Biblioteka w szkole Biblioteka w szkole
Szukaj: 
Aktualny numer 10/13
Na skróty
Aktualny numer
Prenumerata i zakup numerów archiwalnych
Archiwum
Zawartość wszystkich numerów "BwS"
w programie MOL
Wyszukiwarka
Informacje dla autorów
Sklep internetowy
Bibliografia materiałów repertuarowych dla szkół
Bank przydatnych
materiałów
Partnerzy
Galeria bibliotekarzy
KONTAKT
"Biblioteka w Szkole"
00-950 Warszawa
skr. pocztowa 109
email:
bws@sukurs.edu.pl
tel./fax 0-22 832 36 12
tel. 832 36 11
Sprawozdanie z III Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego

III Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego - sprawozdanie

III Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego odbyło się w dniu 22 marca 2007 roku w Miejskim Domu Kultury "Szopienice-Giszowiec" w Katowicach-Szopienicach.
Tematem spotkania było: Oblicze współczesnego bibliotekarstwa.

Głównym organizatorem spotkania był Jurajski Oddział Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich w Częstochowie i struktury organizacji w Katowicach, Rybniku, Dąbrowie Górniczej i Zawierciu.
Współorganizatorami spotkania były: Oddział TNBSP w Bielsku-Białej, Zarząd Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Katowicach, Oddziały Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Bielsku-Białej i Częstochowie, Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego, Biblioteka Śląska w Katowicach oraz Miejski Dom Kultury Szopienice-Giszowiec w Katowicach.

W spotkaniu wzięło udział ponad 350 bibliotekarzy z województwa śląskiego, a także goście z Republiki Czeskiej i Republiki Słowacji. Po raz pierwszy udało się skupić w organizacji spotkania tak wiele środowisk bibliotekarskich, co było myślą przewodnią realizacji imprez od ich początku w 2005 roku w Częstochowie i w 2006 roku w Bielsku-Białej.
Forum zorganizowane zostało pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Śląskiego, Wojewody Śląskiego, Śląskiego Kuratora Oświaty, Prezydenta Miasta Częstochowy, Prezydenta Miasta Katowice i Prezydenta Miasta Rybnika.

Zebranych powitała i Forum otworzyła dr Renata Sowada - prezes Jurajskiego Oddziału TNBSP w Częstochowie. Następnie głos zabrał Michał Luty, wiceprezydent Miasta Katowice. Część pierwszą obrad prowadziła mgr Barbara Hadas-Rał - prezes Oddziału TNBSP w Katowicach, a część drugą mgr Romana Piecha - przewodnicząca Sekcji TNBSP w Rybniku.

Jako pierwszy, wykład pt. "Godność bibliotekarza" wygłosił prof. dr hab. Jan Malicki - dyrektor Biblioteki Śląskiej, wykładowca Uniwersytetu Śląskiego, reprezentujący również Krajową Radę Biblioteczną. Poruszana problematyka dotknęła ważnego, aczkolwiek niedocenianego aspektu pracy bibliotekarza.
Następnie głos zabrała prof. ŚWSZ dr hab. Diana Pietruch-Reizes - prezes Polskiego Towarzystwa Informacji Naukowej, która wygłosiła interesujący referat nt. "Biblioteka w europejskiej przestrzeni informacyjnej".

Kolejne wykłady przedstawili pracownicy naukowi Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego:
"Wizerunek współczesnego bibliotekarza szkolnego i dziecięcego" - dr Małgorzata Gwadera;
"Rola menedżera w tworzeniu klimatu biblioteki" - dr Stefan Kubów;
"Internetowe źródła informacji jako uzupełnienie księgozbioru bibliotecznego" - dr Arkadiusz Pulikowski, który zainteresował zebranych WEBOTEKĄ.

Następnie głos zabrała mgr Katarzyna Urbaniec z Oddziału TNBSP w Bielsku-Białej, a temat jej wykładu to "Bibliotekarz i jego współczesne oblicze". Z kolei Jurajski Oddział TNBSP w Częstochowie reprezentowała mgr Bogusława Grzywińska, która w swoim wykładzie "Bibliotekarz - regionalista na przykładzie działań Szkoły Podstawowej nr 1 w Częstochowie" przedstawiła projekty realizowane przez siebie i koleżanki, a dotyczące zagadnień z edukacji regionalnej. Na temat "Roli biblioteki i bibliotekarza w kształtowaniu wizerunku placówki" wypowiedziała się mgr Elżbieta Pawełka, reprezentująca Oddział TNBSP w Katowicach.

W części drugiej Forum jako pierwszy głos zabrał prof. dr hab. Zbigniew Żmigrodzki, wygłaszając referat pt. "Bibliotekarz jako pośrednik w dostępie do informacji". Przedstawione aspekty różnicowania dostępu do informacji ze względu na koniunkturę polityczną wzbudziły intensywną dyskusję w kuluarach.

O "Promocji czytania wśród małych dzieci i ich rodziców" mówiła dr Hanna Langer, reprezentująca Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego.
Szczególne zainteresowanie wzbudził wykład przedstawiciela platformy ENSIL w Polsce i członka Krajowej Rady Bibliotecznej mgr. Jana Jackowicza-Korczyńskiego pt. "Wróć do rzeczywistości: nauczyciel bibliotekarz to NAUCZYCIEL oraz BIBLIOTEKARZ a pracuje DZISIAJ, a nie WCZORAJ".

Następnie głos zabrali goście zza południowej granicy Polski.
Referat pt. "Biblioteka jako współczesne centrum informacji na przykładzie Biblioteki Regionalnej w Karwinie" wygłosiła dyrektor tejże biblioteki dr Halina Molin. Kierownik Oddziału Literatury Polskiej Biblioteki Regionalnej w Karwinie mgr Helena Legowicz wygłosiła referat pt. "Bibliotekarz czy omnibus?".

Działalność informacyjną Słowackiej Biblioteki Narodowej zaprezentowała w swoim wystąpieniu "Slovenska narodna knižnica v Martine ako moderne centrum knižnično-informacnych služieb" dr Darina Janovska. Wykład przeprowadzony w języku słowackim (co udowodniło brak bariery językowej), uwidocznił ogromne zaawansowanie słowackich bibliotekarzy w realizacji projektów informatyzacyjnych. Zainteresowanych odsyłamy na stronę internetową nowego projektu Słowackiej Biblioteki Narodowej https://www.kis3g.sk

Mgr Mirela Kluczniok, reprezentująca sekcję TNBSP w Rybniku, omówiła zagadnienia związane z programem czytelniczym, a temat referatu to "Cała Polska czyta Dzieciom - realizacja programu w gminie Czerwionka-Leszczyny".
Na zakończenie spotkania dr Renata Sowada omówiła "10 lat Oddziału TNBSP w Częstochowie". Wystąpieniom towarzyszyły interesujące prezentacje multimedialne.

Spotkanie zakończyło krótkie podsumowanie i podziękowania dla osób zaangażowanych w realizację projektu.

Gośćmi III Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego byli m. in. pani Barbara Konešova z Zakładu Bohemistyki i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego w Opawie oraz pan Juliusz Wasilewski, redaktor naczelny "Biblioteki w Szkole", przedstawiciele władz regionalnych Związku Nauczycielstwa Polskiego, Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz Rady Głównej Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich.

Otrzymano listy gratulacyjne od:
- prof. dr hab. Elżbiety Gondek, dyrektora Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
- prezydenta Miasta Częstochowy, dr. inż. Tadeusza Wrony,
- pani Jany Galašovej przedstawicielki SKIP (Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky) w województwie morawsko-śląskim w Republice Czeskiej, dyrektora biblioteki w Czeskim Cieszynie.

Z okazji Forum wydany został specjalny numer Kwartalnika Częstochowskiego Oddziału TNBSP.

Podczas przerwy zgromadzeni bibliotekarze, nauczyciele bibliotekarze, księgarze mogli wymienić się uwagami nt. wystąpień, obejrzeć prezentacje wydawnictw, podziwiać prezentacje dokonań struktur TNBSP oraz bibliotek na terenie województwa śląskiego.
III Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego raz jeszcze potwierdziło zasadność organizowania takich spotkań. Stało się nie tylko okazją do integracji środowiska bibliotekarzy regionu, ale również pozwoliło wzbogacić wiedzę na temat działań współczesnych bibliotek. Stało się także kopalnią pomysłów, wykorzystywanych na co dzień przez bibliotekarzy.
Po raz kolejny Forum stało się spotkaniem transgranicznym, udowadniającym, że wstąpienie Polski, Czech i Słowacji do Unii Europejskiej otworzyło nowy rozdział współpracy także w zakresie bibliotekarstwa. Projekt Europy bez granic materializuje się w naszym działaniu.
Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego to największa impreza bibliotekarska w województwie, jedna z największych w kraju. Jest to tym bardziej cenne, że jest imprezą non-profit, praktycznie bez budżetu, opierającą się na ogromnym zaangażowaniu osób organizujących ją, wielkiej życzliwości znamienitych prelegentów oraz wielu ludzi dobrej woli. Nie można zapomnieć o roli strony internetowej www.silesia3forum.bibliotekaszkolna.net, stworzonej przez pana Jana Jackowicza-Korczyńskiego, w realizacji projektu.
Jesienią zapraszamy do Częstochowy na IV Regionalne Forum Bibliotekarzy i Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Szkoleniową podejmującą temat Internetowych Centrów Informacji Multimedialnej w bibliotekach, które to spotkanie współtworzyć będą Sekcja Bibliotekarska Oddziału ZNP w Częstochowie oraz organizacje bibliotekarskie Częstochowy i byłego województwa częstochowskiego.
Już dziś zapraszamy także na kolejne IV Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego, które prawdopodobnie odbędzie się w Rybniku w kwietniu 2008 roku.

Dr Renata Sowada