Biblioteka w szkole Biblioteka w szkole
Szukaj: 
Aktualny numer 10/13
Na skr贸ty
Aktualny numer
Prenumerata i zakup numer贸w archiwalnych
Archiwum
Zawarto艣膰 wszystkich numer贸w "BwS"
w programie MOL
Wyszukiwarka
Informacje dla autor贸w
Sklep internetowy
Bibliografia materia艂贸w repertuarowych dla szk贸艂
Bank przydatnych
materia艂贸w
Partnerzy
Galeria bibliotekarzy
KONTAKT
"Biblioteka w Szkole"
00-950 Warszawa
skr. pocztowa 109
email:
[email protected]
tel./fax 0-22 832 36 12
tel. 832 36 11
Wyniki I edycji konkursu Nauczyciel m硂dego przedsi阞iorcy

Z przyjemno禼i informujemy, i organizowany przez Fundacj Ma硑ch i ednich Przedsi阞iorstw Komandor konkurs pt.

"Nauczyciel m硂dego przedsi阞iorcy"
zosta rozstrzygni阾y.

By砤 to pierwsza edycja konkursu, kt髍ego celem jest stworzenie elektronicznej bazy konspekt體 lekcji poszczeg髄nych przedmiot體 gimnazjalnych, kszta硉uj眂ych przedsi阞iorcze postawy uczni體 i ekonomiczny spos骲 my秎enia.

Poprzez og硂szenie konkursu, chcieliby秏y r體nie promowa tych nauczycieli gimnazjalnych, kt髍zy w swojej pracy 潮cz tre禼i wyk砤danego przedmiotu z kszta砪eniem postaw umo縧iwiaj眂ych uczniom aktywne uczestniczenie w 縴ciu spo砮cznym i gospodarczym. Wielu z nich chcemy zaprosi do wsp髄nej pracy nad programami edukacyjnymi Fundacji.

Prace konkursowe zosta硑 rozpatrzone przez Jury w sk砤dzie:

 • Marian Wach - Prezes Fundacji MSP Komandor
 • Agnieszka Kaczurba - Dyrektor Regionalny Fundacji w woj. mazowieckim
 • Joanna Telej - Koordynator projektu

Najwi阫sza ilo舵 prac dotyczy砤 bloku przedmiot體 matematyczno - przyrodniczych i to w tej kategorii konkurencja okaza砤 si najsilniejsza.

Jury, stosuj眂 kryteria oceny prac konkursowych, takie jak:

 • oryginalno舵 pracy,
 • poprawno舵 merytoryczna,
 • wieloaspektowo舵 integracji element體 przedsi阞iorczo禼i z nauczanym przedmiotem
 • zgodno舵 pracy z regulaminem
 • mo縧iwo舵 wykorzystania w przeprowadzanych zaj阠iach nowoczesnych technik informatycznych,

postanowi硂 o nast阷uj眂ym przyznaniu nagr骴:

Blok przedmiot體 humanistycznych

 • I miejsce  - nagroda 1 000 PLN
  Beata Juszczyk za konspekt z j陑yka polskiego pt. "Mi阣zy nie do ko馽a odrzucon przesz硂禼i a niejasn przysz硂禼i-Latarnik H. Sienkiewicza" oraz "Zemsta", czyli jak wa縩a jest sztuka negocjacji".
 • II miejsce - nagroda 750 PLN
  Barbara Socha za konspekt z j陑yka polskiego pt. "Mam problem! Pom罂cie..." - tw髍czo rozwi眤ujemy problemy oraz podejmujemy trafne decyzje".
 • III miejsce
  nie przyznano
 • wyr罂nienie - 200 PLN
  Ewa Grodecka i Ewa Kie砨 za konspekt z j陑yka polskiego pt. "Racjonalne sposoby gospodarowania zasobami leksykalnymi".

Blok przedmiot體 matematyczno-przyrodniczych

 • I miejsce
  nie przyznano
 • II miejsce - 750 PLN
  Mariusz Tobiasz za konspekt z informatyki pt. "Wykorzystanie komunikacji opartej na sieciach komputerowych w negocjacjach biznesowych".
 • III miejsce - 350 PLN
  Edyta Michnik za konspekt z informatyki pt. "Organizacja imprezy z okazji 10-lecia istnienia szko硑".
 • wyr罂nienie specjalne - po 400 PLN
  Marek Owczarek za cykl zaj赕 z informatyki pt. "Moja firma moj szans".
  Gra縴na Dokurno i El縝ieta Kasperkiewicz za cykl zaj赕 pt. "Nauka na bank".
 • wyr罂nienia -po 200 PLN
  Alicja Antas za konspekt z informatyki pt. "Hulaj po 秝iecie w internecie".
  El縝ieta Pe砶a za konspekt z informatyki pt. "Rozwi眤ywanie typowych praktycznych problem體 - planowanie wycieczki i kosztorys przedsi陊zi阠ia".
  Roman Fr眂kowiak za konspekt z techniki pt. "Okoliczno禼iowy znaczek".

Blok przedmiot體 artystycznych

Ze wzgl阣u na bardzo ma潮 ilo舵 prac zg硂szonych w tej kategorii i fakt, 縠 ich poziom by znacznie ni縮zy ni w pozosta硑ch kategoriach, w bloku przedmiot體 artystycznych nie przyznano 縜dnej nagrody.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!

Laureaci konkursu zostan powiadomieni o wynikach poczt, a uroczyste podsumowanie wynik體 konkursu nast眕i 12 pa糳ziernika b.r. w Publicznym Gimnazjum w Ciechanowcu w wojew骴ztwie podlaskim podczas uroczystego zako馽zenia pilota縪wego projektu Pakiet wrze秐iowy.


Wi阠ej informacji na temat Konkursu "Nauczyciel m硂dego przedsi阞iorcy"
znajdziecie Pa駍two na stronie internetowej Fundacji
www.fundacja.komandor.pl

oraz pod numerem telefonu (+22) 666 22 88 wewn.117

Powr髏