Regulamin korzystania z Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej w bibliotece szkolnej ZSE w Dębicy

Back Powrót

Regulamin korzystania
z Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej
w bibliotece szkolnej ZSE w Dębicy.

1. Z komputerów w bibliotece szkolnej mogą korzystać uczniowie po okazaniu legitymacji szkolnej oraz pracownicy Szkoły.
2. Komputery w bibliotece służą do samodzielnego wyszukiwania informacji w celach naukowych, dydaktycznych i edukacyjnych. Nie można ich wykorzystywać do prowadzenia prywatnej korespondencji, gier i zabaw.
3. Praca przy komputerze możliwa jest po otrzymaniu zgody dyżurującego bibliotekarza.
4. Przed rozpoczęciem pracy należy wpisać się do Zeszytu korzystających z komputera. Wpis ten stanowi jednocześnie zobowiązanie do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
5. Jednorazowo można korzystać z komputera do 30 minut. Istnieje możliwość osobistej rezerwacji komputera wcześniej.
6. Przy stanowisku komputerowym może znajdować się tylko jedna osoba.
7. Uczniowie mają prawo do korzystania z komputerów poza swoimi godzinami lekcyjnymi.
8. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach.
9. Nie wolno wykonywać żadnych połączeń technicznych bez zgody bibliotekarza (np. włączać i rozłączać kabli zasilających, wyłączać komputera).
10. Korzystający z komputerów mają obowiązek szanowania udostępnianego im sprzętu wraz z oprogramowaniem i ponoszą odpowiedzialność za wszelkie straty powstałe z ich winy.
11. Zabrania się wkładania własnych dyskietek i CD do stacji dysków bez zgody bibliotekarza.
12. Wyszukane informacje mogą być zapisane na CD lub wydrukowane. W przypadku drukowania użytkownik ponosi koszt wydruku, drukowania dokonuje bibliotekarz.
13. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy zgłaszać natychmiast bibliotekarzowi.
14. Przy korzystaniu z komputerów obowiązuje cisza, zakaz spożywania posiłków, nie wolno zostawiać śmieci.
15. W przypadku nieprzestrzegania przez użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu nauczyciel-bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji użytkownika.
16. Niestosowanie się do Regulaminu powoduje ograniczenie lub pozbawienie prawa do korzystania z komputerów w bibliotece oraz zobowiązuje do naprawienia wyrządzonych szkód.

Back Powrót