REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR 2 im. ks. PIOTRA WAWRZYNIAKA

Back Powrót

Biblioteka szkolna jest interdyscyplinarn± pracowni± szkoln±. Podstawowe zadania biblioteczne oraz bież±ca obsługa czytelników realizowane s± za pomoc± komputerowego systemu bibliotecznego MOL Optivum. Użytkownikami biblioteki szkolnej s±: uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, rodzice oraz absolwenci. Maj± oni prawo
do bezpłatnego korzystania ze zbiorów bibliotecznych. Biblioteka udostępnia swoje zbiory
w czasie zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacj± roku szkolnego.

Zadania biblioteki szkolnej:

-        gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów oraz dokumentów pracy szkoły. Zbiory biblioteki s± zgodne z poziomem i profilem szkoły i realizowanymi w niej programami nauczania,

-        prowadzenie dokumentacji bibliotecznej,

-        organizowanie warsztatu informacyjnego: katalog, kartoteka, księgozbiór podręczny,

-        uczestniczenie w realizacji zadań dydaktyczno ? wychowawczych szkoły, współpraca
z nauczycielami, wychowawcami w zakresie ich realizacji,

-        kształtowanie umiejętności korzystania ze zbiorów i warsztatu informacyjnego biblioteki, świadomego wyszukiwania, selekcjonowania, wykorzystywania informacji,

-        przygotowanie użytkowników do samokształcenia i edukacji ustawicznej,

-        promowanie czytelnictwa, kształtowanie kultury czytelniczej poprzez różnorodne formy upowszechniania czytelnictwa, np.: konkursy, spotkania z autorami, wystawy,

-        współpraca z innymi bibliotekami, instytucjami, organizacjami wspomagaj±cymi edukację,

-        promowanie działalności biblioteki w środowisku szkolnym i poza szkoł±,

-        kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły.

Zasady korzystania z zasobów bibliotecznych:

1.      Czytelnik może wypożyczyć ksi±żki wył±cznie na swoje nazwisko, w liczbie do trzech egzemplarzy, na okres jednego miesi±ca. W uzasadnionych przypadkach nauczyciel bibliotekarz może zwiększyć liczbę wypożyczeń.

2.      Czytelnik może prosić o przedłużenie terminu zwrotu wypożyczonej ksi±żki. Warunkiem uzyskania prolongaty jest brak zamówienia na dan± pozycję.

3.      W przypadku zapotrzebowania na określon± pozycję nauczyciel bibliotekarz ma prawo wyst±pić o jej zwrot przed upływem terminu wypożyczenia.

4.      Dokumentami uprawniaj±cymi do wypożyczania jest identyfikator, który wydaje szkoła lub ważna legitymacja szkolna.

5.      Czytelnicy powinni szanować wypożyczone ksi±żki.

6.      W przypadku zagubienia lub uszkodzenia wypożyczonej ksi±żki, użytkownik zobowi±zany jest do odkupienia egzemplarza tego samego tytułu lub po uzgodnieniu z pracownikiem biblioteki, wydania zbliżonego tematycznie.

7.      Maturzyści rozliczaj± się z wypożyczonych zbiorów najpóźniej na tydzień przed zakończeniem zajęć dydaktycznych. Do zakończenia egzaminów maturalnych i egzaminu zawodowego mog± korzystać z zasobów biblioteki w czytelni.

8.      Wszystkie wypożyczone przez uczniów materiały musz± zostać zwrócone do biblioteki przed zakończeniem roku szkolnego. Osobom, które nie rozliczyły się z bibliotek±, wstrzymuje się w nowym roku szkolnym wypożyczenia do momentu uregulowania zaległości.

9.      Odchodz±cy ze szkoły pracownicy maj± obowi±zek rozliczyć się z bibliotek±.

10.  Czytelnicy maj± prawo do odpłatnego wykonywania kopii artykułów z czasopism
i fragmentów ksi±żek. Wysokość opłat określi dyrektor szkoły.

11.  Czytelników korzystaj±cych ze zbiorów na miejscu obowi±zuje zachowanie ciszy oraz zakaz spożywania posiłków.

Regulamin opracowała Edyta Jeżyk nauczyciel bibliotekarz w Zespole Szkół Elektrycznych Nr 2
w Poznaniu

Back Powrót