Program dofinansowania zakupów książek dla bibliotek szkolnych - trochę spóźniony, ale za to będzie więcej pieniędzy

27.04.2015

MEN przekazało pod obrady Komitetu Stałego Rady Ministrów projekt  programu „Książki naszych marzeń”. Budżet programu zwiększono z 15 do 20 mln zł. Termin składania wnioskw został przesunięty do 29 maja.

Więcej pieniędzy

Realizacja programu jest opóźniona o miesiąc w stosunku do pierwotnego projektu, który opisaliśmy w „Bibliotece w Szkole” 4/2015. Zwiększyły się za to maksymalne kwoty, o które będą mogły wnioskować szkoły. Przypominamy, że w r. 2015 dofinansowanie obejmie tylko biblioteki  szkół podstawowych (także tzw. społecznych i prowadzonych  przez osoby fizyczne). Biblioteki pozostałych typów szkół mają zostać objęte wsparciem finansowym w latach 2016-2020 w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Zwiększono maksymalne kwoty dofinansowania. Szkoły małe (do 70 uczniów)  - do 1000 zł, szkoły średnie (71-170 uczniów) – 1300 zł, a szkoły powyżej 170 uczniów – 2170  zł.  Bez zmian pozostał wymóg wkładu własnego organu prowadzącego  w wysokości minimum 20%.

 

Ważne terminy

          - do 29 maja 2015 r. - złożenie przez dyrektorów szkół wniosków do organów prowadzących o udzielenie wsparcia finansowego na zakup książek do biblioteki szkolnej.

            - do 15 czerwca 2015 r. – organy prowadzące weryfikują wnioski szkół i składają do wojewodów zbiorcze wnioski o udzielenie wsparcia finansowego.

            Decyzje o przydziale pieniędzy powinny zapaść w lipcu. W najbliższym czasie MEN za pośrednictwem kuratorów oświaty powinno zawiadomić organy prowadzące o programie „Książki naszych marzeń”.

            Co we wniosku?

Wniosek dyrektora szkoły do organu prowadzącego powinien zawierać:

1. Nazwę i adres szkoły.

2. Numer REGON szkoły.

3. Liczbę uczniów.

4. Zwięzły opis dotyczący aktualnego wyposażenia biblioteki szkolnej.

5. Kalkulację kosztów zakupu książek.

6. Wnioskowaną kwotę wsparcia finansowego na zakup książek.

            Nieco uwag w sprawie opracowania wniosku opublikowaliśmy w „Bibliotece w Szkole” 4/2015. Warto tu dodać, że w dokumentach dotyczących programu podkreśla się potrzebę „wzbogacenia  zasobów bibliotek szkolnych o pozycje pozostające w sferze zainteresowania uczniów i jednocześnie użyteczne w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego”. Postuluje się też skonsultowanie zakupów z organami przedstawicielskimi m.in. uczniów. A zatem w programie należy zapewne skupić się na uzupełnieniu księgozbiorów bibliotek o książki, które wychodzą na przeciw faktycznym zainteresowaniom czytelniczym uczniów. Szkoły, które wzięły udział w Ogólnopolskich Wyborach Książek, mają w tym aspekcie bardzo wiarygodne wskazówki. Z pewnością dobrze widziana będzie zapowiedź skonsultowania zakupów z biblioteką publiczną („w celu komplementarnego wspierania rozwoju zainteresowań czytelniczych uczniów”) oraz z biblioteką pedagogiczną.

            Ponieważ we wniosku opis dotyczący aktualnego wyposażenia biblioteki ma być „zwięzły”, chyba nie ma potrzeby na tym etapie podawania dokładnego wykazu książek, których zakup jest planowany, oraz ich cen. Powinny wystarczyć ogólne założenia „polityki zakupów”, szacunkowa liczba egzemplarzy, operowanie średnimi cenami.

Zakładane efekty programu

Poza wzbogaceniem oferty bibliotek szkolnych o atrakcyjne dla uczniów tytuły i promocją czytelnictwa,  projekt ma służyć urozmaiceniu form zajęć z uczniami i wspomnianej już współpracy z innymi bibliotekami. Postuluje się wzajemną wymianę informacji o imprezach promujących czytelnictwo oraz zorganizowanie („w miarę możliwości”),  wspólnie z biblioteką publiczną lub  pedagogiczną, przynajmniej jednego wydarzenia czytelniczego promującego czytelnictwo (np. spotkania autorskiego,  spotkania z rodzicami na temat wpływu czytania na rozwój dzieci, przeprowadzenia zajęć edukacyjnych metodą projektu z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej, itp.).

Ocena programu

Do 15 czerwca 2016 r. organy prowadzące będą zobowiązane przekazać wojewodom sprawozdania z realizacji programu rządowego. Oczywiście wcześniej (zapewne pod koniec maja 2016) zwrócą się w tej sprawie do szkół. Szkoły otrzymają ankiety dotyczące realizacji programu, uwzględniające m.in.:

1. Liczbę wydarzeń czytelniczych w szkole w trakcie trwania programu .

2. Liczbę lekcji bibliotecznych, połączonych z promocją książek zakupionych w ramach programu.

3. Liczbę wypożyczeń przypadających na jeden tytuł z nowo zakupionych książek.

4. Ogólną liczbę wypożyczeń w okresie od dnia 1 września 2015 r. do dnia 30 maja 2016 r.

5. Ogólną liczbę wypożyczeń w analogicznym okresie w poprzednim roku szkolnym.

Zapraszamy na stronę internetową bibliotekawszkole.pl oraz do dyskusji na Forum „Biblioteki w Szkole” (http://forum.sukurs.edu.pl).