Biblioteka w szkole Biblioteka w szkole
Szukaj: 
Aktualny numer 10/13
Na skróty
Aktualny numer
Prenumerata i zakup numerów archiwalnych
Archiwum
Zawartość wszystkich numerów "BwS"
w programie MOL
Wyszukiwarka
Informacje dla autorów
Sklep internetowy
Bibliografia materiałów repertuarowych dla szkół
Bank przydatnych
materiałów
Partnerzy
Galeria bibliotekarzy
KONTAKT
"Biblioteka w Szkole"
00-950 Warszawa
skr. pocztowa 109
email:
[email protected]
tel./fax 0-22 832 36 12
tel. 832 36 11
Biblioteka w Szkole 2003 nr 9

okładka

Monika DUTKOWSKA
Lekcje biblioteczne w liceum dla dorosłych

"Pracuję jako nauczyciel bibliotekarz w liceum dla dorosłych. Na specyfikę tego typu szkoły składaj± się: duża rozpiętość wieku słuchaczy i długie przerwy w nauce. Starsi słuchacze s± zwykle ambitni i obowi±zkowi, mimo obci±żenia prac± zawodow± i obowi±zkami rodzinnymi, młodsi, choć dorośli, s± często niedojrzali, ze słab± motywacj± do nauki. Starszych i młodszych ł±czy jedno: nie s± skłonni podejmować w zasadzie żadnych ponadprogramowych zajęć, a za takie właśnie uważaj± lekcje biblioteczne. Jak zmienić tę postawę?
Moje doświadczenie, niewielkie co prawda, wskazuje, że bibliotekarz może pozyskać gotowość słuchaczy do współpracy, jeśli wł±czy się w konkretne zadania, z którymi słuchacze się borykaj±. Podjęcie konkretnego tematu powinno być zawsze zainspirowane przez słuchaczy" (fragment artykułu)

Kolonializm - przeszłość i teraźniejszość: scenariusz lekcji bibliotecznej w liceum dla dorosłych

Urszula CZERNIAK
Edukacja czytelnicza, informacyjna i medialna w liceum

"W 2002 r. reforma oświaty dotarła do liceów. W podstawie programowej trzyletniego liceum edukacja czytelnicza i informacyjna jest oddzielona od edukacji medialnej. Jednak w praktyce wielu szkół ścieżki te ł±czy się. Także w prasie fachowej pojawiło się już kilka programów takich "poł±czonych" ścieżek dla szkół ponadgimnazjalnych. Przejrzałam niektóre z nich" (fragment artykułu).

Elżbieta NOWAK
Czy gazetka uczniowska może pełnić w szkole funkcję wewnętrznego public relations? Opis i analiza przypadku

Stanisław TUROWSKI
Przywłaszczanie dóbr intelektualnych

"Z przywłaszczaniem sobie cudzych dóbr intelektualnych (brzmi to może zbyt dostojnie) mamy w szkołach do czynienia nie tak rzadko. Zjawisko publicznie prawie wcale nie jest akcentowane. Reperkusje zeń wynikaj±ce "załatwiane s±" w pok±tnych czy towarzyskich rozmowach na terenie szkoły względnie danej miejscowości" (fragment artykułu)

Marek ROGALA
Współpraca biblioteki z Klubem Europejskim

Anna DYMEL, Jolanta KRAJKA
Co czytaj± licealiści?

Wzór ankiety

Alicja WIRSKA
Nie taki diabeł straszny, czyli skontrum z MOL-em

Anna ŻACZEK
Przyroda w poezji. Scenariusz zajęć w kl. V-VI

Halina NADSTAWNA
Spotkanie aktywów bibliotecznych szkół podstawowych powiatu koszalińskiego

Beata STANKOWSKA-PYRDA
Czasem zachodzi potrzeba zaostrzenia dyscypliny. Scenariusz na Dzień Nauczyciela

Marzena RADTKE
Wszystko dla nauczyciela - pokaz mody nauczycielskiej. Scenariusz inscenizacji

Inscenizacja jest parodi± pokazu mody i została przygotowana jako część programu artystycznego z okazji ¦więta Edukacji Narodowej. Program został przyjęty entuzjastycznie. Jego walorem niew±tpliwie jest pokaźna dawka humoru, odmienny, niekonwencjonalny charakter prezentacji oraz możliwość wplatania w całość piosenek wykonywanych przez uczniów.

Dla dzieci z kółka teatralnego inscenizacja była doskonał± zabaw±, świetnie udało im się sparodiować profesjonalne modelki, a i nauczyciele przyjęli ten program z wielk± życzliwości±. Przygotowano atrakcyjne stroje: bibliotekarza, matematyka, historyka, polonisty, nauczyciela przyrody

Stefania RODEK-KARWATH
Instrukcja odróżniania nauczyciela od ucznia. Tekst satyryczny

"Ci inni, to znaczy nie-nauczyciele, czyli uczniowie, też s± na lekcjach łatwo rozpoznawalni. Przede wszystkim jest ich nieproporcjonalnie więcej. Od tej ilości uczniów dwoi się i troi w oczach - prawdziwy "atak klonów"! I w tym tkwi ich siła. Na lekcjach kręc± się i huśtaj± na krześle, jedz± i pij± nad ksi±żkami i zeszytami albo pod ławk±, rzucaj± do siebie lub w siebie papierkami. No i obowi±zkowo żuj± gumę (z braku takowej może być i gumka do ścierania). Niektórzy nic nie robi± oprócz nieszczęśliwie znudzonej miny i tylko od czasu do czasu zdobęd± się na wysiłek, żeby b±kn±ć lub wrzasn±ć obrażonym tonem: Przecież ja nic nie robię! Jakby to nie było widoczne gołym okiem!" (fragment scenariusza)

Jolanta ZAPARTA
Krótkie scenki z życia pewnej klasy. Scenariusz z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Dorota PIĘTA
Warsztaty szkolne dla nauczycieli. Scenariusz przedstawienia z okazji ¦więta Edukacji Narodowej

Jadwiga BIAŁYNICKA-KUSAJ
Program kabaretowy na ¦więto Edukacji Narodowej

Zofia ARASZCZUK
M±dry uczeń... po szkole. Scenariusz przedstawienia kabaretowego z okazji jubileuszu szkoły lub Dnia Nauczyciela

Bożena WAWRZONKOWSKA, Jarosława KAMIŃSKA, Lidia STRZELCZYK
Otrzęsiny

Uwagi metodyczne i organizacyjne oraz scenariusz otrzęsin

Ewa LENDZION, Edyta PODOLAK
"Bonifacje" - otrzęsiny w gimnazjum

Sylwia BARANOWSKA
Wybieramy Mistera Szkoły. Scenariusz

Lidia LEKSOWSKA
"Wspomnijcie mnie czasem pięknie...". Spotkanie z Gałczyńskim

Joanna MATERAK, Marta LEGUTKO
"Na bezbabiu i słoń baba". Scenariusz poranka poświęconego Gałczyńskiemu

Beata BUSZ, Bożena GLINIANY, Aldona JÓZEFCZYK, Ewa MOLSKA
"Nie b±dź pewny, że czas masz..." Scenariusz wieczoru poświęconego Zaduszkom

Barbara Wanda JACHIMCZAK
Andrzejkowe wróżby wczoraj i dziś. Scenariusz słowno-muzyczny

Barbara Wanda JACHIMCZAK
Halloween. Scenariusz szkolnego widowiska

Renata BEDNARZ
Ł±czymy biblioteki

"Dotychczas temat ten dotyczył bezprawnego ł±czenia bibliotek szkolnych i publicznych. Tym razem hasło "ł±czymy biblioteki" ma jedynie pozytywny wydźwięk. W Zespole Szkół Technicznych w Nysie do niedawna istniały dwie biblioteki: jedna dla uczniów technikum budowlanego, druga dla szkoły zasadniczej. Podział taki był pozostałości± po czasach, gdy obie szkoły były odrębnymi jednostkami organizacyjnymi. Po utworzeniu Zespołu Szkół każda z bibliotek prowadziła nadal osobne inwentarze i osobne rozliczenia z księgowości±. Zachowany podział czytelników był fikcj±, gdyż obie biblioteki obsługiwały wszystkich uczniów szkoły" (fragment artykułu)

Agnieszka SKUBIS
Przyjaźń - cóż za przygoda!

Scenariusz przeznaczony dla uczniów starszych klas gimnazjum oraz liceum

Halina OKONOWSKA, Dorota OZIMEK
Awans zawodowy nauczyciela. Słownik niektórych terminów i pojęć

Słownik powstawał  w trakcie ubiegania się o kolejne stopnie awansu zawodowego, kiedy to wielokrotnie należało sięgać do literatury i różnych informatorów, aby zdefiniować pojęcia i terminy. Ich właściwe rozumienie ułatwiało opracowanie, a następnie realizację planów oraz przygotowywanie dokumentacji do wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego czy też egzaminacyjnego. Najwięcej w±tpliwości ze zrozumieniem rozporz±dzenia w sprawie awansu pojawiało się w pierwszej fazie, tj. w czasie tworzenia planu rozwoju zawodowego. Słowniczek może pomóc nauczycielom przystępuj±cym w nowym roku szkolnym do tworzenia planów rozwoju zawodowego. 

Maria WAWRYKÓW
Ważne daty. Kalendarium świ±t, dni i tygodni specjalnych

Ewa MALEC
Porozmawiajmy o obowi±zkach: więcej optymizmu

Nasz TW w WI

Janina WITEK
Czy znasz "Dziecię elfów"? Krzyżówka

Z cyklu "Co robi±?"

Jolanta DˇBROWSKA
Wystawa prac plastycznych osób niepełnosprawnych

Katarzyna JOHN
Turnieje wzorowane na programach telewizyjnych