Konkursy

Informacje (wygrzebane w Internecie lub otrzymane) o konkursach dla uczniów i nauczycieli. Nowe wpisy oznaczone s± symbolem New.

Je¿eli masz informacje o innych ciekawych konkursach i chcesz podzieliæ siê tym z innymi, prosimy o kontakt ([email protected]), mo¿esz te¿ umie¶ciæ informacje na naszym forum. Zapraszamy do wspó³pracy!

 • Nazwa: XXIV Ogólnopolski Turniej Jednego Wiersza o Laur Plateranki
  Zg³oszenia: do 20.11.2017
  Grupa: szko³y ponadgimnazjalne
  Organizator: Biblioteka Szkolna, Samorz±d Uczniowski II Liceum Ogólnokszta³c±cego im. Emilii Plater w Sosnowcu oraz mi³o¶nicy poezji zwi±zani ze szko³±.
  Obszar: ogólnopolski

  Wiêcej