Biblioteka w szkole Biblioteka w szkole
Szukaj: 
Aktualny numer 10/13
Na skr贸ty
Aktualny numer
Prenumerata i zakup numer贸w archiwalnych
Archiwum
Zawarto艣膰 wszystkich numer贸w "BwS"
w programie MOL
Wyszukiwarka
Informacje dla autor贸w
Sklep internetowy
Bibliografia materia艂贸w repertuarowych dla szk贸艂
Bank przydatnych
materia艂贸w
Partnerzy
Galeria bibliotekarzy
KONTAKT
"Biblioteka w Szkole"
00-950 Warszawa
skr. pocztowa 109
email:
[email protected]
tel./fax 0-22 832 36 12
tel. 832 36 11
...i po 秝i阠ie

Mi阣zynarodowe i阾o Bibliotek Szkolnych, zainicjowane kilka lat temu przez Mi阣zynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarzy Szkolnych (International Association of School Libriarianship - IASL), a obchodzone w czwarty poniedzia砮k pa糳ziernika, spotka硂 si w r. 2003 ze sporym odzewem ze strony polskich bibliotekarzy.

Z informacji, kt髍e otrzymali秏y, oraz danych zebranych przez portal Interklasa wynika, 縠 najwi阫sz popularno禼i cieszy硑 si nast阷uj眂e formy obchod體 i阾a bibliotek szkolnych:

 • Upowszechnianie informacji o 秝i阠ie - wykorzystywano szkolne radiow陑硑 (tak縠 lokalne rozg硂秐ie radiowe), szkolne gazetki, witryny internetowe (bibliotek i szk蟪), tablice og硂sze; specjalnie przygotowane plakaty pojawia硑 si w bibliotekach, na szkolnych korytarzach, w pokojach nauczycielskich. Wydawano 秝i眛eczne jednodni體ki.
 • Wystawy - np. najstarszych (najciekawszych) ksi笨ek w zbiorach biblioteki, przedmiot體 pozostawionych w ksi笨kach.
 • Przedstawianie (najcz甓ciej przez uczni體) nowo禼i zakupionych do biblioteki.
 • Cz阺towanie uczni體 przychodz眂ych do biblioteki cukierkami. W pokojach nauczycielskich niekt髍ych szk蟪 odby硑 si uroczyste spotkania przy kawie i s硂dyczach.
 • Czytanie bajek.
 • Konkursy: czytelnicze, literackie (np. na bajk o bibliotece, na fraszk o ksi笨ce, na esej "Biblioteka moich marze"), plastyczne (np. na plakat o 秝i阠ie bibliotek), informatyczne (na prezentacje multimedialna na temat biblioteki).
 • Wieczory poezji, spotkania przy poezji 秔iewanej, monta縠 literackie itp.
 • Amnestia" dla czytelnik體 zalegaj眂ych z oddawaniem ksi笨ek.
 • Wykonanie oznakowania drogi do biblioteki (strza砶i, drogowskazy itp.).
 • Organizowanie plebiscyt體 na najciekawsze ksi笨ki.
 • Dzia砤nia 秗odowiskowe - np. rozsy砤nie poczt elektroniczn 縴cze do nauczycieli bibliotekarzy, uroczyste spotkania bibliotekarzy z miasta (rejonu).
 • Lekcje otwarte na temat biblioteki szkolnej.
 • "Dzie otwarty" dla rodzic體 po潮czony z wystaw literatury do nich adresowanej.

W niekt髍ych szko砤ch 秝i阾o bibliotek szkolnych zainaugurowano specjalnym apelem. Oczywi禼ie w czasie 秝i阾a wiele bibliotek mia硂 od秝i阾ny wystr骿. Je縠li jest 秝i阾o, to powinny by 縴czenia. Do sk砤dania 縴cze s硊縴硑 niekiedy wielkie arkusze papieru wywieszone w bibliotece (lub jej okolicach). Cz甓 nauczycieli bibliotekarzy zadba砤, by dokumentacja z obchod體 秝i阾a znalaz砤 sie w kronice szko硑.

Trudno oszacowa, ile bibliotek podj瓿a jakie formy obchod體 Mi阣zynarodowego i阾a Bibliotek Szkolnych. W internetowym portalu Biblioteki Interklasy udzia w obchodach 秝i阾a zadeklarowa硂 blisko 200 bibliotek szkolnych z ponad 120 miejscowo禼i, ale przecie tylko niekt髍zy pisz o podejmowanych przedsi陊zi阠iach.

Organizowane w szko砤ch obchody 秝i阾a bibliotek pozwala硑 na:

 • zwr骳enie uwag 秗odowiska uczni體, nauczycieli i rodzic體 na bibliotek jako aktywn, widoczn agend szko硑.
 • zainteresowanie nauczycieli, dyrekcji, a niekiedy tak縠 w砤dz lokalnych problemami bibliotek szkolnych.
 • integracja uczni體 wok蟪 biblioteki.
 • integracja nauczycieli bibliotekarzy w 秗odowisku lokalnym,
 • poprawa wystroju bibliotek,
 • podj阠ie wielu interesuj眂ych przedsi陊zi赕 z uczniami i na rzecz uczni體.

Juliusz Wasilewski

 

Zobacz

27 pa糳ziernika pracownicy biblioteki w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana D硊gosza w Radomiu przygotowali wiele atrakcji i niespodzianek. Mottem by硑 s硂wa R. Tagore "Biblioteka jest wielka przez sw go禼inno舵 a nie przez swe rozmiary".

Klasy 0-III

 1. Spotkanie bibliotekarzy z uczniami grup zerowych pod has砮m "Poznajemy przygody Kubusia Puchatka": czytanie przez nauczycieli bibliotekarzy i sympatyk體 Ko砤 Przyjaci蟪 Biblioteki fragment體 ksi笨ki; rozmowy z dzie鎚i na temat jej bohater體; obdarowanie ma硑ch go禼i obrazkami do kolorowania i s硂dyczami.
 2. Wizyty uczni體 klas I - III: rozwi眤ywanie przez dzieci zagadek na temat ksi笨ki i biblioteki; konkurs na temat Dzieci z Bullerbyn. Przygotowanie laurek dla biblioteki przez uczni體 klasy I i II oraz kr髏ki wyst阷 pierwszoklasist體 z okoliczno禼iowym wierszem napisanym na t okazj.

Biblioteka, to kraina jest zaczarowana.
Ksi笨ki m眃re, kolorowe stoj tu w rega砤ch.
Gdy masz chandr, kiepski nastr骿
Czyli jest Ci 糽e
Przyjd do szkolnej biblioteki,
Tu... pociesz Ci
Nauczyciel bibliotekarz z u秏iechem na twarzy
Tak ksi笨k Ci poleci, o jakiej zamarzysz.(...)

Dzi sk砤damy Bibliotece
Najlepsze 縴czenia,
Zostawiamy s硂dkie kwiaty i mi砮 wspomnienia.

<uczniowie klasy I b>

Oczywi禼ie wszyscy go禼ie otrzymali malowanki i s硂dycze jako podzi阫owanie za z硂縪n wizyt a uczestnicy konkursu pami眛kowe dyplomy.

Klasy IV-VI

Ka縟y czytelnik, kt髍y wypo縴czy ksi笨k otrzyma oczywi禼ie cukierka. Rozstrzygni阾o konkurs na fraszk, wiersz o ksi笨ce, bibliotece i czytaniu. Przyznano dwie r體norz阣ne pierwsze nagrody i osiem wyr罂nie. M硂dzi poeci otrzymali nagrody ksi笨kowe, s硂dycze i pami眛kowe dyplomy. Oto nagrodzone utwory.

Nasza biblioteka

Je縠li lektur przeczyta masz
By nie udawa na lekcji Greka
Kroki swoje kierujesz tam
Gdzie szkolna biblioteka

Kiedy na dworze trzyma mr髗
ieg b硑szczy w barwach mleka
Przytulny k眂ik znajdziesz tam
Gdzie szkolna biblioteka

Gdy z nud體 w硂sy z g硂wy rwiesz
My秎isz, i nagle "eureka"
Przecie ratunek znajdziesz tam
Gdzie szkolna biblioteka

Gdy kole縜nki zawiod Ci
I nikt na Ciebie nie czeka
Pociech mo縠sz znale兼 tam
Gdzie szkolna biblioteka.

Marta Go潮bek kl. V e.

Bibliotekarka

Bardzo lubi tam przychodzi
Zawsze u秏iech wita mnie
Czyje usta mnie pytaj
Czego moja dusza chce
Kiedy nie wiem, jest mi 糽e
Ona zawsze dobrze wie
Co poleci do czytania
Co poprawi nastr骿 m骿
Zawsze trafi mi z wyborem
Pani z Biblioteki - przyjaciel m骿

Katarzyna Jankowska kl. V e

Fraszki

Biblioteka czeka
Na ka縟ego cz硂wieka
Na dziewczyn na ch硂paka
I ma砮go przedszkolaka.

Gdy ksi笨ka Ci denerwuje
To w dzienniczku same dw骿e
Lecz gdy z ksi笨k si polubisz
To rozumu nie pogubisz

Ksi笨ki czyta lubisz
Nigdy si nie nudzisz

W bibliotece ksi笨ek wiele,
Na sobot i niedziel.

Lubisz czyta - jeste chwat,
Wnet odkryjesz ca硑 秝iat.
iat to ma硂! Wszech秝iat ca硑,
Chocia jeste jeszcze ma硑.

Czyta ma硑, czyta du縴
Kiedy 秐ieg na dworze kurzy
Czyta mama, tata, brat,
Odkrywaj cudny 秝iat.
iat ba秐iowy, 秝iat przygody
Kosmos i g酬bokie wody

Julia Mr髗 kl. IV d.

Dzie ten przeszed ju do historii, pozosta硑 po nim mi砮 wspomnienia, zdj阠ia i zapis w kronice.

Teresa Cho硊j

W bibliotece Szko硑 Podstawowej nr 8 w Myszkowie z okazji Mi阣zynarodowego i阾a Bibliotek Szkolnych zaplanowano i przeprowadzono szereg dzia砤, m.in.:
 • Rozwieszono w szkole plakaty informacyjne.
 • Nadano audycj przez radiow陑e szkolny,
 • Przygotowano dla uczni體 w czytelni k眂ik ksi笨ki i czasopism angloj陑ycznych oraz kiermasz ksi笨ki,
 • Na wystawie przedstawiono prace konkursu plastycznego najm硂dszych uczni體 pt.: "Kubu Puchatek i jego przyjaciele",
 • Informacja o 秝i阠ie znalaz砤 si na stronie internetowej biblioteki.
 • Podczas szkolnego apelu nagrodzono wzorowych czytelnik體 dyplomami i nagrodami ksi笨kowymi, a laureat體 konkursu plastycznego dyplomami.
 • Nasza "szkolna poetka", Iza Ba駍ka, napisa砤 specjalny wiersz.

Biblioteka

Kiedy brak umiej阾no禼i,
Kiedy nauka ci ju z硂禼i,
Kiedy nic ci nie wychodzi,
Do biblioteki wnet przychodzisz.

A tu nagle jest weselej,
Wiadomo禼i tutaj wiele,
I ksi笨eczek mn髎two ca砮,
Do czytania doskona砮.

Wszyscy czytelnicy odwiedzaj眂y bibliotek byli cz阺towani s硂dyczami.

Natalia Firkowska, Beata Bu砤

27 pa糳ziernika zorganizowa砤m wystaw informuj眂 o 秝i阠ie bibliotek szkolnych. Widnia硂 na niej zaproszenie do biblioteki na "dzie otwarty". Otwarty. W bibliotece znalaz硂 si sporo miejsca, na kt髍ym odwiedzaj眂y mogli wpisywa 縴czenia dla biblioteki. Oto niekt髍e z nich:
 • Z okazji Twojego 秝i阾a , 縴cz aby by砤 zawsze z nami w szkole i mia砤 ciekawe ksi笨ki. Bardzo nam si podobasz. Marek S., kasz P.
 • Pali si Londyn, pali si Rzym, a biblioteka nie p骿dzie w dym. Karolina, kl.VC.
 • W dniu biblioteki chcia砨ym podzi阫owa za ksi笨ki i komputery znajduj眂e si w bibliotece. Chcia砨ym podzi阫owa pani za pomoc i u秏iech. Marcin Jesionkowski.

W pokoju nauczycielskim powiesi砤m uroczyste zaproszenie do biblioteki z informacj o obchodach 秝i阾a i obietnic czekaj眂ych na nauczycieli niespodzianek. Ka縟y nauczyciel, kt髍y odwiedzi bibliotek otrzyma w prezencie Mi阣zyprzedmiotowe zestawy testowe.

27 pa糳ziernika by w bibliotece bardzo radosny. Ja przekona砤m si, 縠 jestem potrzebna i lubiana. 痽czenia przechowuj w wielkim koszyku.

Bo縴slawa Belzyt

 • Biblioteka Zespo硊 Szk蟪 nr 35 w Warszawie razem z Mi阣zynarodowym Dniem Bibliotek Szkolnych obchodzi砤 swoje czterdziestolecie. Z tej okazji zaprosili秏y dyrekcj szko硑, za硂縴cielk i wszystkich by硑ch pracownik體 biblioteki, naszych przyjaci蟪 i sympatyk體. Odwiedzili nas przedstawiciele grona pedagogicznego, Rady Rodzic體 i Urz阣u Gminy Bielany. Wsp蟪gospodarzami imprezy by砤 m硂dzie, g丑wnie aktyw biblioteczny. Wykonali秏y wystawk promuj眂 Mi阣zynarodowy Dzie Bibliotek Szkolnych oraz przedstawiaj眂 histori naszej biblioteki. Do wgl眃u by硑 wy硂縪ne kroniki szkolne. Z tej okazji przeprowadzili秏y te konkurs "Biblioteka w oczach ucznia". Wykonane prace nagrodzono w czterech kategoriach: grafiki komputerowej, prezentacji multimedialnej, prac plastycznych i poezji.
 • Og髄nie by硂 s硂dko (ciastka, cukierki). W秗骴 uczestnik體 imprezy uwija砤 si nasza szkolna dziennikarka i mamy nadziej wkr髏ce przeczyta jej relacj w gazetce o nazwie "Dystans". By硂 wiele wspomnie i powa縩ych refleksji, jak zwykle z okazji jubileuszy. Wspominali秏y nieobecnych (...).

Ile razy si阦am po pierwsz z ksi眊 inwentarzowych naszej biblioteki, doznaj wtedy bardzo pozytywnego uczucia, 縠 moja praca jest cz甓ci czego wi阫szego, co trwa i trwa b阣zie bez wzgl阣u na form i czas. Jest w tych ksi阦ach skrupulatnie zapisana historia biblioteki, tworzenia jej ksi阦ozbioru. Wida lata chude i t硊ste. Wida te ogromn prac bibliotekarsk, dzi阫i kt髍ej mamy bogaty ksi阦ozbi髍 zgodny z potrzebami naszych czytelnik體, a s nimi nie tylko nasi uczniowie, ale i ich rodziny oraz wszyscy pracownicy szko硑 (...).

Barbara Maczkowska,
Ma砱orzata Lewandowska

Z okazji Mi阣zynarodowego i阾a Bibliotek Szkolnych w Starachowicach zosta硂 zorganizowane seminarium nauczycieli bibliotekarzy (z terenu miasta i powiatu) pod has砮m "Rola biblioteki szkolnej w rozwoju spo砮cze駍twa informacyjnego".

Program spotkania:

 1. Rola biblioteki szkolnej w rozwoju spo砮cze駍twa informacyjnego - prezentacja multimedialna Power Point
 2. Miejsce i rola biblioteki szkolnej w krajach Unii Europejskiej - referat.
 3. Dzia砤nia i inicjatywy Biblioteki [email protected] na rzecz rozwoju bibliotek szkolnych .
 4. Ksi笨ka tradycyjna i multimedialna jako 紃骴硂 informacji - prezentacja multimedialna.
 5. Dyskusja nad form wsp蟪pracy nauczycieli-bibliotekarzy Starachowic i powiatu starachowickiego.

Na nasze spotkanie zapraszamy "wielkich" z zarz眃u miasta i powiatu miasta, zajmuj眂ych si sprawami o秝iaty, a tak縠 kole縜nki i koleg體 z bibliotek miejskich i pedagogicznych naszego miasta. Chcemy przy tej okazji zaistnie w 秝iadomo禼i naszych w砤dz, mo縠 uda nam si ich przekona, 縠 warto inwestowa w rozw骿 (np. zakup nowo禼i, komputeryzacj) bibliotek funkcjonuj眂ych w szko砤ch. Mo縠 uda nam si zainicjowa bli縮z wsp蟪prac bibliotekarzy w mie禼ie. Nie zabraknie r體nie domowych wypiek體, ciep砮j kawki i mamy nadziej... mi砮j atmosfery.

Beata S砤wi駍ka-Kopy

i阾ujemy Mi阣zynarodowy Dzie Bibliotek Szkolnych UWALNIAJ KSI’K. Uczniowie przynosz w tym dniu ksi笨ki, kt髍e chc podarowa uczniom szko硑, umieszczaj眂 w nich sw骿 exlibris.


Bogumi砤 kaniec

Skorzystam m. in. z propozycji p.Juliusza Wasilewskiego:
 • s硂dycze dla czytelnik體;
 • amnestia dla zalegaj眂ych z oddaniem ksi笨ek;
 • zaproszenie na kaw dla kole縜nek z grona nauczycielskiego;
 • wybior si z pisemn petycj do dyrekcji szko硑 w sprawie zakupu Mola;
 • przygotuj wystawk obrazuj眂 ksi阦ozbi髍 biblioteki (np. najstarsza ksi笨ka, najdro縮za, najwi阫sza itp., poka筷 ksi笨ki zniszczone przez niegodnych czytelnik體, zaprezentuj nowe formy ksi笨ki - bajki multimedialne, zamieszcz has砤 dotycz眂e poszanowania ksi笨ek)

Alicja Maciejewska
Pozna, Szko砤 Podstawowa nr 63

Na kilka dni przed 秝i阾em wywieszono gazetki wraz z kolorowymi plakatami informuj眂e o historii Mi阣zynarodowego Dnia Bibliotek Szkolnych i programie obchod體 w naszej szkole. O zbli縜j眂ym si dniu poinformowali dodatkowo w klasach przedstawiciele Samorz眃u Szkolnego.

Pa糳ziernikowe 秝i阾o bibliotek szkolnych rozpocz瓿o si gie砫 taniej ksi笨ki, na kt髍ej za symboliczn z硂t體k uczniowie i nauczyciele mogli naby atrakcyjn ksi笨k. Ksi笨ki pochodzi硑 z selekcji ksi阦ozbioru, a tak縠 z dar體 miejscowej ksi阦arni.

W tym dniu lokal biblioteki nabra od秝i阾nego wygl眃u. Ka縟y czytelnik otrzyma w prezencie kolorow zak砤dk do ksi笨ki, na kt髍ej znajdowa硂 si logo ISLD, cz阺towany by s硂dyczami. Gest ten bardzo spodoba si najm硂dszym uczniom szko硑 i tego dnia szczeg髄nie du縜 ich rzesza zawita砤 do biblioteki.

Mi硑m zako馽zeniem dnia by硂 uroczyste spotkanie (przy s硂dkim pocz阺tunku), na kt髍ym obecni byli uczestnicy konkursu, uczniowie z Ko砤 Przyjaci蟪 Biblioteki, zaproszeni go禼ie. W pierwszej cz甓ci spotkania uhonorowano tytu砮m "Przyjaciel Biblioteki" emerytowan nauczycielk naszej szko硑, kt髍a przez wiele lat wspiera砤 finansowo bibliotek. Nadanie tego tytu硊 odby硂 si po raz pierwszy. Og硂szono r體nie werdykt jury konkursowego. Wszyscy uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni dyplomami i ocenami z j陑yka polskiego, a laureaci otrzymali dodatkowo nagrody ksi笨kowe i mogli przedstawi swoje prace.

W drugiej cz甓ci spotkania Ko硂 Przyjaci蟪 Biblioteki przedstawi硂 przygotowany program. Poniewa dzie ten chcieli秏y sp阣zi na weso硂 by硑 to zabawy literackie, humory z 縴cia biblioteki.

Obchody Mi阣zynarodowego Dnia Bibliotek Szkolnych wejd na sta砮 do kalendarza imprez szkolnych.

Marta Zdyb
Ewa Kocznur

Za潮czamy projekt dyplomu "Przyjaciel Biblioteki".

Informacja o Mi阣zynarodowym Dniu Bibliotek Szkolnych zamieszczona w witrynie internetowej "Biblioteki w Szkole" swoj akcj reklamuj眂 obchody Mi阣zynarodowego Dnia sprowokowa砤 na do kilku zorganizowania kilku przedsi陊zi赕. O obchodach informowa du縴 kolorowy plakat zawieszony na drzwiach biblioteki. Wyda砤m te ulotk, kt髍a zosta砤 rozprowadzona w秗骴 wychowawc體 i 潮cznik體 klasowych.

Tre舵 ulotki:

27 pa糳ziernika 2003 - MI蔇ZYNARODOWY DZIE BIBLIOTEK SZKOLNYCH

CZYTAM WI蔆 WIEM

 1. W tak uroczystym dniu solenizantka biblioteka przyjmuje 縴czenia i prezenty od czytelnik體. Najwi阫sz rado舵 sprawi jej ksi笨ki, wi阠 og砤sza WIELK ZBI覴K KSI’EK. Je縠li macie w domowych ksi阦ozbiorach ciekawe ksi笨ki, ju Wam niepotrzebne, to biblioteka ch阾nie si nimi zaopiekuje. 痽czliwi ofiarodawcy mog liczy, wraz z osob towarzysz眂, na aromatyczn herbat.
 2. Dobra wiadomo舵 dla "nieterminowych" czytelnik體. Tylko 27 pa糳ziernika mog spokojnie, bez skradania si, oddawa ksi笨ki, kt髍e tak d硊go studiuj.
 3. Wszystkich mi硂秐ik體 ksi笨ek zapraszamy z tytu砤mi ulubionych ksi笨ek, z kt髍ych stworzymy list wspania硑ch ksi笨ek i og硂simy w bibliotece.

Pomimo og硂szenia WIELKIEJ zbi髍ki ksi笨ek, w tym dniu nie zebra砤m zbyt wielu "prezent體", wi阠 akcj przed硊縴砤m. Natomiast bardzo ucieszy mnie fakt, 縠 zaraz po otwarciu biblioteki, pierwszym ofiarodawc by砤 pani dyrektor szko硑, kt髍a zosta砤 odznaczona papierowym medalem "Jeste wspania硑". Medal nosi砤 przez ca硑 dzie!

Mi硂秐icy ksi笨ek utworzyli list ukochanych ksi笨ek, kt髍a zostanie og硂szona.

By to naprawd wyj眛kowo sympatyczny dzie w pracy biblioteki.

Anna W阦larz
Miejskie Gimnazjum nr 4
O秝i阠im

Pomys obchod體 Mi阣zynarodowego i阾a Bibliotek Szkolnych zaczerpn瓿y秏y z witryny internetowej "Biblioteki w Szkole". Na korytarzu szkolnym pojawi砤 si dwuj陑yczna gazetka informuj眂a o 秝i阠ie. Podczas zaj赕 Ko砤 Bibliotecznego zosta硑 wykonane (komputery) kartki z 縴czeniami, kt髍e nast阷nie rozes砤硑秏y do bibliotek szkolnych w mie禼ie. 27 pa糳ziernika osoby odwiedzaj眂e bibliotek by硑 cz阺towane cukierkami. Grupa najaktywniejszych czytelnik體 otrzyma砤 od dyrektora szko硑 wyr罂nienie.

Podczas i阾a Bibliotek nasza biblioteka cieszy砤 si wzmo縪nym zainteresowaniem, pozyska硑秏y nowych cz硂nk體 Ko砤 Bibliotecznego.

Anna Kolasa,
El縝ieta Kupicz,
Ewa Rze糿ik

Gimnazjum nr 1
Tomasz體 Lub.Powr髏