Biblioteka w szkole Biblioteka w szkole
Szukaj: 
Aktualny numer 10/13
Na skr贸ty
Aktualny numer
Prenumerata i zakup numer贸w archiwalnych
Archiwum
Zawarto艣膰 wszystkich numer贸w "BwS"
w programie MOL
Wyszukiwarka
Informacje dla autor贸w
Sklep internetowy
Bibliografia materia艂贸w repertuarowych dla szk贸艂
Bank przydatnych
materia艂贸w
Partnerzy
Galeria bibliotekarzy
KONTAKT
"Biblioteka w Szkole"
00-950 Warszawa
skr. pocztowa 109
email:
[email protected]
tel./fax 0-22 832 36 12
tel. 832 36 11
Nauczyciel m硂dego przedsi阞iorcy - konkurs

W zwi眤ku z licznymi pro禸ami nauczycieli w sprawie przed硊縠nia terminu konkursu "Nauczyciel m硂dego przedsi阞iorcy" Fundacja Ma硑ch i ednich Przedsi阞iorstw Komandor informuje, 縠 termin sk砤dania prac konkursowych zostaje przed硊縪ny do 30 lipca 2002 roku.

Przypominamy, 縠 konkurs skierowany jest do nauczycieli wszystkich przedmiot體 szk蟪 gimnazjalnych. B阣 w nim oceniane  konspekty zaj赕 integruj眂e zasady przedsi阞iorczo禼i z elementami nauczanego przedmiotu.

Autorom 21 najlepszych prac konkursowych zostan przyznane nagrody pieni昕ne, a zwyci阺kie prace umieszczone zostan w wersji elektronicznej na stronach internetowych Fundacji. Powsta砤 w ten spos骲 elektroniczna baza konspekt體 lekcji, kszta硉uj眂ych przedsi阞iorcze postawy uczni體 i ekonomiczny spos骲 my秎enia, b阣zie bezp砤tnie udost阷niana do wykorzystywania w praktyce dydaktycznej innym nauczycielom. Patronat prasowy nad konkursem obj背 tygodnik "G硂s Nauczycielski".

G丑wnym celem konkursu jest:

 • stworzenie elektronicznej bazy konspekt體 lekcji poszczeg髄nych przedmiot體 gimnazjalnych, kszta硉uj眂ych przedsi阞iorcze postawy uczni體 i ekonomiczny spos骲 my秎enia,
 • zach阠enie nauczycieli gimnazjalnych do wykorzystywania element體 przedsi阞iorczo禼i na zaj阠iach nauczanego przedmiotu,
 • promowanie, poprzez zaproszenie do wsp髄nej pracy nad tworzeniem materia丑w edukacyjnych Fundacji, tych nauczycieli gimnazjalnych, kt髍zy w swojej pracy 潮cz tre禼i wyk砤danego przedmiotu z kszta砪eniem postaw umo縧iwiaj眂ych uczniom aktywne uczestniczenie w 縴ciu spo砮cznym i gospodarczym.

Kryteria oceny prac konkursowych:

 • oryginalno舵 pracy,
 • poprawno舵 merytoryczna,
 • wieloaspektowo舵 integracji zasad przedsi阞iorczo禼i i ekonomii z nauczanym przedmiotem,
 • zgodno舵 pracy z regulaminem
 • mo縧iwo舵 wykorzystania w przeprowadzanych zaj阠iach nowoczesnych technik informatycznych.

Prace konkursowe oceniane s w trzech blokach tematycznych:

 • blok przedmiot體 humanistycznych (j陑yk polski, j陑yki obce, historia, wiedza o spo砮cze駍twie, etyka, religia)
 • blok przedmiot體 matematyczno - przyrodniczych (matematyka, fizyka z astronomi, chemia, biologia, geografia, technika, informatyka)
 • blok przedmiot體 artystycznych (sztuka: plastyka, muzyka, wychowanie fizyczne)

Co nale縴 zrobi, 縠by wzi辨 udzia w konkursie:

 • Mie pomys na przeprowadzenie zaj赕 swojego przedmiotu, podczas kt髍ych promowane s cechy nowoczesnego przedsi阞iorcy.
 • Zapozna si z pe硁ym regulaminem konkursu.
 • Pobra i wype硁i formularz zg硂szeniowy.
 • Napisa prac konkursow wed硊g planu, za潮czonego w formularzu zg硂szeniowym.
 • Wys砤 prac konkursow w formie elektronicznej w terminie do 30 lipca 2002 r. na adres: [email protected] (temat: KONKURS)

  lub poczt na adres:
  Fundacja MSP Komandor
  ul. Szczotkarska 40
  01-349 Warszawa
  z dopiskiem "KONKURS"

 • Czeka na rozstrzygni阠ie konkursu tj. do 1 wrze秐ia 2002 r.
 • Laureaci konkursu zostan powiadomieni o miejscu i terminie rozdania nagr骴.


Wi阠ej informacji na temat Konkursu "Nauczyciel m硂dego przedsi阞iorcy"
znajdziecie Pa駍two na stronie internetowej Fundacji
www.fundacja.komandor.pl

oraz pod numerem telefonu (+22) 666 22 88 wewn.117

Powr髏