REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHOSZCZNIE

Back Powrót

Zasady ogólne

1. Z biblioteki szkolnej mog± korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice i opiekunowie uczniów naszej szkoły.
2. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
3. Biblioteka udostępnia swoje zbiory zgodnie z kalendarzem pracy szkoły, w wyznaczonych godzinach.
4. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów korzystać można wypożyczaj±c je do domu, czytaj±c lub przegl±daj±c na miejscu, b±dź wypożyczaj±c do wykorzystania w czasie zajęć lekcyjnych.
5. W bibliotece należy zachować ciszę.
6. Obowi±zuje zakaz spożywania posiłków, picia napojów oraz korzystania z telefonów komórkowych.
7. Użytkownicy zobowi±zani s± do poszanowania sprzętu i wyposażenia biblioteki.
8. Każdy użytkownik biblioteki zobowi±zany jest zapoznać się z regulaminem biblioteki i przestrzegać go.

Zasady korzystania z wypożyczalni

1. Czytelnik może wypożyczyć ksi±żki jedynie na swoje nazwisko.
2. Jednorazowo można wypożyczyć 2 ksi±żki na okres trzech tygodni.
3. Uczniowie przygotowuj±cy się do konkursów, olimpiad lub z innych ważnych powodów maj± prawo do wypożyczenia jednorazowo większej ilości ksi±żek.
4. Zauważone przy wypożyczeniu uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić bibliotekarzowi.
5. Czytelnik zobowi±zany jest odkupić zagubion± lub zniszczon± ksi±żkę lub oddać inn± wskazan± przez bibliotekarza.
6. Wszystkie wypożyczone przez uczniów ksi±żki powinny być zwrócone do biblioteki na dwa tygodnie przed końcem roku szkolnego.

Zasady korzystania z czytelni

1. Czytelnia jest miejscem cichej pracy, samokształcenia uczniów i nauczycieli.
2. Korzystaj±cy z czytelni wpisuj± się do zeszytu odwiedzin.
3. W czytelni można korzystać z księgozbioru podręcznego, czasopism i zbiorów multimedialnych.
4. Przeczytane czasopisma odnosi się na miejsce, a ksi±zki oddaje bibliotekarzowi.
5. Z księgozbioru podręcznego użytkownicy korzystaj± na miejscu, jednak w uzasadnionych wypadkach bibliotekarz może udzielić zgody na wypożyczenie do domu, na krótki termin.
6. Nieprzestrzeganie regulaminu lub nieodpowiednie zachowanie może pozbawić czytelnika prawa do korzystania z czytelni.
7. Prowadzenie przez nauczycieli zajęć dydaktycznych w czytelni powinno być uzgodnione wcześniej z nauczycielem bibliotekarzem.

Zasady korzystania ze stanowisk komputerowych

1. Stanowiska komputerowe w bibliotece służ± do:
    -korzystania z Internetu jako źródła informacji gromadzonych w celach edukacyjnych
    -przegl±dania programów multimedialnych
    -przygotowywania prac z wykorzystaniem oprogramowania zainstalowanego na komputerach
2. Z komputera można korzystać jedynie za zgod± i pod opiek± nauczyciela bibliotekarza.
3. Dostęp do Internetu i komputerów jest możliwy w godzinach pracy biblioteki, z wyj±tkiem przerw międzylekcyjnych.
4. Użytkownik powinien posiadać elementarn± znajomość obsługi komputera i oprogramowania.
5. Maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi 45 minut. Jeśli nie ma innych chętnych, czas korzystania z komputera ulega wydłużeniu.
6. Przy stanowisku mog± przebywać jednocześnie 2 osoby pracuj±ce w ciszy.
7. Nie wolno zmieniać ustawień komputera, wgrywać własnych programów, kasować zainstalowanych.
8. Obowi±zuje zakaz zapisywania plików i folderów w pamięci komputera.
9. Wyszukane informacje lub przygotowane prace użytkownik zapisuje na własnych dyskietkach.
10. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowi±zuj±cych zasad, nauczyciel bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika,
11. Użytkownik potwierdza fakt korzystania z komputera wpisem do zeszytu.
12. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy zgłaszać bibliotekarzowi. Nie wolno podejmować prób ich naprawienia na własn± rękę.
13. Za mechaniczne uszkodzenie sprzętu komputerowego odpowiedzialność finansow± ponosi użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni wówczas odpowiedzialność ponosz± rodzice.

OPRACOWAŁA:
Beata Nawrocka

Back Powrót