Biblioteka w szkole Biblioteka w szkole
Szukaj: 
Aktualny numer 10/13
Na skr贸ty
Aktualny numer
Prenumerata i zakup numer贸w archiwalnych
Archiwum
Zawarto艣膰 wszystkich numer贸w "BwS"
w programie MOL
Wyszukiwarka
Informacje dla autor贸w
Sklep internetowy
Bibliografia materia艂贸w repertuarowych dla szk贸艂
Bank przydatnych
materia艂贸w
Partnerzy
Galeria bibliotekarzy
KONTAKT
"Biblioteka w Szkole"
00-950 Warszawa
skr. pocztowa 109
email:
[email protected]
tel./fax 0-22 832 36 12
tel. 832 36 11
Mi锟絛zynarodowe 锟絯i锟絫o Bibiliotek Szkolnych

Zamiar biblioteki nie inny by锟 powinien nad u锟統teczno锟斤拷.
Je锟絜li wi锟絚 tego si锟 zak锟絘daj锟絚y trzyma锟 zechce,
trzeba i锟絙y czytelnik锟絯 o锟絯iece锟絪zymi i lepszymi czyni锟絘.
Ignacy Krasicki

Kto wymy锟絣i锟 takie 锟絯i锟絫o?

W 1971 roku powsta锟給 Mi锟絛zynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarzy Szkolnych. Organizacja ta zajmuje si锟 problemami bibliotek oraz bibliotekarzy szkolnych. I w锟絘锟絥ie to Stowarzyszenie w 1999 roku zainicjowa锟給 Mi锟絛zynarodowe 锟絯i锟絫o Bibliotek Szkolnych. Obchodzone jest w czwarty poniedzia锟絜k pa锟絛ziernika. Celem akcji jest zwr锟絚enie uwagi na ogromn锟 rol锟 bibliotek w 锟統ciu szko锟統, w nauce i rozwijaniu zainteresowa锟 czytelniczych.

Bez porz锟絛nej biblioteki w porz锟絛nej szkole porz锟絛nie uczy锟 si锟 nie da.
                                                                Jadwiga Andrzejewska

 

Co w锟絘锟絚iwie oznacza wyraz "biblioteka"?

S锟給wo pochodzi od greckiego bibliotheke (gdzie biblion albo biblos to ksi锟絞a, a theke - sk锟絘dnica) i oznacza zbi锟絩 ksi锟斤拷ek oraz innych materia锟斤拷w 锟絩锟絛锟給wych. Biblioteka to instytucja spo锟絜czna, kt锟絩a gromadzi, przechowuje i udost锟絧nia materia锟統 biblioteczne oraz informuje o materia锟絘ch bibliotecznych swoich i obcych.

Najwcze锟絥iejsze informacje o bibliotekach mamy ju锟 z III tysi锟絚lecia p.n.e. (Egipt, Chiny). Jedn锟 z najstarszych znanych z wykopalisk by锟絘 Biblioteka Assurbanipala w Niniwie z VII w. p.n.e. (wtedy Mezopotamia, obecnie teren Iraku).

Gdy komu锟 锟絥i si锟 biblioteka..

Widzie锟 albo by锟 w niej - sukces, ale okupiony d锟絬gotrwa锟統m i ci锟絢im wysi锟絢iem.

Kiedy masz jakie锟 w锟絫pliwo锟絚i, id锟 do biblioteki.
                               Joanne Kathleen Rowling

 

Ach, bibliotekark锟 by锟!

Na wsi [w szkole] jest ma锟絘 biblioteka,
Ale si锟 ka锟絛y w niej pomie锟絚i,
Bibliotekarka zawsze czeka,
Po锟統cza ksi锟斤拷ki r锟絥ej tre锟絚i.
Kiedy jesienny zmrok zapada,
Ruch w bibliotece niczym w sklepie:
Bibliotekarka s锟絬锟統 rad锟,
Bo wie, co czyta si锟 najlepiej.

Przychodz锟 dzieci i doro锟絣i,
Przychodz锟 tak锟絜 gospodynie,
Mile si锟 wita wszystkich go锟絚i,
By mogli st锟絛 po锟統tek wynie锟斤拷.

Wygasa w izbie gwar powoli,
Ostatni ju锟 czytelnik wyszed锟,
Wysz锟統 z nim ksi锟斤拷ki - pusty stolik
Zaprasza tylko zmierzchu cisz锟.

Bibliotekarka patrzy w okno,
Wnet zga锟絥ie jasny lampy kr锟斤拷ek,
Lecz nie wie, co to jest samotno锟斤拷,
Bo nie jest sama po锟絩锟絛 ksi锟斤拷ek.

W锟給dzimierz 锟絚is锟給wski "Bibliotekarka"
Zr锟絙 sobie przerw锟 od telewizora,
odejd锟 na d锟絬锟絜j od monitora,
bo w bibliotece na Ciebie czeka
ksi锟斤拷ka - prawdziwy przyjaciel cz锟給wieka!
W bibliotece:

- ch锟絫nie ci锟 widzimy
- nie stawiamy stopni
- do niczego nie zmuszamy
W bibliotece mo锟絜sz:

- wybiera锟 i wypo锟統cza锟 ksi锟斤拷ki
- czyta锟 czasopisma
- wyszukiwa锟 informacje
- my锟絣e锟
- mie锟 spok锟絡
- u锟絤iecha锟 si锟
Szkolna biblioteka dzieci przywo锟絬je,

z r锟絥ych utrapie锟 skutecznie ratuje.

Szkolne strachy uciekaj锟 na dachy,

bo ksi锟斤拷ka rozsiewa wiedzy zapachy.

Prace domowe nie straszne Tobie,

bo z ksi锟斤拷k锟 bez problemu dasz rad锟 sobie.

Ka锟絛y czytelnik z pewno锟絚i锟 por锟絚zy,

锟絜 bibliotekarka nikogo nie dr锟絚zy.

C锟 b锟絛ziemy przed Tob锟 kry锟 -

bez biblioteki trudno jest 锟統锟!
Bardzo ch锟絫nie spotkam si锟 z osobami od lat 3 do 100 - ciekawych 锟絯iata, kt锟絩e szukaj锟 prawdziwego przyjaciela. Czekam codziennie w szkolnej bibliotece.

Ksi锟斤拷ka

 

Je锟絜li nie mo锟絜cie zrobi锟 z ksi锟斤拷ek przyjaci锟,
zr锟絙cie z nich bliskich znajomych.
Winston Churchill
Do nauczania i uczenia si锟 konieczne s锟 trzy 锟絩odki pomocnicze:
po pierwsze ksi锟斤拷ki,
po drugie ksi锟斤拷ki,
po trzecie ksi锟斤拷ki.
Stanis锟絘w Konarski
Czytajcie, a znajdziecie!

"Bo w ksi锟斤拷kach mo锟絥a znale锟斤拷 wszystko. Rado锟斤拷, m锟絛ro锟斤拷 i odpowiedzi na wiele pyta锟. Ksi锟斤拷ka mo锟絜 Wam co锟 doradzi锟, podsun锟斤拷 pomys锟. Nauczy Was my锟絣e锟 i rozumie锟, pami锟絫a锟 o rzeczach wa锟絥ych, a g锟絬pstwa puszcza锟 w niepami锟斤拷. Radzi锟 sobie i pomaga锟 innym, 锟絤ia锟 si锟 do 锟絜z i przez 锟絲y锟"

[fragm. z ksi锟斤拷ki K. Jerzykowskiej i W. Karwackiego "13. skrytka"]

Bibliografia:

Bie锟絢owska Barbara "Ksi锟斤拷ka na przestrzeni dziej锟絯". Warszawa, Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej 2005

Jerzykowska Kalina, Karwacki Wojciech "13. skrytka". 锟斤拷d锟, Wydawnictwo Literatura 2005

Ksi锟斤拷ka i biblioteka w 锟絩odowisku edukacyjnym. Praca zbiorowa pod red. El锟絙iety Barbary Zybert. Warszawa, Wydawnictwo SBP 2002

锟絚is锟給wski W锟給dzimierz "Kim zostaniesz? Wybierz sam". Pozna锟, Wydawnictwo Pozna锟絪kie 1986

Wierszyki o bibliotece u锟給锟統锟絘 Justyna S锟絘ba (psycholog w SP nr 63 w Poznaniu).

Wykorzysta锟絘m tekst z identyfikatora czytelnika firmy "SUKURS".wersja spakowana w formacie Microsoft Word (2060 KB)

dzia锟: Kr锟絫kie gazetki na d锟絬gie przerwy