Biblioteka w szkole Biblioteka w szkole
Szukaj: 
Aktualny numer 10/13
Na skróty
Aktualny numer
Prenumerata i zakup numerów archiwalnych
Archiwum
Zawartość wszystkich numerów "BwS"
w programie MOL
Wyszukiwarka
Informacje dla autorów
Sklep internetowy
Bibliografia materiałów repertuarowych dla szkół
Bank przydatnych
materiałów
Partnerzy
Galeria bibliotekarzy
KONTAKT
"Biblioteka w Szkole"
00-950 Warszawa
skr. pocztowa 109
email:
[email protected]
tel./fax 0-22 832 36 12
tel. 832 36 11
Pi±ta edycja Tygodnia Bibliotek

TYDZIEŃ BIBLIOTEK 5-11 maja 2008 r.
pod hasłem "Biblioteka miejscem spotkań"

        Program TYDZIEŃ BIBLIOTEK jest ogólnopolskim przedsięwzięciem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, służ±cym popularyzacji działalności bibliotek, umacnianiu rangi zawodu bibliotekarza w świadomości społecznej oraz szerokiej promocji czytelnictwa. W czasie trwania programu (pierwsza połowa maja) organizowane s± konferencje, seminaria, warsztaty edukacyjne, konkursy czytelnicze, wystawy, spotkania autorskie, targi ksi±żki, okolicznościowe uroczystości itp.
        TYDZIEŃ BIBLIOTEK zainaugurowany został w 2004 r. pod hasłem "Biblioteki w Europie były zawsze". Jego realizacja przypadła na szczególny dla Polski czas - wejście do Unii Europejskiej. W kolejnych latach program popularyzował bież±c± działalność placówek bibliotecznych, zwracaj±c szczególn± uwagę na działania, które w sposób praktyczny uświadamiaj± odbiorcom nowoczesny warsztat bibliotekarza i nowe zadania bibliotek, jako ośrodków popularyzacji wiedzy, edukacji, doradztwa. Co roku w programie uczestnicz± tysi±ce bibliotekarzy i czytelników. Realizację przedsięwzięcia wspieraj± władze lokalne, sektor MSP, instytucje okołobiznesowe, media.
        W 2008 r. TYDZIEŃ BIBLIOTEK odbywać się będzie w dniach 5-11 maja, pod hasłem "Biblioteka miejscem spotkań". Wybór hasła umożliwia popularyzację różnych form pozyskiwania czytelników przez biblioteki. Współczesna biblioteka pełni bowiem nie tylko tradycyjnie przypisywane jej funkcje gromadzenia, opracowania i udostępniania zbiorów, ale coraz częściej jest miejscem prezentacji twórczości artystycznej, edukacji, doradztwa, rozwoju zainteresowań, czyli przyjaznym miejscem spotkań różnych osób, niekoniecznie czytelników. W dobie coraz częstszego przyswajania treści utworów drog± elektroniczn±, bardzo ważne staje się pielęgnowanie i upowszechnianie form działalności ksi±żnic, które umożliwiaj± bezpośredni kontakt człowieka z człowiekiem.
        Biblioteki wypracowały różne formy "przywi±zania" do siebie czytelników. Dotychczas celem tych działań było jednak upowszechnianie czytelnictwa, pojętego niejednokrotnie jako reklama swoich zbiorów. Elektroniczne formy nośników treści, łatwość ich przeszukiwania i udostępniania stwarzaj± konieczność innego akcentowania pobytu czytelnika w bibliotece. Bezpośrednia wymiana wrażeń i pogl±dów, nie poprzez ogl±danie dyskusji w audycjach telewizyjnych, czy nawet anonimowo na forum internetowym, przywraca cenny kontakt człowieka z człowiekiem w interesuj±cej interakcji.
        Inauguracja TYGODNIA BIBLIOTEK 2008 odbędzie się 5 maja w Warszawie, podczas konferencji prasowej poświęconej problemom bibliotek szkolnych i pedagogicznych. Przewidziane s± wyst±pienia praktyków dotycz±ce m. in. wizerunku nauczyciela bibliotekarza i jego działalności w środowisku szkolnym, nowoczesnej biblioteki pedagogicznej, funkcjonowania centrum multimedialnego. Uczestnicy konferencji zwiedzać będ± bibliotekę Zespołu Szkół Nr 2 im. Wandy Rutkiewicz w Wilanowie.
        W ramach realizacji programu Zarz±d Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich ogłosił dwa konkursy: na plakat okolicznościowy promuj±cy TYDZIEŃ BIBLIOTEK 2008 oraz na najlepszy program działań bibliotek. Dla laureatów przewidziano cenne nagrody. Szczegóły dostępne s± na stronie internetowej Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich: www.ebib.info