Biblioteka w szkole Biblioteka w szkole
Szukaj: 
Aktualny numer 10/13
Na skr贸ty
Aktualny numer
Prenumerata i zakup numer贸w archiwalnych
Archiwum
Zawarto艣膰 wszystkich numer贸w "BwS"
w programie MOL
Wyszukiwarka
Informacje dla autor贸w
Sklep internetowy
Bibliografia materia艂贸w repertuarowych dla szk贸艂
Bank przydatnych
materia艂贸w
Partnerzy
Galeria bibliotekarzy
KONTAKT
"Biblioteka w Szkole"
00-950 Warszawa
skr. pocztowa 109
email:
[email protected]
tel./fax 0-22 832 36 12
tel. 832 36 11
Mi阣zynarodowe i阾o Bibiliotek Szkolnych

Zamiar biblioteki nie inny by powinien nad u縴teczno舵.
Je縠li wi阠 tego si zak砤daj眂y trzyma zechce,
trzeba i縝y czytelnik體 o秝iece駍zymi i lepszymi czyni砤.
Ignacy Krasicki

Kto wymy秎i takie 秝i阾o?

W 1971 roku powsta硂 Mi阣zynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarzy Szkolnych. Organizacja ta zajmuje si problemami bibliotek oraz bibliotekarzy szkolnych. I w砤秐ie to Stowarzyszenie w 1999 roku zainicjowa硂 Mi阣zynarodowe i阾o Bibliotek Szkolnych. Obchodzone jest w czwarty poniedzia砮k pa糳ziernika. Celem akcji jest zwr骳enie uwagi na ogromn rol bibliotek w 縴ciu szko硑, w nauce i rozwijaniu zainteresowa czytelniczych.

Bez porz眃nej biblioteki w porz眃nej szkole porz眃nie uczy si nie da.
                                                                Jadwiga Andrzejewska

 

Co w砤禼iwie oznacza wyraz "biblioteka"?

S硂wo pochodzi od greckiego bibliotheke (gdzie biblion albo biblos to ksi阦a, a theke - sk砤dnica) i oznacza zbi髍 ksi笨ek oraz innych materia丑w 紃骴硂wych. Biblioteka to instytucja spo砮czna, kt髍a gromadzi, przechowuje i udost阷nia materia硑 biblioteczne oraz informuje o materia砤ch bibliotecznych swoich i obcych.

Najwcze秐iejsze informacje o bibliotekach mamy ju z III tysi眂lecia p.n.e. (Egipt, Chiny). Jedn z najstarszych znanych z wykopalisk by砤 Biblioteka Assurbanipala w Niniwie z VII w. p.n.e. (wtedy Mezopotamia, obecnie teren Iraku).

Gdy komu 秐i si biblioteka..

Widzie albo by w niej - sukces, ale okupiony d硊gotrwa硑m i ci昕kim wysi砶iem.

Kiedy masz jakie w眛pliwo禼i, id do biblioteki.
                               Joanne Kathleen Rowling

 

Ach, bibliotekark by!

Na wsi [w szkole] jest ma砤 biblioteka,
Ale si ka縟y w niej pomie禼i,
Bibliotekarka zawsze czeka,
Po縴cza ksi笨ki r罂nej tre禼i.
Kiedy jesienny zmrok zapada,
Ruch w bibliotece niczym w sklepie:
Bibliotekarka s硊縴 rad,
Bo wie, co czyta si najlepiej.

Przychodz dzieci i doro秎i,
Przychodz tak縠 gospodynie,
Mile si wita wszystkich go禼i,
By mogli st眃 po縴tek wynie舵.

Wygasa w izbie gwar powoli,
Ostatni ju czytelnik wyszed,
Wysz硑 z nim ksi笨ki - pusty stolik
Zaprasza tylko zmierzchu cisz.

Bibliotekarka patrzy w okno,
Wnet zga秐ie jasny lampy kr笨ek,
Lecz nie wie, co to jest samotno舵,
Bo nie jest sama po秗骴 ksi笨ek.

W硂dzimierz is硂wski "Bibliotekarka"
Zr骲 sobie przerw od telewizora,
odejd na d硊縠j od monitora,
bo w bibliotece na Ciebie czeka
ksi笨ka - prawdziwy przyjaciel cz硂wieka!
W bibliotece:

- ch阾nie ci widzimy
- nie stawiamy stopni
- do niczego nie zmuszamy
W bibliotece mo縠sz:

- wybiera i wypo縴cza ksi笨ki
- czyta czasopisma
- wyszukiwa informacje
- my秎e
- mie spok骿
- u秏iecha si
Szkolna biblioteka dzieci przywo硊je,

z r罂nych utrapie skutecznie ratuje.

Szkolne strachy uciekaj na dachy,

bo ksi笨ka rozsiewa wiedzy zapachy.

Prace domowe nie straszne Tobie,

bo z ksi笨k bez problemu dasz rad sobie.

Ka縟y czytelnik z pewno禼i por阠zy,

縠 bibliotekarka nikogo nie dr阠zy.

C罂 b阣ziemy przed Tob kry -

bez biblioteki trudno jest 縴!
Bardzo ch阾nie spotkam si z osobami od lat 3 do 100 - ciekawych 秝iata, kt髍e szukaj prawdziwego przyjaciela. Czekam codziennie w szkolnej bibliotece.

Ksi笨ka

 

Je縠li nie mo縠cie zrobi z ksi笨ek przyjaci蟪,
zr骲cie z nich bliskich znajomych.
Winston Churchill
Do nauczania i uczenia si konieczne s trzy 秗odki pomocnicze:
po pierwsze ksi笨ki,
po drugie ksi笨ki,
po trzecie ksi笨ki.
Stanis砤w Konarski
Czytajcie, a znajdziecie!

"Bo w ksi笨kach mo縩a znale兼 wszystko. Rado舵, m眃ro舵 i odpowiedzi na wiele pyta. Ksi笨ka mo縠 Wam co doradzi, podsun辨 pomys. Nauczy Was my秎e i rozumie, pami阾a o rzeczach wa縩ych, a g硊pstwa puszcza w niepami赕. Radzi sobie i pomaga innym, 秏ia si do 砮z i przez 硓y"

[fragm. z ksi笨ki K. Jerzykowskiej i W. Karwackiego "13. skrytka"]

Bibliografia:

Bie駅owska Barbara "Ksi笨ka na przestrzeni dziej體". Warszawa, Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej 2005

Jerzykowska Kalina, Karwacki Wojciech "13. skrytka". sd, Wydawnictwo Literatura 2005

Ksi笨ka i biblioteka w 秗odowisku edukacyjnym. Praca zbiorowa pod red. El縝iety Barbary Zybert. Warszawa, Wydawnictwo SBP 2002

is硂wski W硂dzimierz "Kim zostaniesz? Wybierz sam". Pozna, Wydawnictwo Pozna駍kie 1986

Wierszyki o bibliotece u硂縴砤 Justyna S砤ba (psycholog w SP nr 63 w Poznaniu).

Wykorzysta砤m tekst z identyfikatora czytelnika firmy "SUKURS".wersja spakowana w formacie Microsoft Word (2060 KB)

dzia: Kr髏kie gazetki na d硊gie przerwy