Biblioteka w szkole Biblioteka w szkole
Szukaj: 
Aktualny numer 10/13
Na skr贸ty
Aktualny numer
Prenumerata i zakup numer贸w archiwalnych
Archiwum
Zawarto艣膰 wszystkich numer贸w "BwS"
w programie MOL
Wyszukiwarka
Informacje dla autor贸w
Sklep internetowy
Bibliografia materia艂贸w repertuarowych dla szk贸艂
Bank przydatnych
materia艂贸w
Partnerzy
Galeria bibliotekarzy
KONTAKT
"Biblioteka w Szkole"
00-950 Warszawa
skr. pocztowa 109
email:
[email protected]
tel./fax 0-22 832 36 12
tel. 832 36 11
Bohaterowie bajek i ba锟絥i: misie

 

 

Czy to jutro, czy to dzi锟,
Wszystkim jest potrzebny mi锟!

Halina Bechlerowa - Otw锟絩z okienko

 

 

"Nie obejdzie si锟 bez misia" - tak pisa锟絘 w swoim wierszu Maria Czerkawska. Dlatego trudno wyobrazi锟 sobie, 锟絜by pomini锟絫o misie w ksi锟斤拷kach. Sympatyczne nied锟絯iadki wyst锟絧uj锟 w wielu bajkach i ba锟絥iach. S锟 tam najlepszymi przyjaci锟絤i dzieci, mo锟絥a z nimi porozmawia锟, prze锟統waj锟 ciekawe przygody i bywaj锟 najcz锟絚iej... pluszowe.

 

A jak to z tym pluszowym misiem by锟給?

 

 

Historia pluszowego misia zaczyna si锟 w 1902 roku, kiedy to 锟絯czesny prezydent Stan锟絯 Zjednoczonych, Theodore Roosevelt, b锟絛锟絚 na polowaniu, sprzeciwi锟 si锟 zabiciu m锟給dego nied锟絯iadka. 锟絯iadkiem tego wydarzenia by锟 Clifford Berryman, kt锟絩y uwieczni锟 t锟 histori锟 na rysunku.

 

 

Rysunek ukaza锟 si锟 w waszyngto锟絪kiej gazecie, gdzie ujrza锟 go Morris Michton, w锟絘锟絚iciel sklepu z zabawkami. Michton wpad锟 na pomys锟, aby wykona锟 kilka zabawek przedstawiaj锟絚ych misia i zobaczy锟, jak si锟 b锟絛锟 sprzedawa锟統. Jak mo锟絥a si锟 domy锟絣a锟, pluszowe misie sprzedawa锟統 si锟 znakomicie. Producent zwr锟絚i锟 si锟 z pro锟絙锟 do prezydenta o zezwolenie nadania misiom imienia Teddy i tak si锟 je nazywa do tej pory. I od stu laty misie towarzysz锟 dzieciom na ca锟統m 锟絯iecie, dodaj锟 im otuchy, pocieszaj锟, 锟絘godz锟 l锟絢 przed samotno锟絚i锟.
Nie dziwi zatem fakt, 锟絜 pluszowe misie jako jedyne z zabawek doczeka锟統 si锟 swojego mi锟絛zynarodowego 锟絯i锟絫a - 锟絯iatowego Dnia Pluszowego Misia. Jest obchodzony od 2002 roku i przypada na dzie锟 25 listopada.

 

 

Misie, mi锟絢i, misiaczki znane i lubiane

 

"Dzieci lubi锟 misie, misie lubi锟 dzieci.."

 

 

Tak 锟絧iewa na dobranoc Mi锟 Uszatek, kt锟絩y charakteryzuje si锟 klapni锟絫ym uszkiem, schludnym ubrankiem, br锟絲owym futerkiem, nienagannym zachowaniem i zawsze pogodn锟 mordk锟.
Mi锟 Uszatek narodzi锟 si锟 6 marca 1957 roku. Troch锟 nietypowo, bo z dw锟絚h ojc锟絯 - pisarza Czes锟絘wa Janczarskiego i ilustratora Zbigniewa Rychlickiego. Pocz锟絫kowo Mi锟 Uszatek go锟絚i锟 g锟斤拷wnie w pisemku dla dzieci "Mi锟", kt锟絩ego by锟 patronem, p锟絥iej sta锟 si锟 bohaterem licznych ksi锟斤拷ek, t锟絬maczonych r锟絯nie锟 na obce j锟絲yki. Na Uszatku wychowa锟給 si锟 kilka pokole锟 m锟給dych Polak锟絯. Jednak prawdziwa eksplozja jego popularno锟絚i nast锟絧i锟絘 od 1975 roku, kiedy to rozpocz锟絫o produkcj锟 lalkowego serialu z Uszatkiem w roli g锟斤拷wnej. Dzi锟絢i temu sta锟 si锟 najpopularniejszym Misiem w Polsce! Dorobi锟 si锟 104 odcink锟絯 i kilku film锟絯 kr锟絫kometra锟給wych.

 

Na dobranoc - dobry wiecz锟絩,
mi锟 pluszowy 锟絧iewa Wam.
M锟絯i锟 o mnie Mi锟 Uszatek,
bo klapni锟絫e uszko mam.
Jestem sobie ma锟統 mi锟, gruby mi锟,
znam si锟 z dzie锟絤i nie od dzi锟.
Jestem sobie ma锟統 mi锟, 锟絤ieszny mi锟,
znam si锟 z dzie锟絤i nie od dzi锟!

S锟給wa piosenki Janusz Gajewicz

 

"Prosz锟 zaopiekowa锟 si锟 tym nied锟絯iadkiem. Dzi锟絢uj锟"

 

Mi锟 Paddington (Paddington Brown) to posta锟 nied锟絯iadka, kt锟絩a zosta锟絘 stworzona przez angielskiego pisarza Michaela Bonda. Mi锟 Paddington, przypominaj锟絚y bardziej pluszowego misia ni锟 prawdziwego nied锟絯iedzia, wyst锟絧uje w 14 ksi锟斤拷kach dla dzieci i filmach animowanych.
Mi锟 urodzi锟 si锟 w Peru, do Anglii trafi锟 dziwnym przypadkiem. Rodzina Brown锟絯 znalaz锟絘 go w锟絘锟絥ie na stacji "Paddington" w Londynie i st锟絛 jego imi锟. Mi锟 ma spokojny charakter, jest pomocnikiem pa锟 Bird i Brown. Jednak jego sprytny s锟絪iad lubi go wykorzystywa锟. Przyja锟絥i si锟 z panem Gruberem, w锟絘锟絚icielem antykwariatu na Portobello Road. Zna tam tak锟絜 wszystkich kupc锟絯. Nied锟絯iadek jest dobry, mi锟統, grzeczny, chocia锟 zdarzaj锟 mu si锟 tak锟絜 r锟絥e k锟給poty. Cz锟絪to bawi si锟 z Jonatanem i Judyt锟.

 

Tw锟絡 przyjaciel, Mi锟 Paddington,
Ma 锟絤ieszn锟 czapeczk锟,
Zawsze nosi torb锟, czasem nawet teczk锟.
W nich Paddington miewa do nosa chusteczk锟,
A obowi锟絲kowo - dro锟絛锟給w锟 bu锟絜czk锟.
Bu锟絜czka jest zwykle z marmolad锟 w 锟絩odku,
Bo to wielki 锟絘such. Wiesz to dobrze, kotku.
Ma dobre serduszko i przyg锟絛 ma wiele,
Z kt锟絩ych go ratuj锟 wierni przyjaciele.


Danuta Ludwiczak - Mi锟 Paddington [fragm.]

 

Mi锟, kt锟絩y chcia锟 锟絧iewa锟

 

 

Posta锟 Colargola stworzy锟絘 w 1950 roku francuska pisarka Olga Pouchine dla swojego synka. Wyda锟絘 o nim ksi锟斤拷eczki, nagrywa锟絘 s锟絬chowiska. W Polsce powsta锟 film kukie锟絢owy (53 odcinki) o przygodach misia Colargola.
Colargol to br锟絲owy ma锟統 mi锟, kt锟絩y wraz z rodzin锟 mieszka w lesie. Lubi chodzi do szko锟統, ale cz锟絪to si锟 sp锟絥ia. Odk锟絛 zobaczy锟 musical marzy, by zosta锟 锟絧iewakiem, jednak nie ma odpowiedniego g锟給su...
Opowie锟斤拷 o Colargolu to wspania锟絘 historia pod锟斤拷ania za swoimi marzeniami i wielkiej mocy przyja锟絥i.

 

Colargol to w锟絘锟絥ie ja,
Mi锟, co zawsze 锟絧iewa锟 chcia锟.
Lecz cho锟 bardzo kocha锟 锟絧iew,
Wci锟斤拷 fa锟絪zowa锟 po锟絩锟絛 drzew.
A锟 raz ptak锟絯 kr锟絣 da锟 mu flecik tak czarowny,
锟絜 dzi锟 ma锟統 mi锟 锟絧iewa prawie jak s锟給wik.
Fiu fiu fiu fiu fiu fiu. Fiu!

 

Ma锟統 rozumek, ale jakie serce!

 

 

I wszyscy doskonale wiedz锟, 锟絜 chodzi o Kubusia Puchatka, czyli Misia o Mi锟統m Obej锟絚iu, lecz o Wybitnie Zadziwiaj锟絚ym Braku Rozumu. Tw锟絩c锟 Kubusia Puchatka jest angielski pisarz Aleksander Alan Milne. Napisa锟 on ksi锟斤拷k锟 dla swojego synka Krzysia. W sierpniu 1921 r. mama Krzysia podarowa锟絘 mu na pierwsze urodziny pluszowego misia ze sklepu Harrodsa w Londynie.
Przypatruj锟絚 si锟 zabawie swojego synka i jego fascynacji misiem, ojciec wpad锟 na pomys锟 napisania ksi锟斤拷ki dla Krzysia - ksi锟斤拷ki, kt锟絩a sta锟絘 si锟 szybko nie锟絤iertelnym klasykiem literatury dzieci锟絚ej.
Kubu锟 Puchatek jest grubiutkim, pluszowym misiem koloru 锟斤拷tego. Pomys锟統 misia s锟 cz锟絪to - 锟絘godnie m锟絯i锟絚 - nierozs锟絛ne. Mieszka w domku w drzewie, kt锟絩y posiada dodatkow锟 spi锟絘rni锟, gdzie Kubu锟 gromadzi bary锟絢i ze swoim przysmakiem - miodem. Dla zdobycia "Ma锟絜go Conieco" mi锟 posuwa si锟 cz锟絪to do niebezpiecznych i zabawnych rzeczy. Ma bardzo wiele pomys锟斤拷w np. jak dobra锟 si锟 do miodu, znajduj锟絚ego si锟 gdzie锟 w pszczelich ulach i systematycznie realizuje swoje plany. Najlepszym przyjacielem Kubusia jest Krzy锟 i Prosiaczek.

 

Hej锟絜 ha! Niech Kubu锟 锟統je!
Niechaj tyje, je i pije!
Czy przy 锟絩odzie, czy przy wtorku,
On w miodowym jest humorku.
I niewiele o co dba,
Gdy na nosie miodek ma!
Wi锟絚 锟絧iewajcie wszyscy dzisiaj
Hymn na cze锟斤拷 Puchatka-Misia,
Kt锟絩y swe Conieco zje
Za godzin锟 lub za dwie!

 

Mi锟 jest znany ze swoich powiedzonek:

 

Jestem Misiem o Bardzo Ma锟統m Rozumku i d锟絬gie s锟給wa sprawiaj锟 mi wielk锟 trudno锟斤拷.

Mam w spi锟絘rni dwana锟絚ie garnczk锟絯, kt锟絩e wo锟絘j锟 mnie ju锟 od godziny.

Puchatek spojrza锟 na obydwie 锟絘pki. Wiedzia锟, 锟絜 jedna z nich jest prawa, i wiedzia锟 jeszcze, 锟絜 kiedy ju锟 si锟 ustali锟給, kt锟絩a z nich jest prawa, to druga by锟絘 lew锟, ale nigdy nie wiedzia锟, jak zacz锟斤拷.

 

Nikt nie troszczy si锟 tak jak mi锟!

 

 

Troskliwe Misie to grupa dziesi锟絚iu uroczych, futrzanych przyjaci锟, z kt锟絩ych ka锟絛y ma specjaln锟 misj锟. Troskliwe Misie pomagaj锟 nauczy锟 ludzi, jak opiekowa锟 si锟 i dba锟 o drugiego cz锟給wieka. Ka锟絛y mi锟 ma na brzuchu jasno pomalowany obrazek, pokazuj锟絚y 锟絯iatu, o jak锟 dziedzin锟 troszczenia si锟 ka锟絛y z nich dba. I tak jest Mi锟 Snu, Pocieszenia, Przyja锟絥i, Zabawy, Szcz锟絚ia, Nastroju, Mi锟給锟絚i, Dzielenia, Czu锟給锟絚i i 锟統cze锟.

 

 

Troskliwe Misie w chmurkowym domku ucz锟 si锟 nawzajem, jak si锟 troszczy锟. Czasami musz锟 pospieszy锟 na Ziemi锟, aby pom锟絚 z锟絘godzi锟 kryzys w dbaniu i troskliwo锟絚i u ludzi. Gdziekolwiek Troskliwe Misie s锟, czy b锟絛锟 i cokolwiek b锟絛锟 robi锟, w sw锟絡 mi锟絚iutki i zabawny spos锟絙 zawsze dziel锟 sw锟絡 specjalny dar troszczenia si锟 z ka锟絛ym, kogo napotkaj锟 na drodze.

 

W Gumisiowej Dolinie

 

 

Gumisie to serial autorstwa Disneya (powsta锟 w 1985 roku) oraz nazwa jego g锟斤拷wnych bohater锟絯 wygl锟絛em przypominaj锟絚ych nied锟絯iadki.
500 lat temu mityczne, pot锟絥e Gumisie, opu锟絚i锟統 swoje domy, w obawie przed lud锟絤i. W dawnej siedzibie pozosta锟絘 ich ma锟絘 garstka, kt锟絩a w ci锟絞u pokole锟, przekazywa锟絘 sobie wiedz锟 o swoich przodkach. Po wielu latach, w pami锟絚i ludzi, pozosta锟統 ju锟 tylko legendy o tych ma锟統ch stworkach. Ale one przetrwa锟統, a obecne pi锟絫e pokolenie, siedmiu mieszka锟絚锟絯, zajmuje siedzib锟 znajduj锟絚锟 si锟 w ogromnym drzewie w Gumisiowej Dolinie. Swoj锟 wiedz锟 czerpi锟 z ogromnej ksi锟絞i, kt锟絩a jest pe锟絥a czar锟絯 i legend. Gumisie znajduj锟 si锟 w centrum dziwnych i niezwyk锟統ch wydarze锟, jakie dziej锟 si锟 na terenie kr锟絣estwa Dunwyn i poza nim.

Oto bohaterowie: - Kabi jest najm锟給dszym z Gumisi锟絯, kt锟絩y marzy o tym, by zosta锟 Gumisiowym rycerzem;
- Bunia ma najwi锟絚ej pracy w ca锟絜j Gumisiowej Dolinie, jest odpowiedzialna za przygotowywanie soku z gumijag锟絛;
- Grafi jest specem od napraw;
- Sani ma nadziej锟, 锟絜 pewnego dnia stanie si锟 ksi锟絥iczk锟, kt锟絩a b锟絛zie mia锟絘 pi锟絢ne stroje i s锟絬锟斤拷cych pracuj锟絚ych dla niej;
- Tami jest najstarszym z "dzieci" Gumisi锟絯, bardzo lubi s锟給dycze i ciasta;
- Zami jest stra锟絥ikiem gumisiowej m锟絛ro锟絚i, kt锟絩y sp锟絛za wi锟絢szo锟斤拷 swego czasu w Gumisiowej Bibliotece, studiuj锟絚 magi锟 z Wielkiej Ksi锟絞i Gumisi锟絯;
- Gusto - Gumi锟 artysta, zajmuj锟絚y si锟 malarstwem i rze锟絙锟.

 

Dzielnie Gumisie po lesie buszuj锟,
Sami i Kabi wci锟斤拷 tam psoci锟 chc锟,
Grafi m锟絛rala zn锟絯 nam si锟 przechwala,
Tami zajada jagody co krok...

Zobacz sam, jak Gumisie skacz锟 tam i siam,
bo Gumisie ka锟絛y dobrze zna,
Gumi锟 to dzielny mi锟.

Cho锟 Ksi锟斤拷锟 Ightorn im ci锟絞le przeszkadza,
To Bunia ma przepis na Gumisiowy sok,
Cho锟 To锟絛i si锟 stara, to Zami zna czary,
Gumisie zwyci昕, dla ogr锟絯 to sok.

 

Jak si锟 macie? Misia tego znacie?

 

 

Mi锟 Yogi to posta锟 z seriali i film锟絯 animowanych produkowanych przez ameryka锟絪k锟 wytw锟絩ni锟 Hanna-Barbera. Yogi zadebiutowa锟 w 1958 roku jako posta锟 drugoplanowa w serialu o Psie Huckleberrym. Widzowie z miejsca go pokochali i w 1961 roku Yogi otrzyma锟 sw锟絡 w锟絘sny serial.

 

 

Yogi mieszka w fikcyjnym parku narodowym Jellystone, kt锟絩ego nazwa jest nawi锟絲aniem do Yellowstone, s锟統nnego i najstarszego na 锟絯iecie parku w USA. Imi锟 samego misia pochodzi锟給 od Yogie'ego Berry, czo锟給wego baseballisty lat 50. Wraz ze swoim ma锟統m przyjacielem Boo Boo zajmuj锟 si锟 przede wszystkim zdobywaniem jedzenia, najch锟絫niej poprzez kradzie锟 koszy piknikowych turyst锟絯. Za to w锟絘锟絥ie nie cierpia锟 ich Stra锟絥ik Smith.

 

"Ksi锟絞a d锟絬ngli" to ksi锟斤拷ka Rudyarda Kiplinga..

 

 

.. ale te锟 film animowany ze studia Walta Disneya. Tym razem to sam Disney, b锟絛锟絚y pod wra锟絜niem prozy Kiplinga, zadecydowa锟 o produkcji tego filmu. Jest to barwna, roz锟絧iewana opowie锟斤拷 o przyja锟絥i, zabawie i przygodzie.
M锟絛ra stara pantera, Bagheera, namawia swego przyjaciela Mowgliego, ch锟給pca wychowanego przez wilki, aby szuka锟 bezpiecznego schronienia w锟絩锟絛 ludzi, w pobliskiej wiosce. Ale ch锟給piec nie zgadza si锟. Czuje, 锟絜 jego domem jest d锟絬ngla. Ucieka i poznaje nied锟絯iedzia Baloo, uroczego olbrzyma - optymist锟. Nowi przyjaciele wyruszaj锟 na wsp锟絣n锟 w锟絛r锟絯k锟. Spotykaj锟 na swej drodze szalonego orangutana, w锟絘 - hipnotyzera i gro锟絥ego tygrysa Shere Khan.

 

M锟絡 brat nied锟絯ied锟

 

 

To nast锟絧ny ameryka锟絪ki film animowany wytw锟絩ni filmowej Disneya. Akcja rozgrywa si锟 w odleg锟統ch czasach. W puszczy mieszkaj锟 ludzie; w锟絩锟絛 nich - trzech braci. Gdy nied锟絯iedzica, w obronie potomka, zabija najstarszego z nich, najm锟給dszy - Kenai, w odwecie u锟絤ierca zwierz锟. Sam jednak, za spraw锟 duch锟絯, zamienia si锟 w nied锟絯iedzia. Denahi, 锟絩edni brat, przekonany, 锟絜 to w锟絘锟絥ie ten nied锟絯ied锟 winien jest wszystkim nieszcz锟絚iom, zaczyna go 锟絚iga锟. Jedyn锟 szans锟 Kenai'a jest przyja锟斤拷 z m锟給dziutkim grizzly, Kod锟. Koda nie wie, 锟絜 Kenai jest odpowiedzialny za 锟絤ier锟 jego matki...

 

Prosz锟 Pa锟絪twa, oto "Mi锟"!

 

Pierwszy numer czasopisma "Mi锟 - Przyjaciel Najm锟給dszych" ukaza锟 si锟 15 lutego 1957 roku. Najs锟統nniejszym bohaterem czasopisma by锟 ma锟統 nied锟絯iadek. Mi锟 mia锟 "klapni锟絫e uszko", dlatego mali czytelnicy nadali mu imi锟 "Uszatek". Przez prawie 20 lat na 锟絘mach "Misia" mo锟絥a by锟給 锟絣edzi锟 jego przygody. Wraz ze 锟絤ierci锟 Czes锟絘wa Janczarskiego ze stron "Misia" odszed锟 Mi锟 Uszatek. Zast锟絧i锟絘 go nowa ekipa misi锟絯, czyli Bajbajtek, Widzimisiek, Wied锟絯iadek, Michalinka oraz Pocopotek. Kolejni misiowi bohaterowie, czyli rodzina Misiak锟絯, pojawili si锟 w pi锟絤ie w 1992 roku.
Wa锟絥ym momentem w historii "Misia" sta锟 si锟 rok 1975, kiedy to do dwutygodnika do锟斤拷czono kartonow锟 wk锟絘dk锟, z kt锟絩ej mo锟絥a by锟給 wyczarowa锟 bajkowe postaci. Kolejn锟 wa锟絥锟 dat锟 dla pisma by锟 rok 1992, kiedy to "Mi锟" sta锟 si锟 w pe锟絥i kolorowy.
Czasopismo powsta锟給 w ca锟給锟絚i dla dzieci, by je uczy锟 i wychowywa锟, pokazywa锟 i wyja锟絥ia锟 锟絯iat, by by锟 ich najlepszym przyjacielem. I tak jest do dzi锟. "Mi锟" od p锟絯iecza uczula dzieci na krzywd锟, uczy zrozumienia i tolerancji, w锟斤拷czaj锟絚 si锟 w akcje charytatywne, pomagaj锟絚 bezdomnym zwierzakom w schroniskach, uwra锟絣iwiaj锟絚 w ten spos锟絙 swych ma锟統ch czytelnik锟絯 na krzywd锟 innych. Otwarty Konkurs Literacki im. Czes锟絘wa Janczarskiego wy锟絘wia nowe bajkopisarskie talenty. Dzi锟絢i temu poznajemy nowych bohater锟絯: Drapka, Kinolka czy Kr锟絣ewn锟 Aurelk锟.
Z jubileuszem czasopisma dla dzieci "Mi锟" jest zwi锟絲any Rok Misia, kt锟絩y obchodzimy w tym roku. Poza uczczeniem 50 lat istnienia pisma, celem obchod锟絯 jest dotarcie do czytelnik锟絯, wychowywanie poprzez zabaw锟 oraz propagowanie w锟絩锟絛 dzieci w锟絘锟絚iwych zachowa锟 i postaw. Mimo p锟絯iecza istnienia "Mi锟" nie zamierza i锟斤拷 na emerytur锟!

 

Wielki mi锟絛zynarodowy zjazd misi锟絯 i nied锟絯iedzi

 

Misialia to swoiste "锟絯i锟絫o misia", obchodzone corocznie w Dniu Dziecka. Z tej okazji, na terenie G锟絩no锟絣锟絪kiego Parku Etnograficznego w Chorzowie, odbywa si锟 co roku kilkudniowy festyn. W programie imprezy s锟 m.in. wyst锟絧y artystyczne, gry i zabawy dla dzieci, r锟絥ego rodzaju pokazy o tematyce "oko锟給misiowej", oraz wielka wystawa misi锟絯.
W tym roku Misialia odb锟絛锟 si锟 w dniach 1 - 3 czerwca.

 

Wszystkie misie nasze s锟!

 

Ko锟給 pieca siedzi mi锟.
- Taki chory jestem dzi锟!
- Co ci锟 boli?
- Bok i brzuszek,
tu si锟 ci锟絞le trzyma锟 musz锟,
katar ju锟 od pi锟絫ku trwa
i tu b锟絣 mam, a tu dwa.
- Grypa, misiu. Dam ci proszki.
- Nie pomog锟, takie gorzkie!
- Aspiryn锟, misiu, za锟統j.
Mo锟絜 zi锟絢a ci zaparzy锟?
- Aspiryna nie pomo锟絜,
a po zi锟絢ach b锟絛zie gorzej.
Przyznam ci si锟, Zosiu, sam,
锟絜 lekarstwo lepsze znam.
锟統锟絢a, dwie wystarcza chyba.
B锟絛锟 po nim zdr锟絯 jak ryba,
b锟絛锟 mrucze锟 m锟絞锟 jak z nut.
- C锟 to za lekarstwo?
- Mi锟絛!

Helena Bechlerowa - Lekarstwo misia

 

W szkolnej 锟絯ietlicy dzieci nie ma锟給,
Wi锟絚 z wej锟絚iem misia jak w ulu wrza锟給.
Wrza锟給? To ma锟給! Entuzjazm - bucha锟!
Dzieci chc锟 dotkn锟斤拷 bodaj ko锟絬cha!
Bodaj kosmat锟 锟絘p锟 u锟絚iska锟!
A jemy ? U锟絤iech nie schodzi z pyska!
K锟絘nia锟 si锟 dzieciom w lewo i w prawo...
oszo锟給miony radosn锟 wrzaw锟.
Jakie锟 smyk w 锟絘p锟 serce mu wtyka锟.
Serce jest sercem! Cho锟絙y z piernika!
Ej, misiu, misiu! I twoje stare
serce zadr锟絘锟給 wzruszone darem.
W zamian sw锟絡 podpis da锟 mu
w podarku...

Spoci锟 si锟 przy tym od pi锟絫
do karku,
bo mu z pisaniem nie sz锟給.
Po wt锟絩e -
pisa锟 nie pi锟絩em, ale... pazurem,
po trzecie - spa锟 go bra锟絘 ochota
i ziewa锟... ziewa锟... jak hipopotam.
- Dobranoc, dzieci!
B锟絛zie mi smutno
bez was, kocha...-
W p锟 s锟給wa utkn锟斤拷.

A wiecie, co si锟 dalej sta锟給?
Po 锟絧iocha auto przyjecha锟給,
i teraz w zoo 锟絧i pod pierzyn锟,
i b锟絛zie spa锟... spa锟...
spa锟... spa锟... spa锟...

Halina Szayerowa - Po锟絜gnalna wizyta

 

 

 

Misiowe lekturki:

 

Julia Boehme "Trzyminutowe opowiadania o misiach"
Michael Bond - seria o Misiu Paddingtonie
Joanna Chmielewska "Pafnucy: opowie锟絚i o dobrym nied锟絯iedziu"
Honorata Chr锟絚ielewska "Po锟絜gnanie z misiem"
"Cyrkowe sztuczki Gumisi锟絯"
Disney "M锟絡 brat nied锟絯ied锟"
Czes锟絘w Janczarski - seria o Misiu Uszatku
Janosch "Ach, jak cudowna jest Panama"
Rudyard Kipling "Ksi锟絞a d锟絬ngli"
Gosta Knutsson "Nalle, weso锟統 nied锟絯iadek"
Aleksander Alan Milne "Kubu锟 Puchatek"; "Chatka Puchatka"
Janina Porazi锟絪ka "Pami锟絫nik Czarnego Noska"
Ewa Szelburg-Zarembina "Przygoda Misia"
Anna Szymanowska "Przygody misia Guziczka"
Bogus锟絘w Zeman "Opowie锟絚i misia Tulisia: bajki dla chorusk锟絯 i nie tylko锟"

 

 

 

Bibliografia:

Graczyk Katarzyna "Przygoda z pluszowym misiem: scenariusz imprezy czytelniczej dla nauczania zintegrowanego z okazji 锟絯iatowego Dnia Pluszowego Misia". Biblioteka w Szkole 2004 nr 10 s. 34-35

Kozie锟 Urszula, Kocot-Krzywicka Beata "W Misiolandii: scenariusz imprezy z okazji 锟絯iatowego Dnia Pluszowego Misia po锟斤拷czonej z wystaw锟 misi锟絯 i ksi锟斤拷ek o misiach". Wszysto dla Szko锟統 2005 nr 7-8 s. 31-32

Ludwiczak Danuta "Fantazje na r锟絥e okazje: wierszyki okoliczno锟絚iowe". Warszawa, Klub dla Ciebie 2006

Partyka Beata "Prosz锟 Pa锟絪twa, oto Mi锟!". Poradnik Bibliotekarza 2006 nr 3 s. 32-34

Trzci锟絪ka Danuta, S锟絘ba Zofia "M锟絡 przyjaciel mi锟: scenariusz imprezy bibliotecznej towarzysz锟絚ej wystawie misi锟絯 i ksi锟斤拷ek, zorgnizowanej z okazji 锟絯iatowego Dnia Pluszowego Misia". Poradnik Bibliotekarza 202 nr 10 s. 29-31

http://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C5%9B_Uszatek
http://www.misuszatek.pl/site1.html
http://www.kolekcjonerzy.itatis.pl/
http://www.misie.com.pl/
http://www.puchatek.ethelred.strefa.pl/
http://troskliwe-misie.prv.pl/
http://gumisiolandia.webpark.pl/index.html
http://www.mis.edu.pl/index.php
http://www.gumisie.tv.pl/
http://www.calapolskaczytadzieciom.pl/nowa/index.php?page=rok_misia
http://www.republikadzieci.org/mediamis.htm

 

 wersja spakowana w formacie Microsoft Word (1021 KB)

dzia锟: Kr锟絫kie gazetki na d锟絬gie przerwy