Biblioteka w szkole Biblioteka w szkole
Szukaj: 
Aktualny numer 10/13
Na skr贸ty
Aktualny numer
Prenumerata i zakup numer贸w archiwalnych
Archiwum
Zawarto艣膰 wszystkich numer贸w "BwS"
w programie MOL
Wyszukiwarka
Informacje dla autor贸w
Sklep internetowy
Bibliografia materia艂贸w repertuarowych dla szk贸艂
Bank przydatnych
materia艂贸w
Partnerzy
Galeria bibliotekarzy
KONTAKT
"Biblioteka w Szkole"
00-950 Warszawa
skr. pocztowa 109
email:
[email protected]
tel./fax 0-22 832 36 12
tel. 832 36 11
Bohaterowie bajek i ba秐i: misie

 

 

Czy to jutro, czy to dzi,
Wszystkim jest potrzebny mi!

Halina Bechlerowa - Otw髍z okienko

 

 

"Nie obejdzie si bez misia" - tak pisa砤 w swoim wierszu Maria Czerkawska. Dlatego trudno wyobrazi sobie, 縠by pomini阾o misie w ksi笨kach. Sympatyczne nied紈iadki wyst阷uj w wielu bajkach i ba秐iach. S tam najlepszymi przyjaci蟪mi dzieci, mo縩a z nimi porozmawia, prze縴waj ciekawe przygody i bywaj najcz甓ciej... pluszowe.

 

A jak to z tym pluszowym misiem by硂?

 

 

Historia pluszowego misia zaczyna si w 1902 roku, kiedy to 體czesny prezydent Stan體 Zjednoczonych, Theodore Roosevelt, b阣眂 na polowaniu, sprzeciwi si zabiciu m硂dego nied紈iadka. iadkiem tego wydarzenia by Clifford Berryman, kt髍y uwieczni t histori na rysunku.

 

 

Rysunek ukaza si w waszyngto駍kiej gazecie, gdzie ujrza go Morris Michton, w砤禼iciel sklepu z zabawkami. Michton wpad na pomys, aby wykona kilka zabawek przedstawiaj眂ych misia i zobaczy, jak si b阣 sprzedawa硑. Jak mo縩a si domy秎a, pluszowe misie sprzedawa硑 si znakomicie. Producent zwr骳i si z pro禸 do prezydenta o zezwolenie nadania misiom imienia Teddy i tak si je nazywa do tej pory. I od stu laty misie towarzysz dzieciom na ca硑m 秝iecie, dodaj im otuchy, pocieszaj, 砤godz l阫 przed samotno禼i.
Nie dziwi zatem fakt, 縠 pluszowe misie jako jedyne z zabawek doczeka硑 si swojego mi阣zynarodowego 秝i阾a - iatowego Dnia Pluszowego Misia. Jest obchodzony od 2002 roku i przypada na dzie 25 listopada.

 

 

Misie, mi秌i, misiaczki znane i lubiane

 

"Dzieci lubi misie, misie lubi dzieci.."

 

 

Tak 秔iewa na dobranoc Mi Uszatek, kt髍y charakteryzuje si klapni阾ym uszkiem, schludnym ubrankiem, br眤owym futerkiem, nienagannym zachowaniem i zawsze pogodn mordk.
Mi Uszatek narodzi si 6 marca 1957 roku. Troch nietypowo, bo z dw骳h ojc體 - pisarza Czes砤wa Janczarskiego i ilustratora Zbigniewa Rychlickiego. Pocz眛kowo Mi Uszatek go禼i g丑wnie w pisemku dla dzieci "Mi", kt髍ego by patronem, p蠹niej sta si bohaterem licznych ksi笨ek, t硊maczonych r體nie na obce j陑yki. Na Uszatku wychowa硂 si kilka pokole m硂dych Polak體. Jednak prawdziwa eksplozja jego popularno禼i nast眕i砤 od 1975 roku, kiedy to rozpocz阾o produkcj lalkowego serialu z Uszatkiem w roli g丑wnej. Dzi阫i temu sta si najpopularniejszym Misiem w Polsce! Dorobi si 104 odcink體 i kilku film體 kr髏kometra縪wych.

 

Na dobranoc - dobry wiecz髍,
mi pluszowy 秔iewa Wam.
M體i o mnie Mi Uszatek,
bo klapni阾e uszko mam.
Jestem sobie ma硑 mi, gruby mi,
znam si z dzie鎚i nie od dzi.
Jestem sobie ma硑 mi, 秏ieszny mi,
znam si z dzie鎚i nie od dzi!

S硂wa piosenki Janusz Gajewicz

 

"Prosz zaopiekowa si tym nied紈iadkiem. Dzi阫uj"

 

Mi Paddington (Paddington Brown) to posta nied紈iadka, kt髍a zosta砤 stworzona przez angielskiego pisarza Michaela Bonda. Mi Paddington, przypominaj眂y bardziej pluszowego misia ni prawdziwego nied紈iedzia, wyst阷uje w 14 ksi笨kach dla dzieci i filmach animowanych.
Mi urodzi si w Peru, do Anglii trafi dziwnym przypadkiem. Rodzina Brown體 znalaz砤 go w砤秐ie na stacji "Paddington" w Londynie i st眃 jego imi. Mi ma spokojny charakter, jest pomocnikiem pa Bird i Brown. Jednak jego sprytny s眘iad lubi go wykorzystywa. Przyja糿i si z panem Gruberem, w砤禼icielem antykwariatu na Portobello Road. Zna tam tak縠 wszystkich kupc體. Nied紈iadek jest dobry, mi硑, grzeczny, chocia zdarzaj mu si tak縠 r罂ne k硂poty. Cz阺to bawi si z Jonatanem i Judyt.

 

Tw骿 przyjaciel, Mi Paddington,
Ma 秏ieszn czapeczk,
Zawsze nosi torb, czasem nawet teczk.
W nich Paddington miewa do nosa chusteczk,
A obowi眤kowo - dro縟縪w bu砮czk.
Bu砮czka jest zwykle z marmolad w 秗odku,
Bo to wielki 砤such. Wiesz to dobrze, kotku.
Ma dobre serduszko i przyg骴 ma wiele,
Z kt髍ych go ratuj wierni przyjaciele.


Danuta Ludwiczak - Mi Paddington [fragm.]

 

Mi, kt髍y chcia 秔iewa

 

 

Posta Colargola stworzy砤 w 1950 roku francuska pisarka Olga Pouchine dla swojego synka. Wyda砤 o nim ksi笨eczki, nagrywa砤 s硊chowiska. W Polsce powsta film kukie砶owy (53 odcinki) o przygodach misia Colargola.
Colargol to br眤owy ma硑 mi, kt髍y wraz z rodzin mieszka w lesie. Lubi chodzi do szko硑, ale cz阺to si sp蠹nia. Odk眃 zobaczy musical marzy, by zosta 秔iewakiem, jednak nie ma odpowiedniego g硂su...
Opowie舵 o Colargolu to wspania砤 historia pod笨ania za swoimi marzeniami i wielkiej mocy przyja糿i.

 

Colargol to w砤秐ie ja,
Mi, co zawsze 秔iewa chcia.
Lecz cho bardzo kocha 秔iew,
Wci笨 fa硈zowa po秗骴 drzew.
A raz ptak體 kr髄 da mu flecik tak czarowny,
痚 dzi ma硑 mi 秔iewa prawie jak s硂wik.
Fiu fiu fiu fiu fiu fiu. Fiu!

 

Ma硑 rozumek, ale jakie serce!

 

 

I wszyscy doskonale wiedz, 縠 chodzi o Kubusia Puchatka, czyli Misia o Mi硑m Obej禼iu, lecz o Wybitnie Zadziwiaj眂ym Braku Rozumu. Tw髍c Kubusia Puchatka jest angielski pisarz Aleksander Alan Milne. Napisa on ksi笨k dla swojego synka Krzysia. W sierpniu 1921 r. mama Krzysia podarowa砤 mu na pierwsze urodziny pluszowego misia ze sklepu Harrodsa w Londynie.
Przypatruj眂 si zabawie swojego synka i jego fascynacji misiem, ojciec wpad na pomys napisania ksi笨ki dla Krzysia - ksi笨ki, kt髍a sta砤 si szybko nie秏iertelnym klasykiem literatury dzieci阠ej.
Kubu Puchatek jest grubiutkim, pluszowym misiem koloru 矿硉ego. Pomys硑 misia s cz阺to - 砤godnie m體i眂 - nierozs眃ne. Mieszka w domku w drzewie, kt髍y posiada dodatkow spi縜rni, gdzie Kubu gromadzi bary砶i ze swoim przysmakiem - miodem. Dla zdobycia "Ma砮go Conieco" mi posuwa si cz阺to do niebezpiecznych i zabawnych rzeczy. Ma bardzo wiele pomys丑w np. jak dobra si do miodu, znajduj眂ego si gdzie w pszczelich ulach i systematycznie realizuje swoje plany. Najlepszym przyjacielem Kubusia jest Krzy i Prosiaczek.

 

Hej縠 ha! Niech Kubu 縴je!
Niechaj tyje, je i pije!
Czy przy 秗odzie, czy przy wtorku,
On w miodowym jest humorku.
I niewiele o co dba,
Gdy na nosie miodek ma!
Wi阠 秔iewajcie wszyscy dzisiaj
Hymn na cze舵 Puchatka-Misia,
Kt髍y swe Conieco zje
Za godzin lub za dwie!

 

Mi jest znany ze swoich powiedzonek:

 

Jestem Misiem o Bardzo Ma硑m Rozumku i d硊gie s硂wa sprawiaj mi wielk trudno舵.

Mam w spi縜rni dwana禼ie garnczk體, kt髍e wo砤j mnie ju od godziny.

Puchatek spojrza na obydwie 砤pki. Wiedzia, 縠 jedna z nich jest prawa, i wiedzia jeszcze, 縠 kiedy ju si ustali硂, kt髍a z nich jest prawa, to druga by砤 lew, ale nigdy nie wiedzia, jak zacz辨.

 

Nikt nie troszczy si tak jak mi!

 

 

Troskliwe Misie to grupa dziesi阠iu uroczych, futrzanych przyjaci蟪, z kt髍ych ka縟y ma specjaln misj. Troskliwe Misie pomagaj nauczy ludzi, jak opiekowa si i dba o drugiego cz硂wieka. Ka縟y mi ma na brzuchu jasno pomalowany obrazek, pokazuj眂y 秝iatu, o jak dziedzin troszczenia si ka縟y z nich dba. I tak jest Mi Snu, Pocieszenia, Przyja糿i, Zabawy, Szcz甓cia, Nastroju, Mi硂禼i, Dzielenia, Czu硂禼i i 痽cze.

 

 

Troskliwe Misie w chmurkowym domku ucz si nawzajem, jak si troszczy. Czasami musz pospieszy na Ziemi, aby pom骳 z砤godzi kryzys w dbaniu i troskliwo禼i u ludzi. Gdziekolwiek Troskliwe Misie s, czy b阣 i cokolwiek b阣 robi, w sw骿 mi阠iutki i zabawny spos骲 zawsze dziel sw骿 specjalny dar troszczenia si z ka縟ym, kogo napotkaj na drodze.

 

W Gumisiowej Dolinie

 

 

Gumisie to serial autorstwa Disneya (powsta w 1985 roku) oraz nazwa jego g丑wnych bohater體 wygl眃em przypominaj眂ych nied紈iadki.
500 lat temu mityczne, pot昕ne Gumisie, opu禼i硑 swoje domy, w obawie przed lud糾i. W dawnej siedzibie pozosta砤 ich ma砤 garstka, kt髍a w ci眊u pokole, przekazywa砤 sobie wiedz o swoich przodkach. Po wielu latach, w pami阠i ludzi, pozosta硑 ju tylko legendy o tych ma硑ch stworkach. Ale one przetrwa硑, a obecne pi眛e pokolenie, siedmiu mieszka馽體, zajmuje siedzib znajduj眂 si w ogromnym drzewie w Gumisiowej Dolinie. Swoj wiedz czerpi z ogromnej ksi阦i, kt髍a jest pe硁a czar體 i legend. Gumisie znajduj si w centrum dziwnych i niezwyk硑ch wydarze, jakie dziej si na terenie kr髄estwa Dunwyn i poza nim.

Oto bohaterowie: - Kabi jest najm硂dszym z Gumisi體, kt髍y marzy o tym, by zosta Gumisiowym rycerzem;
- Bunia ma najwi阠ej pracy w ca砮j Gumisiowej Dolinie, jest odpowiedzialna za przygotowywanie soku z gumijag骴;
- Grafi jest specem od napraw;
- Sani ma nadziej, 縠 pewnego dnia stanie si ksi昕niczk, kt髍a b阣zie mia砤 pi阫ne stroje i s硊勘cych pracuj眂ych dla niej;
- Tami jest najstarszym z "dzieci" Gumisi體, bardzo lubi s硂dycze i ciasta;
- Zami jest stra縩ikiem gumisiowej m眃ro禼i, kt髍y sp阣za wi阫szo舵 swego czasu w Gumisiowej Bibliotece, studiuj眂 magi z Wielkiej Ksi阦i Gumisi體;
- Gusto - Gumi artysta, zajmuj眂y si malarstwem i rze糱.

 

Dzielnie Gumisie po lesie buszuj,
Sami i Kabi wci笨 tam psoci chc,
Grafi m眃rala zn體 nam si przechwala,
Tami zajada jagody co krok...

Zobacz sam, jak Gumisie skacz tam i siam,
bo Gumisie ka縟y dobrze zna,
Gumi to dzielny mi.

Cho Ksi笨 Ightorn im ci眊le przeszkadza,
To Bunia ma przepis na Gumisiowy sok,
Cho To砫i si stara, to Zami zna czary,
Gumisie zwyci昕, dla ogr體 to sok.

 

Jak si macie? Misia tego znacie?

 

 

Mi Yogi to posta z seriali i film體 animowanych produkowanych przez ameryka駍k wytw髍ni Hanna-Barbera. Yogi zadebiutowa w 1958 roku jako posta drugoplanowa w serialu o Psie Huckleberrym. Widzowie z miejsca go pokochali i w 1961 roku Yogi otrzyma sw骿 w砤sny serial.

 

 

Yogi mieszka w fikcyjnym parku narodowym Jellystone, kt髍ego nazwa jest nawi眤aniem do Yellowstone, s硑nnego i najstarszego na 秝iecie parku w USA. Imi samego misia pochodzi硂 od Yogie'ego Berry, czo硂wego baseballisty lat 50. Wraz ze swoim ma硑m przyjacielem Boo Boo zajmuj si przede wszystkim zdobywaniem jedzenia, najch阾niej poprzez kradzie koszy piknikowych turyst體. Za to w砤秐ie nie cierpia ich Stra縩ik Smith.

 

"Ksi阦a d縰ngli" to ksi笨ka Rudyarda Kiplinga..

 

 

.. ale te film animowany ze studia Walta Disneya. Tym razem to sam Disney, b阣眂y pod wra縠niem prozy Kiplinga, zadecydowa o produkcji tego filmu. Jest to barwna, roz秔iewana opowie舵 o przyja糿i, zabawie i przygodzie.
M眃ra stara pantera, Bagheera, namawia swego przyjaciela Mowgliego, ch硂pca wychowanego przez wilki, aby szuka bezpiecznego schronienia w秗骴 ludzi, w pobliskiej wiosce. Ale ch硂piec nie zgadza si. Czuje, 縠 jego domem jest d縰ngla. Ucieka i poznaje nied紈iedzia Baloo, uroczego olbrzyma - optymist. Nowi przyjaciele wyruszaj na wsp髄n w阣r體k. Spotykaj na swej drodze szalonego orangutana, w昕a - hipnotyzera i gro糿ego tygrysa Shere Khan.

 

M骿 brat nied紈ied

 

 

To nast阷ny ameryka駍ki film animowany wytw髍ni filmowej Disneya. Akcja rozgrywa si w odleg硑ch czasach. W puszczy mieszkaj ludzie; w秗骴 nich - trzech braci. Gdy nied紈iedzica, w obronie potomka, zabija najstarszego z nich, najm硂dszy - Kenai, w odwecie u秏ierca zwierz. Sam jednak, za spraw duch體, zamienia si w nied紈iedzia. Denahi, 秗edni brat, przekonany, 縠 to w砤秐ie ten nied紈ied winien jest wszystkim nieszcz甓ciom, zaczyna go 禼iga. Jedyn szans Kenai'a jest przyja捡 z m硂dziutkim grizzly, Kod. Koda nie wie, 縠 Kenai jest odpowiedzialny za 秏ier jego matki...

 

Prosz Pa駍twa, oto "Mi"!

 

Pierwszy numer czasopisma "Mi - Przyjaciel Najm硂dszych" ukaza si 15 lutego 1957 roku. Najs硑nniejszym bohaterem czasopisma by ma硑 nied紈iadek. Mi mia "klapni阾e uszko", dlatego mali czytelnicy nadali mu imi "Uszatek". Przez prawie 20 lat na 砤mach "Misia" mo縩a by硂 秎edzi jego przygody. Wraz ze 秏ierci Czes砤wa Janczarskiego ze stron "Misia" odszed Mi Uszatek. Zast眕i砤 go nowa ekipa misi體, czyli Bajbajtek, Widzimisiek, Wied紈iadek, Michalinka oraz Pocopotek. Kolejni misiowi bohaterowie, czyli rodzina Misiak體, pojawili si w pi秏ie w 1992 roku.
Wa縩ym momentem w historii "Misia" sta si rok 1975, kiedy to do dwutygodnika do潮czono kartonow wk砤dk, z kt髍ej mo縩a by硂 wyczarowa bajkowe postaci. Kolejn wa縩 dat dla pisma by rok 1992, kiedy to "Mi" sta si w pe硁i kolorowy.
Czasopismo powsta硂 w ca硂禼i dla dzieci, by je uczy i wychowywa, pokazywa i wyja秐ia 秝iat, by by ich najlepszym przyjacielem. I tak jest do dzi. "Mi" od p蟪wiecza uczula dzieci na krzywd, uczy zrozumienia i tolerancji, w潮czaj眂 si w akcje charytatywne, pomagaj眂 bezdomnym zwierzakom w schroniskach, uwra縧iwiaj眂 w ten spos骲 swych ma硑ch czytelnik體 na krzywd innych. Otwarty Konkurs Literacki im. Czes砤wa Janczarskiego wy砤wia nowe bajkopisarskie talenty. Dzi阫i temu poznajemy nowych bohater體: Drapka, Kinolka czy Kr髄ewn Aurelk.
Z jubileuszem czasopisma dla dzieci "Mi" jest zwi眤any Rok Misia, kt髍y obchodzimy w tym roku. Poza uczczeniem 50 lat istnienia pisma, celem obchod體 jest dotarcie do czytelnik體, wychowywanie poprzez zabaw oraz propagowanie w秗骴 dzieci w砤禼iwych zachowa i postaw. Mimo p蟪wiecza istnienia "Mi" nie zamierza i舵 na emerytur!

 

Wielki mi阣zynarodowy zjazd misi體 i nied紈iedzi

 

Misialia to swoiste "i阾o misia", obchodzone corocznie w Dniu Dziecka. Z tej okazji, na terenie G髍no秎眘kiego Parku Etnograficznego w Chorzowie, odbywa si co roku kilkudniowy festyn. W programie imprezy s m.in. wyst阷y artystyczne, gry i zabawy dla dzieci, r罂nego rodzaju pokazy o tematyce "oko硂misiowej", oraz wielka wystawa misi體.
W tym roku Misialia odb阣 si w dniach 1 - 3 czerwca.

 

Wszystkie misie nasze s!

 

Ko硂 pieca siedzi mi.
- Taki chory jestem dzi!
- Co ci boli?
- Bok i brzuszek,
tu si ci眊le trzyma musz,
katar ju od pi眛ku trwa
i tu b髄 mam, a tu dwa.
- Grypa, misiu. Dam ci proszki.
- Nie pomog, takie gorzkie!
- Aspiryn, misiu, za縴j.
Mo縠 zi蟪ka ci zaparzy?
- Aspiryna nie pomo縠,
a po zi蟪kach b阣zie gorzej.
Przyznam ci si, Zosiu, sam,
縠 lekarstwo lepsze znam.
縦a, dwie wystarcza chyba.
B阣 po nim zdr體 jak ryba,
b阣 mrucze m骻 jak z nut.
- C罂 to za lekarstwo?
- Mi骴!

Helena Bechlerowa - Lekarstwo misia

 

W szkolnej 秝ietlicy dzieci nie ma硂,
Wi阠 z wej禼iem misia jak w ulu wrza硂.
Wrza硂? To ma硂! Entuzjazm - bucha!
Dzieci chc dotkn辨 bodaj ko縰cha!
Bodaj kosmat 砤p u禼iska!
A jemy ? U秏iech nie schodzi z pyska!
K砤nia si dzieciom w lewo i w prawo...
oszo硂miony radosn wrzaw.
Jakie smyk w 砤p serce mu wtyka.
Serce jest sercem! Cho鎎y z piernika!
Ej, misiu, misiu! I twoje stare
serce zadr縜硂 wzruszone darem.
W zamian sw骿 podpis da mu
w podarku...

Spoci si przy tym od pi阾
do karku,
bo mu z pisaniem nie sz硂.
Po wt髍e -
pisa nie pi髍em, ale... pazurem,
po trzecie - spa go bra砤 ochota
i ziewa... ziewa... jak hipopotam.
- Dobranoc, dzieci!
B阣zie mi smutno
bez was, kocha...-
W p蟪 s硂wa utkn背.

A wiecie, co si dalej sta硂?
Po 秔iocha auto przyjecha硂,
i teraz w zoo 秔i pod pierzyn,
i b阣zie spa... spa...
spa... spa... spa...

Halina Szayerowa - Po縠gnalna wizyta

 

 

 

Misiowe lekturki:

 

Julia Boehme "Trzyminutowe opowiadania o misiach"
Michael Bond - seria o Misiu Paddingtonie
Joanna Chmielewska "Pafnucy: opowie禼i o dobrym nied紈iedziu"
Honorata Chr蠖cielewska "Po縠gnanie z misiem"
"Cyrkowe sztuczki Gumisi體"
Disney "M骿 brat nied紈ied"
Czes砤w Janczarski - seria o Misiu Uszatku
Janosch "Ach, jak cudowna jest Panama"
Rudyard Kipling "Ksi阦a d縰ngli"
Gosta Knutsson "Nalle, weso硑 nied紈iadek"
Aleksander Alan Milne "Kubu Puchatek"; "Chatka Puchatka"
Janina Porazi駍ka "Pami阾nik Czarnego Noska"
Ewa Szelburg-Zarembina "Przygoda Misia"
Anna Szymanowska "Przygody misia Guziczka"
Bogus砤w Zeman "Opowie禼i misia Tulisia: bajki dla chorusk體 i nie tylko"

 

 

 

Bibliografia:

Graczyk Katarzyna "Przygoda z pluszowym misiem: scenariusz imprezy czytelniczej dla nauczania zintegrowanego z okazji iatowego Dnia Pluszowego Misia". Biblioteka w Szkole 2004 nr 10 s. 34-35

Kozie Urszula, Kocot-Krzywicka Beata "W Misiolandii: scenariusz imprezy z okazji iatowego Dnia Pluszowego Misia po潮czonej z wystaw misi體 i ksi笨ek o misiach". Wszysto dla Szko硑 2005 nr 7-8 s. 31-32

Ludwiczak Danuta "Fantazje na r罂ne okazje: wierszyki okoliczno禼iowe". Warszawa, Klub dla Ciebie 2006

Partyka Beata "Prosz Pa駍twa, oto Mi!". Poradnik Bibliotekarza 2006 nr 3 s. 32-34

Trzci駍ka Danuta, S砤ba Zofia "M骿 przyjaciel mi: scenariusz imprezy bibliotecznej towarzysz眂ej wystawie misi體 i ksi笨ek, zorgnizowanej z okazji iatowego Dnia Pluszowego Misia". Poradnik Bibliotekarza 202 nr 10 s. 29-31

http://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C5%9B_Uszatek
http://www.misuszatek.pl/site1.html
http://www.kolekcjonerzy.itatis.pl/
http://www.misie.com.pl/
http://www.puchatek.ethelred.strefa.pl/
http://troskliwe-misie.prv.pl/
http://gumisiolandia.webpark.pl/index.html
http://www.mis.edu.pl/index.php
http://www.gumisie.tv.pl/
http://www.calapolskaczytadzieciom.pl/nowa/index.php?page=rok_misia
http://www.republikadzieci.org/mediamis.htm

 

 wersja spakowana w formacie Microsoft Word (1021 KB)

dzia: Kr髏kie gazetki na d硊gie przerwy