Regulamin biblioteki szkolnej - przepisy prawne

Przepisy dotyczące bibliotek szkolnych nie precyzują dokładnie, jak powinien wyglądać regulamin biblioteki. Ustawa o systemie oświaty mówi, że szkoła powinna zapewnić możliwość korzystania z biblioteki oraz, że Rada Pedagogiczna tworzy statut szkoły. Powinien on szczegółowo określać organizację biblioteki. Warto dopilnować żeby taki zapis w statucie się pojawił. Można też zamiast szczegółowego opisu w statucie szkoły stworzyć załącznik dotyczący biblioteki szkolnej, a w nim umieścić m.in. regulamin biblioteki jako wewnętrzny dokument mówiący o prawach i obowiązkach czytelników. Załącznik taki powinien być zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej.

 • Ustawa o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z póÄ˝n. zmianami) Pełny tekst jest dostępny m.in. na stronie MENiS w dziale Akty prawne

  Art. 42. 1. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły lub placówki albo jego zmian i przedstawia do uchwalenia radzie szkoły lub placówki.

  Art. 67. 1. Do realizacji zadań statutowych szkoła publiczna powinna zapewnić uczniom możliwość korzystania z:
  1) pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem,
  2) biblioteki,
  3) świetlicy,
  4) gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej,
  5) zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych,
  6) pomieszczeń administracyjno-gospodarczych.
   

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z póÄ˝n. zmianami) Pełny tekst jest dostępny na stronie MENiS w dziale Akty prawne

  § 8. 1. Statut szkoły określa szczegółowo organizację biblioteki szkolnej i zadania nauczyciela bibliotekarza, zgodnie z potrzebami danej szkoły, w szczególności z uwzględnieniem zadań w zakresie:
  1) udostępniania książek i innych Ä˝ródeł informacji,
  2) tworzenia warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych Ä˝ródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,
  3) rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się,
  4) organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną.
  2. Statut szkoły określa zasady współpracy biblioteki szkolnej z uczniami, nauczycielami i rodzicami (prawnymi opiekunami) oraz innymi bibliotekami.