Biblioteka w szkole Biblioteka w szkole
Szukaj: 
Aktualny numer 10/13
Na skróty
Aktualny numer
Prenumerata i zakup numerów archiwalnych
Archiwum
Zawartość wszystkich numerów "BwS"
w programie MOL
Wyszukiwarka
Informacje dla autorów
Sklep internetowy
Bibliografia materiałów repertuarowych dla szkół
Bank przydatnych
materiałów
Partnerzy
Galeria bibliotekarzy
KONTAKT
"Biblioteka w Szkole"
00-950 Warszawa
skr. pocztowa 109
email:
[email protected]
tel./fax 0-22 832 36 12
tel. 832 36 11
Biblioteka w Szkole 2004 nr 11

Juliusz WASILEWSKI
Kłopoty z bibliografi± zał±cznikow±

Jednym z zadań maturalnych z języka polskiego jest opracowanie bibliografii zał±cznikowej. Jaki zapis będzie uznawała komisja oceniaj±ca pracę uczniów?

Elżbieta WÓJCICKA
Planowanie pracy krok po kroku

Aby sprostać dydaktycznym, informacyjnym i kulturotwórczym zadaniom, nauczyciel bibliotekarz musi racjonalnie i ekonomicznie zaplanować pracę w różnych obszarach działania. Tworzenie planów operacyjnych, zadania priorytetowe, ustalanie planu rocznego.

Jolanta NIWIŃSKA
Bookcrossing, czyli uwalnianie ksi±żek

Bookcrossing polega na zostawianiu przeczytanych ksi±żek w przypadkowych miejscach publicznych po to, by znalazca mógł je przeczytać i przekazać dalej. W jaki sposób bibliotekarze, poloniści i informatycy mog± przył±czyć się bookcrossingu?

Dorota FIEBICH
Poznajemy ksi±żki dla dzieci i ich twórców. Scenariusz lekcji bibliotecznej dla kl. I szkoły podstawowej

Na lekcji uczniowie poznaj± podstawowe informacje o ksi±żkach i gatunki lektur, ucz± się korzystania z biblioteki.

Zofia STEPAN
Bazy Biblioteki Narodowej w internecie. Scenariusz zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej dla klasy III gimnazjum

Zajęcia przeprowadzone w bibliotece szkolnej lub pracowni komputerowej maj± na celu zapoznanie uczniów z zawartości± witryny internetowej Biblioteki Narodowej i kształcenie umiejętności korzystania z elektronicznych baz danych.

Jolanta MAJ
"Łatwiej jest czynić dobro, jeśli pomaga wielu". Scenariusz aukcji bombek walentynkowych

Aukcja bombek walentynkowych to coroczna impreza środowiskowa organizowana przez PG nr 4 w Ostrowcu ¦więtokrzyskim. Fundusze zebrane na aukcji przeznaczane s± na cel charytatywny.

Krystyna GOLON
Tradycje i obyczaje świ±t Bożego Narodzenia jako wyj±tkowa pami±tka rodzinna. Scenariusz lekcji języka polskiego w klasie V

Na lekcji uczniowie nie tylko poszerzaj± wiedzę na temat tradycji Bożego Narodzenia, lecz także ucz± się czytania ze zrozumieniem, redagowania krótkich tekstów i wyst±pień publicznych.

Renata PIONTKOWSKA, Katarzyna KORYCKA
Wędrujemy po górach z Kornelem Makuszyńskim. Założenia projektu edukacyjnego w szkole podstawowej i gimnazjum

Popularyzacja twórczości Kornela Makuszyńskiego w atrakcyjnej formie: lekcje biblioteczne, wystawy ksi±żek, głośne czytanie, konkurs recytatorski i plastyczny, wycieczka i happening.

Dorota KACZOR
Wyszukiwanie informacji w katalogach komputerowych. Konspekt zajęć w szkole ponadgimnazjalnej

Celem zajęć jest przygotowanie uczniów do korzystania z komputerowego warsztatu informacyjnego biblioteki. Praktyczne ćwiczenia wyszukiwania informacji w katalogach komputerowych.

Urszula STEFAŃSKA, Anna ANDREJKOW
¬ródła informacji w nauce języka angielskiego. Konspekt lekcji języka angielskiego w liceum profilowanym

Lekcję prowadzi nauczycielka angielskiego i bibliotekarka. Zajęcia stwarzaj± uczniom okazję do poznania zbiorów biblioteki pod k±tem nauki danego języka, przedstawiaj± klasyfikację źródeł informacji.

Barbara Wanda JACHIMCZAK
Niemen, który był. Scenariusz poetycko-muzyczny w pierwsz± rocznicę śmierci

W scenariuszu przeznaczonym dla uczniów szkół średnich wykorzystano m.in. fragmenty piosenek Niemena, utwory Norwida i Adama Zycha.

Irena GRUCHALA, Krystyna SANETRA
Katalogowanie alfabetyczne - normalizacja, współpraca

Pierwszy z cyklu artykułów poświęconych katalogowaniu różnego typu dokumentów, zasadom doboru haseł do sporz±dzanych opisów bibliograficznych oraz budowie katalogu bibliotecznego i stosowaniu w nim kartoteki haseł wzorcowych. W tym numerze o ujednoliceniu zasad katalogowania.

Juliusz WASILEWSKI
Kolejna konferencja w OELiZK

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów wspólnie z toruńsk± Bibliotek± Pedagogiczn± zorganizował ogólnopolsk± konferencję "Nowy wizerunek biblioteki pedagogicznej: komputeryzacja-komunikacja-współpraca".

Grażyna GRZYBOWSKA
W kręgu X muzy. Konkurs wiedzy filmowej

Konkurs ten to przede wszystkim sprawdzenie umiejętności wyszukiwania informacji na określony temat z wykorzystaniem różnych źródeł. Uczniowie rozwi±zuj± krzyżówkę i odpowiadaj± na pytania dotycz±ce historii kina, technik filmowych i wybitnych twórców.

Ewa WIĘCEK
Harry Potter i czara ognia. Konkurs czytelniczy

Test sprawdzaj±cy znajomość kolejnej części przygód małego czarodzieja. Pełna wersja składa się z ponad 100 pytań.

Jerzy DUDA
Pożegnanie. Józefa Wrzołek

Małgorzata KLUCZEWSKA
Czytajmy wspólnie poezję

Wieczorki poetyckie organizowane przez Gimnazjum nr 1 w Olkuszu angażuj± do twórczego działania wszystkich uczniów z klasy. Na "Jesienne czytanie poezji" i śpiew przy świecach młodzież zaprasza również rodziców.

Halina ARCISZEWSKA, Elżbieta ZNORKO
Bez papierosa zadzieraj nosa. Scenariusz szkolnego turnieju

Turniej to efekt końcowy autorskiego programu antynikotynowego "Bez papierosa do Europy". Konkurs składa się z części teoretycznej, sportowej i artystycznej. Przykłady gotowych pytań i zadań dla uczniów.

Bibliografia zał±cznikowa i przypisy

Materiał stanowi pomoc dla uczniów przygotowuj±cych się do nowej matury. Wyjaśnia podstawowe pojęcia, podaje przykłady opisów różnego rodzaju dokumentów. Bibliografia zał±cznikowa - format PDF; 186 KB.

Agata KORZEŃ
Stary dziennik i nie musi (być)

Żadne przepisy oświatowe nie nakładaj± na nauczyciela bibliotekarza obowi±zku prowadzenia dziennika w tradycyjnej postaci. W tym numerze kolejny głos w sprawie dziennika biblioteki szkolnej.

Grażyna BARTKOWSKA
Tytuł "Miss szkoły" dla biblioteki

W ankiecie, któr± przeprowadziła dyrekcja Gimnazjum nr 1 w Sanoku, 80% uczniów stwierdziło, że najbardziej w szkole podoba im się działalność biblioteki. Do sukcesu placówki przyczyniła się zapewne jej aktywność: konkursy czytelnicze, recytatorskie, wiedzy ogólnej, prowadzenie gazetki, wieczorki poetyckie.

Lidia MARZEC
Szkolne programy profilaktyczne. Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Z cyklu "Co robi±?"

Beata STECH
Kiermasz świ±tecznych wypieków

Pieczone przez nauczycieli ciastka kupuj± uczniowie i rodzice. Dochód zebrany z kiermaszu przekazywany jest na cele charytatywne.

Mariola JAŁOWY
Pedagogizujemy rodziców

Nauczyciel bibliotekarz może przyczynić się do wzbogacania świadomości pedagogicznej rodziców, organizuj±c wystawy ksi±żek i czasopism specjalistycznych, spotkania z pracownikiem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, wygłaszaj±c prelekcje na temat wychowania młodzieży.

I po święcie

Wykaz dyplomowanych nauczycieli bibliotekarzy

Nasz TW w WT

Ekslibrisy bibliotek

Ekslibris Szkoły Podstawowej nr 4 w Przemyślu, Zespołu Szkół im. Władysława Andersa w Częstochowie.

Na okładce - Jonatan Carroll