Biblioteka w szkole Biblioteka w szkole
Szukaj: 
Aktualny numer 10/13
Na skr贸ty
Aktualny numer
Prenumerata i zakup numer贸w archiwalnych
Archiwum
Zawarto艣膰 wszystkich numer贸w "BwS"
w programie MOL
Wyszukiwarka
Informacje dla autor贸w
Sklep internetowy
Bibliografia materia艂贸w repertuarowych dla szk贸艂
Bank przydatnych
materia艂贸w
Partnerzy
Galeria bibliotekarzy
KONTAKT
"Biblioteka w Szkole"
00-950 Warszawa
skr. pocztowa 109
email:
[email protected]
tel./fax 0-22 832 36 12
tel. 832 36 11
Wyniki VII og髄nopolskiego konkursu literackiego im. Agnieszki Bartol

Komunikat

W listopadzie 2002 roku Fundacja Literacka im Agnieszki Bartol wsp髄nie z Powiatow i Miejsk Bibliotek Publiczn im. Pantaleona Szumana w Pile og硂si硑 VII Og髄nopolski Konkurs Literacki im. Agnieszki Bartol pt. "Ja i m骿 秝iat".

Konkurs adresowany by do dzieci i m硂dzie縴 szk髄 podstawowych, gimnazjalnych i szk蟪 秗ednich. Warunkiem uczestnictwa by硂 nades砤nie w terminie do 30 marca 2003 roku 5 do 10 wierszy lub prozy do 20 stron maszynopisu.

Na konkurs wp硑n瓿o 12.200 prac 1800 autor體 z ca砮j Polski. Najliczniej reprezentowane by硑 Ma硂polska, Podkarpacie i Wielkopolska.

Jury w sk砤dzie:

 • Ewa Nowacka - pisarka, autorka ksi笨ek dla m硂dzie縴, krytyk literacki - przewodnicz眂a
 • Joanna Papuzi駍ka - pisarka, krytyk literacki, pracownik naukowy Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Warszawskiego, redaktor naczelna "Gulewera"
 • Zuzanna Przeworska - poetka, dziennikarka, wydawca, prezes Fundacji Literackiej im. Agnieszki Bartol
 • Jan Arski - dziennikarz, wiceprezes Fundacji Literackiej im. Agnieszki Bartol

na posiedzeniu 19 sierpnia 2003 roku postanowi硂:

Nagrod Grand Prix

przyzna KONRADOWI DOBROWOLSKIEMU z Hrubieszowa, l. 13, autorowi opowiadania "Od pierwszego wejrzenia" i zestawu wierszy, za inwencj, pomys硂wo舵 i dojrza硂舵 intelektualn.

W kategorii do lat 15 przyznano trzy nagrody drugie za poezj:

 • Julii Miller z Krakowa, l. 15 za niebanalny, pe硁y emocjonalnych podtekst體, obraz 秝iata przedstawionego.
 • Annie Szymielewicz z Bia硑ch B硂t, woj. kujawsko-pomorskie, l. 15 za refleksyjny, intymny, bardzo osobisty zapis prze縴 kszta硉uj眂ej si osobowo禼i.
 • Aleksandrze Chimiak z Wieliczki, l. 13 za delikatnie pastelowe pejza縪we wiersze.

dwie nagrody trzecie:

 • Dominice Nowak-Adamczyk z Krakowa, l. 13 za 砤godny zestaw poetycki.
 • kaszowi Wojtowiczowi z Tomaszowa Lubelskiego, l. 9 za liryczny, sympatycznie naiwny opis rzeczy i spraw najbli縮zych.

W kategorii powy縠j 15 lat:

 • III nagrod otrzyma砤 Monika Siwiec z Pi硑, l. 16 za wyj眛kow umiej阾no舵 m體ienia w poetyckim metrum o cierpieniu i uczuciach.

Jury postanowi硂 wyr罂ni:

 • Przemys砤wa G髍eckiego z Poznania, l. 10 za rzeczowy i pe硁y poczucia humoru literacki opis wakacyjnych tygodni.
 • Tymoteusza Kobyli駍kiego z Samotrzaska, l. 17 za interesuj眂a pr骲 po潮czenia tre禼i reporta縪wo-dziennikarskich z narracj stricte literack.
 • Milen Trusi硂 z Unie禼ia-Mielna, l. 8 za urocze portreciki czterech p髍 roku.

Nagrod specjaln Danuty i Leszka Bartol體 - rodzic體 patronki konkursu - otrzyma Konrad Dobrowolski za pi阫ny, liryczny wiersz pt. "Drugi spacer z Agnieszk".


Powr髏