jest to zarazem obowi眤ek, jak i przyjemno舵

Pierwsze駍two - w drzwiach, na schodach, przy cz阺towaniu ma dziewczyna, kobieta, osoba starsza

Plotka - jest w bardzo z硑m tonie. iadczy o osobie, kt髍a plotkuje, 縠 jest pusta i nie ma nic do powiedzenia na inne tematy. Takiej osobie nie nale縴 ufa.

Plucie - czynno舵 szczeniacka i obrzydliwa

Podawanie r阫i - pierwsza podaje r阫 osoba wa縩iejsza: starsza m硂dszej, dziewczyna ch硂pcu

Podrywanie - nie ma nic zdro縩ego w podrywaniu, byle by硂 to zr阠zne, dowcipne, kulturalne i mi砮 dla obu stron

Pomoc - nigdy nie odmawiamy pomocy potrzebuj眂emu czy przyjacielowi, obowi眤uje wzajemna troskliwo舵, czynimy to taktownie i serdecznie, nie wypominamy nikomu, co dla niego uczynili秏y

Prezent - jest wyrazem uczu do obdarowywanej osoby, liczy si pomys, dowcip, oryginalno舵 (a nie cena!). Powinien by 砤dnie opakowany. Uwaga! Na prezenty nie nadaj si rzeczy u縴wane.

Prosz - oznacza nie tylko pro禸, u縴wamy r體nie, gdy przepuszczamy kogo w drzwiach, podaj眂 co, pomagaj眂 w czym, ust阷uj眂 miejsca itp.

Przedstawianie kogo - zawsze nale縴 najpierw wymieni nazwisko osoby przedstawianej, a dopiero potem tej, kt髍ej kogo przedstawiamy (kobiecie przedstawiamy m昕czyzn, starszemu m硂dszego, kole縜nce koleg)

Przepraszam - nie jest to tylko s丑wko dla tych, kt髍zy czuj si winni. Przepraszamy, gdy niechc眂y sprawili秏y k硂pot, przykro舵, niewygod. Pami阾ajmy o bezp砤tnym dodatku czyli u秏iechu do wszystkich grzeczno禼iowych zwrot體.

R阠e - zawsze s widoczne, wi阠 cho鎎y z tego powodu musz by czyste i zadbane. Nie rozmawiamy z kole縜nk, kobiet i osob starsz trzymaj眂 je w kieszeniach.

Rodzice - nie do wybaczenia jest niegrzeczne zachowanie wobec rodzic體 przy ludziach lub lekcewa勘ce wyra縜nie si o nich przy kolegach

Rozmowa - nie wpadamy nikomu w s硂wo, nie m體imy jednocze秐ie, nie przerywamy, nie szeptamy na ucho

Serwetka - papierowa s硊縴 do wycierania ust i palc體

iecenie - cz硂wiek cywilizowany nie wyrzuca 秏ieci, gdzie popadnie

Taneczny bon-ton - ch硂piec zaprasza dziewczyn do ta馽a, po ta馽u odprowadza na miejsce i dzi阫uje za taniec

Telefon - dzwoni眂 do kogo witamy si i zawsze przedstawiamy, nie telefonujemy po godzinie 22.00

Ubi髍 szkolny - 縜dnych wyzywaj眂ych rzeczy i b硑szcz眂ych ozd骲, nie powinien podkre秎a r罂nic maj眛kowych. I oczywi禼ie musi by schludny i czysty, dostosowany do okoliczno禼i.

Ust阷owanie miejsca - w tramwaju, w autobusie obowi眤kowo ust阷ujemy miejsca osobom starszym i kobietom

U禼isk d硂ni - niegdy by to gest pokoju, dzi jest wyrazem 縴czliwo禼i i przyja糿i

U秏iech - u砤twia codzienne 縴cie. W sklepie u秏iechaj眂 si dostaniemy 砤dniejszy kawa砮k mi阺a, w urz阣zie szybciej za砤twimy sprawy, w szkole zyskamy sympati nauczycieli.

Wizyta z rodzicami - nie okazujemy, 縠 si nudzimy, nie chodzimy z m阠ze駍ka min i nie j阠zymy "chc do domu"

Wyrazy niekulturalne (niecenzuralne) - zdecydowanie nie u縴wamy 縜dnych wulgarnych i obel縴wych wyraz體

Zaczepki - nie reagujemy na uliczne zaczepki, zw砤szcza gdy s ordynarne

Zaproszenie - nie przyjmujemy zaprosze do domu czy samochodu od nieznajomych

痷cie gumy - uwa縜 si za objaw lekcewa縠nia rozm體cy

痽czliwo舵 - okazana ludziom wraca bardzo szybko. Powinno si by 縴czliwie nastawionym do wszystkich ludzi, co wcale nie znaczy, 縠 nale縴 si dawa naiwnie wykorzystywa! 痽czliwe nastawienie potrafi zdzia砤 cuda.

Bibliografia:

  1. Da駅owska Maria: Nastolatki i bon ton. Warszawa, Pa駍twowe Wydawnictwo Ekonomiczne 1990
  2. Lady Perfect: Sztuka 縴cia czyli encyklopedia dobrych manier. Warszawa, Wydawnictwo Koroprint - Elew 2000


wersja spakowana w formacie Microsoft Word (415 KB)

dzia: Kr髏kie gazetki na d硊gie przerwy