Biblioteka w szkole Biblioteka w szkole
Szukaj: 
Aktualny numer 10/13
Na skróty
Aktualny numer
Prenumerata i zakup numerów archiwalnych
Archiwum
Zawartość wszystkich numerów "BwS"
w programie MOL
Wyszukiwarka
Informacje dla autorów
Sklep internetowy
Bibliografia materiałów repertuarowych dla szkół
Bank przydatnych
materiałów
Partnerzy
Galeria bibliotekarzy
KONTAKT
"Biblioteka w Szkole"
00-950 Warszawa
skr. pocztowa 109
email:
bws@sukurs.edu.pl
tel./fax 0-22 832 36 12
tel. 832 36 11
Elżbieta Sura - Rozkład materiału nauczania elementów wiedzy dziennikarskiej

Lp. Temat lekcji Liczba
godzin
Problematyka lekcji Propozycje zadań domowych
1.

(IX-1)

Organizacja pracy na zajęciach warsztatowych

1

Omówienie pracy w klasie II: sposób prowadzenia zajęć, zasady oceniania, obowiązek założenia segregatora i gromadzenia materiałów prasowych, zestaw lektur do samodzielnego czytania,  propozycja korzystania z podręcznika St. Bortnowskiego: "Warsztaty dziennikarskie" - omówienie pozycji, podział klasy na grupy redakcyjne - ustalenie kolejności oraz terminów wydawania gazety szkolnej. Przeglądnij różne gazety, przyjrzyj się, jakie zawierają elementy, czym przykuwają uwagę czytelnika. Przynieś jedną z nich na lekcję.
2.

(IX-2)

Klasyfikacja czasopism. Funkcja tekstu w gazecie.

1

Omówienie spostrzeżeń dotyczących rodzajów gazet ze względu na problematykę, czas ukazywania się, przeznaczenie. Obserwacja graficznych wyznaczników tekstów: leadów, tytułów, podtytułów, śródtytułów, ilości rodzajów czcionek, podpisy pod zdjęciami itp. Opinie, komentarze, wnioski do pracy nad własną gazetą. Poznane na lekcji słownictwo zgromadź w formie słowniczka, który systematycznie będziesz wzbogacać o nowe pojęcia. Zastanów się nad rolą dziennikarza i jego cechami.
3.

(IX-3)

Dziennikarz, dziennikarstwo... - cechy dobrego dziennikarza.

1

Dyskusja na temat istoty dziennikarstwa, roli, jaką odgrywa we współczesnym społeczeństwie. Cechy dobrego dziennikarza: pierwszorzędne, drugorzędne. Etyka dziennikarska. Uzupełnij słownik pojęć z zakresu dziennikarstwa. Zastanów się, jak będzie wyglądać Twoja gazetka (będąca gazetą szkolną), wymyśl rubryki, tematy artykułów itp.
4.

(IX-4)

Kolegium redakcyjne (nr 1)

1

Wybór jednego redaktora naczelnego, odpowiedzialnego przez cały rok za wydawanie gazety. Wybór w grupach sekretarza redakcji, osoby odpowiedzialne za określone czynności (wg potrzeb i propozycji przedstawicieli grup), korektorów oraz  tzw. drugiego korektora, sprawdzającego każdorazowo całą gazetę.

Makieta gazetki - rozdział tematów, wielkości artykułów, grafika itp.

Znaki korektorskie i ich wykorzystanie przez korektorów.

Przegląd (w internecie) konkursów gazet szkolnych - wybór tych, w których gazeta będzie uczestniczyć.

Napisz tekst na przydzielony Ci temat.

Wytnij z gazet kilka tytułów artykułów, przemyśl ich formę.

Znajdź informacje na temat historii prasy w Polsce: pierwsze gazety, gatunki publicystyczne, rozkwit prasy itp. (za trzy tygodnie)

5.

(X-1-2)

Tytuły, podtytuły, śródtytuły.

Skąd czerpać tematy?

2

Klasyfikacja tytułów, rola podtytułów, funkcja śródtytułów. Stylistyka i gramatyka tytułów. Ćwiczenia w tytułowaniu swoich tekstów. Przekazanie tekstów grupie I do ewentualnego wykorzystania w gazetce szkolnej "Obok" Przeglądnij dowolne czasopismo pod kątem gatunków dziennikarskich. Wytnij z gazety te, które zaznaczone są określoną nazwą, np. listy.
6.

(X-2-3)

Gatunki dziennikarskie. Informacja, news a artykuł informacyjny

2

Przegląd tekstów zamieszczanych w gazetach: reportaż, esej, list, felieton. Zasady konstruowania informacji (5 pytań, "zasada odwróconej piramidy"). Redagowanie ich (także artykułów informacyjnych), nadawanie tytułów.

Precyzja dziennikarskiego stylu - ćwiczenia.

Zredagowanym informacjom nadaj kształt tekstu do druku. Przepisz na komputerze i sprawdź, czy nie zawierają więcej niż 300 znaków.
7.

(X-4)

List do redakcji.

1

Przypomnienie cech listu, tematy listów do redakcji. Istota listów w prasie. Odpowiedzi na listy czytelników. Napisz list do redakcji gazetki w sprawie problemów, jakie obserwujesz w szkole.
8.

(X-5)

Kolegium redakcyjne (nr 2)

1

Makieta gazetki - rozdział tematów, wielkości artykułów, grafika itp. Zapowiadanie tekstów (lead) - ćwiczenia redakcyjne.

Analiza listów - wybór do gazetki szkolnej.

Wnioski i spostrzeżenia grupy 1.

Przynieś wycinki z gazet zawierające wywiady. Przeglądnij pytania stawiane rozmówcy. Zwróć uwagę na zapowiedź rozmowy.
9.

(XI-1-2)

Wywiad. Jak przeprowadzić  interesującą rozmowę? - zasady konstruowania pytań. Wywiad jako wstęp do portretu.

Czy rozmowa jest wywiadem?

2

Omówienie propozycji wywiadów. Wnioski do samodzielnej pracy nad zestawem pytań do wybranych osób.

Ćwiczenie: przeprowadź wywiad z sąsiadem z ławki, zbierz jak najwięcej istotnych informacji.

Czy rozmowa jest odrębnym gatunkiem dziennikarskim?

Czym jest autoryzacja?

Uporządkuj notatki z lekcji, nadaj im formę wywiadu, wymyśl tytuł.
10.

(XI-3)

Portretujemy bez pędzla.

1

Odczytanie najciekawszych wywiadów, przekazanie grupie II do wykorzystania w gazetce.

Różne rodzaje portretów. Zasada pisania portretu. Ćwiczenie redakcyjne: na podstawie wywiadu napisz portret osoby, z którą rozmawiałeś na poprzedniej lekcji.

Przypomnij sobie

z poprzednich klas cechy dobrej recenzji. Wytnij najciekawszą recenzję z prasy kulturalnej i przynieś na lekcję. Przygotuj komentarz do wybranej recenzji (za dwa tygodnie). Przygotuj się do konferencji prasowej.

11.

(XI-4)

Historia prasy polskiej. Cechy gatunkowe felietonu (przypomnienie).

1

Omówienie historii polskiej prasy (notatki). Przegląd najpopularniejszych gatunków.

 

Wynotuj najpopularniejszych dziennikarzy w historii polskiej prasy. Jakimi posługiwali się gatunkami?
12.

(XII-1)

Felieton jako gatunek paraliteracki.

1

Klasycy gatunku: B. Prus, A. Słonimski, S. Kisielewski, i in. Cechy, problematyka, tytuły, przykłady. Z zestawu lektur wybierz dowolny felieton i w punktach omów jego budowę. Napisz felieton na aktualny temat związany z życiem ucznia.
13.

(XII-2)

Konferencja prasowa

z zaproszonym gościem.

1

Zasady i cele konferencji prasowych. Notatki z konferencji przeprowadzonej w czasie lekcji.

Wybór najlepszych felietonów do gazetki szkolnej. Zamknięcie 2. numeru gazetki "Obok".

Uporządkuj notatki. Nadaj im dowolną formę, zatytułuj.
14.

(XII-3)

Kolegium redakcyjne (nr 3)

Recenzja wybranego wydarzenia kulturalnego

1

 Makieta gazetki - rozdział tematów, wielkości artykułów, grafika itp. Przedstawienie efektów zadania domowego. Przekazanie grupie III.

Przypomnienie cech recenzji. Prezentacja wybranych recenzji i indywidualnych komentarzy.

Wnioski i spostrzeżenia grupy 2.

Napisz recenzję dowolnego wydarzenia kulturalnego (przedstawienie teatralne, film, koncert itp.). Uzupełnij swój słowniczek.
15.

(XII-1)

Planujemy spotkanie z dziennikarzem w redakcji "Słowa Polskiego.

1

Ocena recenzji. Plan spotkania

z dziennikarzem. Przygotowanie pytań.

Przygotuj się do wycieczki do redakcji i rozmowy z dziennikarzem. Zaplanuj sposób przedstawienia informacji w gazetce szkolnej.
16.

(I-2)

Wycieczka do redakcji "Słowa Polskiego"

1

Spotkanie z dziennikarzem. Prowadzenie notatek. Uporządkuj notatki, nadaj im formę relacji (sprawozdania).
17.

(I-3)

Utrwalenie pojęć z zakresu prasoznawstwa. Ocena pracy w I semestrze.

1

Omówienie prac domowych. Konkurs wiedzy dziennikarskiej (sprawdzający dotychczas przyswajaną wiedzę). Sprawdź, czy w koszulce znajduje się reportaż - przynieś go na lekcję.
18.

(I—4-5)

Kolegium redakcyjne (nr 4) "Rozbieranie" reportażu.

2

Makieta gazetki - rozdział tematów, wielkości artykułów, grafika itp.

Praca w grupach nad reportażami: wypisanie spostrzeżeń dot. cech gatunkowych.

Wnioski i spostrzeżenia grupy 3.

Przeczytaj wybrany reportaż M. Wańkowicza lub R. Kapuścińskiego. Co charakteryzuje język obu autorów?
19.

(II-1-2)

Nad reportażami... - doskonalenie umiejętności redakcyjnych.

2

Uwagi Wańkowicza na temat pisania reportażu ("Karafka La’Fontaine’a"). Próba zredagowania reportażu. Omówienie wybranego reportażu Melchiora Wańkowicza i Ryszarda Kapuścińskiego. Reportaż współczesny. Napisz reportaż z wydarzenia, którego byłeś świadkiem, np. z wycieczki do redakcji. Przestrzegaj zasad gatunkowych.

Przynieś wycinki z gazet - poradników.

20.

(III-1)

Poradnik - formą usługi dla ludności.

1

Zamknięcie numeru 4 przygotowywanego do druku.

Czemu służą czasopisma zajmujące się poradnictwem? Jakiego rodzaju porady w nich odnajdujemy? Dyskusja nad poradnictwem "w sprawach sercowych" dla dorastających dziewcząt.

Jakich porad oczekujesz od czasopism? Na stronę gazetki pt.: "Porady różne" przygotuj krótki artykuł.
21.

(III-2)

Kolegium redakcyjne (nr 5)

1

Makieta gazetki - rozdział tematów, wielkości artykułów, grafika itp.

Wykorzystanie tekstów - porad.

Wnioski i spostrzeżenia grupy 4.

Przygotuj się do spotkania z pracownikami Pracowni Regionalnej Biblioteki pod Atlantami. Zredaguj pytania na interesujące Cię tematy.
22.

(III-3)

Wyjście do Biblioteki pod Atlantami

1

Korzystanie z katalogów: problematyka dziennikarska - teoria dziennikarstwa, twórcy gatunków paraliterackich. Dokumenty obowiązujące dziennikarza - prawo prasowe, Konstytucja RP i inne.

Czytelnia czasopism. Archiwum prasowe.

Wybór gazetek szkolnych biorących udział w Forum Pismaków od 1995 r.

Filmoteka - filmy o zawodzie dziennikarza, historii prasy, radia, telewizji.

Przygotuj sprawozdanie - reportaż z wizyty w bibliotece. Zapoznaj się z Prawem Prasowym.

Sporządź bibliografię wydawnictw (także filmów) dot. dziennikarstwa, dostępnych w Bibliotece pod Atlantami (za dwa tygodnie).

23.

(III-4)

Omówienie dokumentów obowiązujących dziennikarza.

1

Dyskusja nad prawem prasowym a doświadczeniami czytelniczymi uczniów. Rola współczesnego dziennikarza prasowego, radiowego, telewizyjnego: wspólne cechy.

Cenzura - autocenzura: pojęcia bliskie współczesnemu dziennikarzowi?

Znajdź w prasie artykuły, których autor pozostaje w niezgodzie z Prawem Prasowym (wykracza poza swoje kompetencje).
24.

(III-5)

Organizacja Forum Pismaków 2004

1

Omówienie udziału gazetki w konkursie (także w innych). Celowość organizowania konkursów, informacje o sposobie organizowania takiego przedsięwzięcia, zdobywanie sponsorówi sprzymierzeńców.

Sprawdzenie zadań domowych (bibliografia).

Przygotuj relację z zakończenia Forum, reportaż, portret redakcji, komentarz do organizacji konkursu lub in. - do wyboru.

Przygotuj wiadomości na temat dziennikarstwa radiowegoi telewizyjnego.

25.

(IV-1)

Dziennikarstwo prasowe, radiowe, telewizyjne: podobieństwa, różnice,

1

Relacja z zakończenia Forum Pismaków - omówienie tekstów. Spostrzeżenia i wnioski do pracy nad organizacją konkursu w kolejnym roku szkolnym.  Wnioski wypływające z możliwości skonfrontowania pracy redakcji z innymi - nagrodzonymi.

Omówienie różnic m. pracą dziennikarza prasowego a radiowego i telewizyjnego. Gatunki w tych mediach.

Napisz scenariusz krótkiej audycji radiowej. Spróbuj nagrać ją z kolegą na kasetę magnetofonową.
26.

(IV-2)

Jak o nas piszą? Obiektywizm dziennikarza.

1

Zamknięcie numeru 5 "Oboka".

Przegląd artykułów, które ukazały się po Forum Pismaków. Analiza, spostrzeżenia, komentarze.

Przygotowanie do spotkania z dziennikarką radiową.

Efekty zabawy w dziennikarza radiowego.

Przygotuj pytania do dziennikarza radiowego pod kątem własnych doświadczeń z nagraniem krótkiej audycji, zainteresowań oraz pisanego później tekstu.
27.

(IV-3)

Być radiowcem... - spotkanie z dziennikarzem radiowym.

1

Rozmowa z dziennikarzem na temat pracy radiowca, różnic m. pracą w radiu i w redakcji czasopisma. Przygotuj referat o historii radia (część klasy) i telewizji (druga część klasy) - za dwa tygodnie.
28.

(V-1)

Kolegium redakcyjne (nr 6)

1

Makieta gazetki - rozdział tematów, wielkości artykułów, grafika itp.

Wnioski i spostrzeżenia grupy 5.

Wybór najlepszego artykułu nt. spotkania z dziennikarzem radiowym.

Przygotowanie referatów.
29.

(V-2)

Z historii radia i telewizji...

1

Wysłuchanie referatów. Dyskusja nad możliwością dominacji któregoś z mediów. Funkcja mediów we współczesnym świecie. Sposoby walki o dominację ("Super Expres", "Nie" itp.) Napisz felieton nt.: jak radzić sobie w potoku mediów i nie dać się manipulować informacją, nie zatracić zdrowego rozsądku, umieć rozsądzić, co jest dobre, co złe?
30.

(V-3)

Wycieczka do Telewizji Polskiej we Wrocławiu.

1

Porównanie sposobu pracy dziennikarza telewizyjnego z innymi. Napisz reportaż z pobytu w telewizji.
31.

(V-4)

Podsumowanie wiedzy o dziennikarstwie radiowym, prasowym i telewizyjnym - wspólne gatunki.

1

Ocena reportaży opisujących wizytę w telewizji.

Zamknięcie numeru 6 gazetki szkolnej.

Notatka nt. podobieństw i różnic w pracy dziennikarzy, powrót do treści lekcji dot. cech dziennikarza i zestawienie ich z naszymi doświadczeniami w kontaktach z dziennikarzami. Wnioski, opinie, komentarze.

Czy chcesz być w przyszłości dziennikarzem?
32.

(VI-1)

Wyjście do Centrum Informacji Zawodowej

1

Poszukiwanie możliwości kontynuowania nauki w zawodzie dziennikarza: preferencje, rodzaje studiów, praca po studiach. Relacja z wycieczki w dowolnej formie.
33.

(VI-2)

Podsumowanie całorocznej pracy redakcyjnej. Refleksje. Ewaluacja.

1

Ankieta dla uczniów nt. kształtu warsztatów, zdobywanej wiedzy, organizacji pracy nad gazetką szkolną.

Porównanie wydań gazetki, wybór najlepszej.

-

34.

(VI-3)

Wnioski do pracy redakcyjnej w nowym roku szkolnym.

1

Omówienie ankiety. Wnioski uczniów do pracy w nowym roku szkolnym.

-

Przez cały rok: redagowanie różnych tekstów dziennikarskich do gazetki szkolnej, cyzelowanie tekstów, kształtowanie stylu.

Elżbieta Sura