Regulamin czytelni internetowej Zespołu Szkół Technicznych w Czeladzi

Back Powrót

Zasady ogólne

 1. Czytelnia internetowa Zespołu Szkół Technicznych w Czeladzi udostępnia pracownikom i uczniom Szkoły stanowiska komputerowe z dostępem do internetu oraz drukarkę i skaner w celach edukacyjnych.
 2. Przy stanowisku komputerowym mogą znajdować się maksymalnie dwie osoby.

Zasady szczegółowe

Użytkownik ma prawo do:

 • Korzystania z komputerów oraz zasobów w granicach określonych przez prowadzącego czytelnię internetową

Użytkownik ma obowiązek:

 • Podporządkować się wszystkim zaleceniom prowadzącego czytelnię internerową.
 • Informować prowadzącego o wszelkim nieprawidłowym działaniu stanowisk komputerowych oraz o uszkodzeniach mechanicznych.
 • Stosować się do ograniczeń licencyjnych dostępnego oprogramowania.
 • Zapisywać swoje dane tylko na udostępnionych w tym celu dyskach oznaczonych ST1, ST2, ST3.
 • Sprawdzać przyniesione dyskietki programem antywirusowym.
 • Okrycie wierzchnie zostawić w szatni ( wymagane jest również obuwie zmienne).
 • Zapoznać się z regulaminem czytelni internetowej, okazać legitymację szkolną i wpisać się do zeszytu odwiedzin.

Użytkownikowi nie wolno:

 • Uszkodzić lub narazić na uszkodzenie sprzęt komputerowy.
 • Wykorzystywać oprogramowania lub sprzętu komputerowego do celów komercyjnych.
 • Instalować jakiegokolwiek oprogramowania bez zgody prowadzącego.
 • Uruchamiać oprogramowania, które swoim działaniem może powodować zaburzenia stabilności pracy systemu.
 • Dokonywać jakichkolwiek zmian w konfiguracji oraz w plikach systemowych.
 • Utrudniać pracy i dezinformować innych użytkowników.
 • Naruszać Regulaminu Czytelni Internetowej oraz innych regulaminów nadrzędnych i lokalnych w sieci komputerowej.
 • Samowolnie włączać i wyłączać urządzeń do sieci elektrycznej. Do obsługi urządzeń elektrycznych znajdujących się w Czytelni Internetowej (drukarka, skaner, telewizor, odtwarzacz, radiomagnetofon) upoważniony jest wyłącznie bibliotekarz. Użytkownik zobowiązany jest do bezwzględnego stosowania zasad BHP w odniesieniu do urządzeń elektrycznych (Instrukcja BHP na stanowisku pracy z komputerem i drukarką).
 • Wykorzystywać oprogramowania do realizacji celów niezgodnych z prawem polskim i międzynarodowym.
 • Przeszkadzać głośnym zachowaniem.
 • Wprowadzać osób spoza Szkoły.
 • Obrażać uczuć innych użytkowników poprzez wysyłanie listów, wiadomości, itp.
 • Wnosić napojów ani artykułów spożywczych.

W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.

Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik. Jeżeli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie.

Niestosowanie się do w/w punktów regulaminu pociągnie za sobą odpowiednie konsekwencje.

Opiekun czytelni internetowej
mgr Wioletta Pytlarz

Back Powrót