Biblioteka w szkole Biblioteka w szkole
Szukaj: 
Aktualny numer 10/13
Na skr├│ty
Aktualny numer
Prenumerata i zakup numer├│w archiwalnych
Archiwum
Zawarto┼Ť─ç wszystkich numer├│w "BwS"
w programie MOL
Wyszukiwarka
Informacje dla autor├│w
Sklep internetowy
Bibliografia materiałów repertuarowych dla szkół
Bank przydatnych
materiałów
Partnerzy
Galeria bibliotekarzy
KONTAKT
"Biblioteka w Szkole"
00-950 Warszawa
skr. pocztowa 109
email:
[email protected]
tel./fax 0-22 832 36 12
tel. 832 36 11
G´┐Żo´┐Żno czyta´┐Ż ka´┐Żdy mo´┐Że

"Nie m´┐Żw dziecku, jak bardzo je kochasz, poka´┐Ż to, po´┐Żwi´┐Żcaj´┐Żc mu czas."

Ulrich Schaffer

WSZYSCY CHCEMY, ABY NASZE DZIECI WYROS´┐ŻY NA M´┐ŻDRYCH, DOBRYCH I SZCZ╩ŽLIWYCH LUDZI. JEST NA TO SPOS´┐ŻB - CZYTAJMY DZIECIOM!

Drodzy Rodzice! Pragniemy zach´┐Żci´┐Ż Pa´┐Żstwa do g´┐Żo´┐Żnego czytania dzieciom. Od Was w najwi´┐Żkszym stopniu zale´┐Ży pomy´┐Żlna przysz´┐Żo´┐Ż´┐Ż Waszego dziecka. Je´┐Żli chcecie, by Wasze dziecko by´┐Żo m´┐Żdre i odnosi´┐Żo sukcesy w szkole oraz w ´┐Życiu...

CODZIENNIE CZYTAJCIE MU G´┐ŻO´┐ŻNO PRZEZ 20 MINUT!

G´┐Żo´┐Żne czytanie jest proste, bezp´┐Żatne i dzieci je uwielbiaj´┐Ż! Spr´┐Żbujmy po´┐Żwi´┐Żci´┐Ż troch´┐Ż czasu naszym pociechom i ksi´┐Ż´┐Żce. B´┐Żd´┐Żmy z nimi, poznawajmy je i razem odkrywajmy pi´┐Żkno literatury..

Badania naukowe potwierdzaj´┐Ż, ´┐Że g´┐Żo´┐Żne czytanie dziecku:

   buduje mocn´┐Ż wi´┐Ż mi´┐Żdzy doros´┐Żym i dzieckiem;

   zapewnia emocjonalny rozw´┐Żj dziecka;

   rozwija j´┐Żzyk, pami´┐Ż´┐Ż i wyobra´┐Żni´┐Ż;

   uczy my´┐Żlenia, poprawia koncentracj´┐Ż;

   wzmacnia poczucie w´┐Żasnej warto´┐Żci dziecka;

   poszerza wiedz´┐Ż og´┐Żln´┐Ż;

   u´┐Żatwia nauk´┐Ż, pomaga odnie´┐Ż´┐Ż sukces w szkole;

   uczy warto´┐Żci moralnych, pomaga w wychowaniu;

   zapobiega uzale´┐Żnieniu od telewizji i komputer´┐Żw;

   chroni przed zagro´┐Żeniami ze strony masowej kultury;

   kszta´┐Żtuje nawyk czytania i zdobywania wiedzy na ca´┐Że ´┐Życie.

TO NAJWA´┐ŻNIEJSZE 20 MINUT DNIA!

Czytanie na g´┐Żos niemowl´┐Żciu stymuluje rozw´┐Żj jego m´┐Żzgu i buduje trwa´┐Że skojarzenie czytania z przyjemno´┐Żci´┐Ż, poczuciem bezpiecze´┐Żstwa i wi´┐Żzi.

Czytanie kilkulatkowi rozbudza w nim ciekawo´┐Ż´┐Ż ´┐Żwiata i pomaga mu zrozumie´┐Ż siebie i innych.

Wsp´┐Żlne g´┐Żo´┐Żne czytanie z nastolatkiem pomo´┐Że mu pokona´┐Ż wiele problem´┐Żw wieku dorastania.

"Bez wzgl´┐Żdu na to ile masz zaj´┐Ż´┐Ż, najwa´┐Żniejsz´┐Ż rzecz´┐Ż, jak´┐Ż mo´┐Żesz zrobi´┐Ż dla przysz´┐Żo´┐Żci swego dziecka, opr´┐Żcz okazywania mu mi´┐Żo´┐Żci przez przytulanie, jest codzienne g´┐Żo´┐Żne czytanie oraz radykalne ograniczenie telewizji".

Jim Trelease

NIKT NIE RODZI SI´┐Ż CZYTELNIKIEM, CZYTELNIKA TRZEBA WYCHOWA´┐Ż.

     wprowad´┐Ż rytua´┐Ż g´┐Żo´┐Żnego czytania dziecku 20 minut dziennie;

     je´┐Żli dziecko o to prosi - wielokrotnie czytaj t´┐Ż sam´┐Ż ksi´┐Ż´┐Żk´┐Ż lub wiersz;

     pozwalaj na pytania, rozmowy, powr´┐Żt do poprzedniej strony;

     unikaj podzia´┐Ż´┐Żw na ksi´┐Ż´┐Żki dla ch´┐Żopc´┐Żw i dla dziewcz´┐Żt;

     sam b´┐Żd´┐Ż przyk´┐Żadem - dzieci powinny widzie´┐Ż doros´┐Żych zag´┐Ż´┐Żbionych we w´┐Żasnych lekturach.

CZYTANIE POWINNO SI´┐Ż DZIECKU ZAWSZE KOJARZY´┐Ż Z RADO´┐ŻCI´┐Ż I PRZYJEMNO´┐ŻCI´┐Ż, NIGDY Z PRZYMUSEM, KAR´┐Ż CZY NUD´┐Ż.

Do czytania dziecku wybieraj odpowiednie ksi´┐Ż´┐Żki:

     ciekawe dla dziecka;

     napisane lub t´┐Żumaczone poprawn´┐Ż i ´┐Żadn´┐Ż polszczyzn´┐Ż;

     ucz´┐Żce racjonalnego my´┐Żlenia;

     nios´┐Żce przes´┐Żanie szacunku wobec dziecka, ludzi, zwierz´┐Żt, prawa;

     promuj´┐Żce pozytywne wzorce post´┐Żpowania;

     dostosowane do wra´┐Żliwo´┐Żci dziecka - nie wzbudzaj´┐Żce l´┐Żk´┐Żw;

     unikaj´┐Żce stereotyp´┐Żw kulturowych zwi´┐Żzanych z ras´┐Ż, p´┐Żci´┐Ż itp.

     buduj´┐Żce pozytywny stosunek do ´┐Żwiata i wiar´┐Ż w siebie.

Nie zmarnuj szansy swojego dziecka!

Kluczem do sukcesu jednostek i spo´┐Żecze´┐Żstw jest wiedza. Kluczem do wiedzy i sprawno´┐Żci umys´┐Żu jest czytanie. Nawyk czytania i zapa´┐Ż do ksi´┐Ż´┐Żek trzeba kszta´┐Żtowa´┐Ż od najm´┐Żodszych lat, czytaj´┐Żc dziecku na g´┐Żos. Ksi´┐Ż´┐Żki, kt´┐Żre przeczytamy w dzieci´┐Żstwie naszym dzieciom s´┐Ż najwa´┐Żniejsze, p´┐Żniejsze lektury nie maj´┐Ż ju´┐Ż na nie tak wielkiego wp´┐Żywu.

Czytanie dziecku jest dzi´┐Ż wa´┐Żniejsze ni´┐Ż by´┐Żo kiedykolwiek:

Lawinowo ro´┐Żnie ilo´┐Ż´┐Ż informacji i wiedzy. Kto nie czyta, nie nad´┐Ż´┐Ży za zmianami we wsp´┐Żczesnym ´┐Żwiecie. Czytanie chroni dziecko przed uzale´┐Żnieniem od telewizji i komputer´┐Żw. Wi´┐Ż z rodzicami, wzmocniona czytaniem, daje dziecku si´┐Ż´┐Ż do pokonywania wielu pokus i zagro´┐Że´┐Ż.

  Czytaj dziecku 20 minut dziennie. Codziennie!

Je´┐Żli chcemy ´┐Ży´┐Ż w kraju m´┐Żdrych, uczciwych i kulturalnych ludzi, zadbajmy o to, by codzienne g´┐Żo´┐Żne czytanie sta´┐Żo si´┐Ż priorytetem w naszym domu oraz w przedszkolu i w szkole naszego dziecka.

RAZ, DWA,
TRZY, CZTERY,
PI´┐Ż´┐Ż,
ZAWSZE MAM
NA KSI´┐Ż´┐ŻK´┐Ż CH´┐Ż´┐Ż!

DU´┐ŻO WSP´┐ŻLNIE CZYTAMY

G´┐Żo´┐Żne czytanie - wsp´┐Żlna w´┐Żdr´┐Żwka po wspania´┐Żym ogrodzie z pi´┐Żknymi okazami ksi´┐Ż´┐Żek.

G´┐Żo´┐Żne czytanie - wyp´┐Żywanie z dzieckiem na ba´┐Żniowe po´┐Żowy.

Moc g´┐Żo´┐Żnego czytania to nie tylko tekst ksi´┐Ż´┐Żki, to tak´┐Że mi´┐Ży g´┐Żos czytaj´┐Żcego, blisko´┐Ż´┐Ż, przytulenie, wsp´┐Żlny u´┐Żmiech i wzruszenie, niepowtarzalny nastr´┐Żj chwili.

Wystarczy 20 minut czytania ka´┐Żdego dnia, by dziecko sta´┐Żo si´┐Ż bardziej pogodne i ´┐Żmia´┐Że, wra´┐Żliwe i ciekawe ´┐Żwiata. Wsp´┐Żlne czytanie to tak´┐Że bliski kontakt z mam´┐Ż i tat´┐Ż, daj´┐Żcy dziecku poczucie bezpiecze´┐Żstwa.

Czyta´┐Ż albo nie czyta´┐Ż? Wyb´┐Żr nale´┐Ży do Ciebie. Je´┐Żli wybierzesz czytanie, dajesz wiele r´┐Żnych szans dziecku i sobie. Otwierasz przed nim mo´┐Żliwo´┐Żci, i z takim kapita´┐Żem wchodzi ono w coraz doro´┐Żlejsze ´┐Życie. Dzieci, kt´┐Żrym czytano, potrafi´┐Ż m´┐Żdrzej my´┐Żle´┐Ż, maj´┐Ż wi´┐Żksz´┐Ż wiedz´┐Ż, podejmuj´┐Ż lepsze decyzje, zwykle radz´┐Ż sobie w ´┐Życiu, w szkole i w p´┐Żniejszej pracy.

Drodzy Rodzice! Wasze dziecko potrzebuje Was! Wybierzmy wi´┐Żc czytanie!

Dawno, dawno temu... rodzice czytali swoim dzieciom ksi´┐Ż´┐Żki. I niech tak b´┐Żdzie nadal. W g´┐Żo´┐Żnym czytaniu si´┐Ża!

KSI´┐Ż´┐ŻKI CODZIENNIE
CZYTAMY
W TOWARZYSTWIE TATY
I MAMY!
JESZCZE POLSKA NIE ZGINʣA,
BO RODZINA KSI´┐Ż´┐ŻK´┐Ż WZI╩úA,
DO CZYTANIA SI´┐Ż ZABRA´┐ŻA
I DZIECIAKOM POCZYTA´┐ŻA.
Radosne rozwijanie,
Nad ksi´┐Ż´┐Żk´┐Ż z rodzicem siadanie,
I z zapartym tchem s´┐Żuchanie,
Gdy doros´┐Ży zaczyna czytanie.
G´┐Żo´┐Żne czytanie
Wa´┐Żne jest jak ´┐Żniadanie.
Czytaj´┐Żc umys´┐Ży dzieci karmimy,
Wyobra´┐Żni´┐Ż i my´┐Żlenie ich wzbogacimy!
To jest doros´┐Żych powo´┐Żanie -
G´┐Żo´┐Żne dzieciom czytanie!
M´┐Żwi mama, m´┐Żwi tata:
Od´┐Ż´┐Ż pi´┐Żk´┐Ż,
Wo´┐Żaj brata.
Teraz razem poczytamy,
Bohater´┐Żw ksi´┐Ż´┐Żek poznamy
I wsp´┐Żlnych przyg´┐Żd zaznamy.
Pos´┐Żucham Ci´┐Ż, tato,
Poczytaj mi za to.
Poczytaj mi, mamo,
A s´┐Żuchanie przyjdzie samo!

Tekst ze strony www.calapolskaczytadzieciom.pl
Wierszyki u´┐Żo´┐Ży´┐Ża Justyna S´┐Żaba (psycholog w SP nr 63 w Poznaniu)

wersja spakowana w formacie Microsoft Word (653 KB)

dzia´┐Ż: Kr´┐Żtkie gazetki na d´┐Żugie przerwy