REGULAMIN INTERNETOWEGO CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR 2 im. ks. PIOTRA WAWRZYNIAKA

Back Powrót

Internetowe centrum informacji multimedialnej ICIM utworzono w ramach projektów współfinansowanych z EFS: Pracownie internetowe dla szkół oraz Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych. Obejmuje ono moduły: biblioteczny oraz multimedialny. Nadzór nad funkcjonowaniem ICIM pełni nauczyciel bibliotekarz, który odbył szkolenie opiekuna centrum multimedialnego OCM przy współpracy administratora sieci. Pomieszczenie ICIM jest monitorowane.

ICIM wspiera realizację zadań szkoły określonych w Podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, tj.:

-        wspomaga realizację celów dydaktyczno-wychowawczych,

-        przygotowuje uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym,

-        umożliwia swobodny oraz powszechny dostęp do informacji,

-        stwarza warunki do nabywania umiejętności wyszukiwania, porz±dkowania
i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz rozwijania własnych zainteresowań i przyjemnego spędzania czasu wolnego,

-        przygotowuje uczniów do samokształcenia.

Zadania ICIM:

-        gromadzenie źródeł informacji potrzebnych w procesie edukacji i wszechstronnego rozwoju ucznia,

-        elektroniczna obsługa biblioteki w programie MOL Optivum obejmuj±ca opracowywanie zbiorów oraz udostępnianie ich czytelnikom,

-        udostępnianie czytelnikom wgl±du do komputerowego katalogu biblioteki ze wszystkich stanowiskach komputerowych znajduj±cych się w centrum,

-        udostępnianie dokumentów drukowanych, zapisanych na nośnikach elektronicznych
i oferowanych w sieci Internet,

-        tworzenie warsztatu informacyjnego, przy pomocy którego użytkownik centrum będzie mógł w oparciu o pozyskane informacje i przy pomocy najnowszych technologii przygotować własne opracowania,

-        stwarzanie możliwości prowadzenia zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz pracy indywidualnej z wykorzystaniem edukacyjnych portali internetowych, multimedialnych programów edukacyjnych.

Zasady korzystania z ICIM:

1.      Użytkownicy centrum posiadaj± dostęp do sprzętu komputerowego w ilości ośmiu stanowisk komputerowych podł±czonych do sieci internet oraz wielofunkcyjnego urz±dzenia sieciowego.

2.      Ze sprzętu komputerowego mog± korzystać wszyscy uczniowie, pracownicy szkoły, rodzice oraz absolwenci.

3.      Uczniowie mog± korzystać z ICIM poza godzinami swoich zajęć lekcyjnych.

4.      Podczas przerw sprzęt komputerowy jest udostępniany tylko za zgod± dyżurnego nauczyciela bibliotekarza.

5.      Przy jednym stanowisku komputerowym pracować może do dwóch osób.

6.      Przed rozpoczęciem pracy przy komputerze, należy wpisać się do zeszytu odwiedzin podaj±c: datę, imię i nazwisko, klasę, numer komputera, godziny pracy, poszukiwane informacje.

7.      Sprzęt komputerowy służy realizowaniu celów edukacyjnych. Dopuszczalne jest korzystanie z poczty elektronicznej oraz portali społecznościowych.

8.      Pierwszeństwo przy korzystaniu z komputerów maj± te osoby, które przygotowuj± się do zajęć lekcyjnych czy konkursów.

9.      Użytkownicy mog± korzystać z własnych nośników pamięci.

10.  Drukowanie materiałów edukacyjnych dostępnych w sieci internet jest odpłatne. Wysokość opłat ustali dyrektor szkoły.

11.  O wszelkich zakłóceniach pracy komputerów należy poinformować dyżurnego nauczyciela bibliotekarza.

12.  Za mechaniczne uszkodzenie sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada użytkownik.

13.  Zabrania się:

-        dokonywania zmian w systemie komputerowym,

-        kasowania programów zainstalowanych przez administratora sieci,

-        samodzielnego dokonywania poł±czeń technicznych,

-        instalowania własnego oprogramowania,

-        korzystania ze stron internetowych zawieraj±cych treści niezgodne z przyjętymi normami społecznymi, gier komputerowych,

-        spożywania posiłków,

-        korzystania z telefonów komórkowych.

14.  Nie przestrzeganie regulaminu skutkować będzie kar± upomnienia, a następnie czasowego ograniczenia dostępu do sprzętu komputerowego. Wymiar czasu określi dyżurny nauczyciel bibliotekarz.

15.  Użytkownik może zostać wyproszony z centrum w sytuacji, gdy jego postawa budzić będzie zastrzeżenia (niekulturalne zachowanie, przeklinanie, przeszkadzanie w pracy innym użytkownikom).

Regulamin ICIM opracowała Edyta Jeżyk nauczyciel bibliotekarz w Zespole Szkół Elektrycznych Nr 2 w Poznaniu

Back Powrót