Co powinien zawierać regulamin?

Regulamin powinien określać prawa i obowiązki czytelników, warunki na jakich można wypożyczać książki, apelować o poszanowanie książek. Powinien udzielać odpowiedzi na podstawowe pytania:

 • Kto może korzystać ze zbiorów i w jakiej formie?
 • Na jaki okres czasu można wypożyczyć książki (inne materiały)? Czy są jakieś wyjątkowe okoliczności zmieniające ten termin?
 • Kto i jaką odpowiedzialność ponosi w przypadku zagubienia czy zniszczenia książki? Jakie są tego konsekwencje?

Przykłady regulaminów zaczerpnięto z książki Jadwigi Andrzejewskiej: Bibliotekarstwo szkolne. Teoria i praktyka. Tom I Organizacja biblioteki. Warszawa 1996 s. 203-204

Przykład regulaminu wypożyczalni:

 1. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie i nauczyciele, pracownicy administracji szkoły i rodzice.
 2. Jednorazowo można wypożyczyć dwie książki (w tym tylko jedna lekturę obowiązkową na okres dwóch tygodni).
 3. Uczniowie przygotowujący się do olimpiad, konkursów mają prawo do wypożyczenia jednorazowo większej liczby książek jednorazowo.
 4. Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, a wypożyczalnia nie ma na nią zamówień, może przed upływem terminu zwrotu prosić o jego sprolongowanie.
 5. Prośbę czytelników o zarezerwowanie książki uwzględnia się w kolejności zamówień.
 6. W czasie choroby zakaÄ˝nej panującej w domu uczeń nie może korzystać z biblioteki.
 7. Książki i inne dokumenty należy szanować jako dobro wspólne. Zauważone uszkodzenia zgłasza się bibliotekarzowi.
 8. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki (innego dokumentu) należy ją odkupić bądÄ˝ zwrócić inną o równej lub większej wartości albo wpłacić jej równowartość po uzgodnieniu z bibliotekarzem.
 9. Pod koniec roku szkolnego książki (inne dokumenty) powinny być zwrócone w ogłoszonym terminie.

Zatwierdzono Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia ....

..........
Pieczęć szkoły
..........
Podpis dyrektora

Uwaga: Jeśli biblioteka wypożycza do domu dokumenty audiowizualne, w regulaminie wypożyczalni powinien znaleÄ˝ć się stosowny punkt, np. Można wypożyczać za kaucją płyty, komplety przeÄ˝roczy, kasety wideo, dyskietki z programami komputerowymi po jednym egzemplarzu na okres dwóch tygodni. Wysokość kaucji ustala się co roku.

Przykład regulaminu czytelni:

 1. Z czytelni może korzystać każdy uczeń.
 2. Do czytelni wchodzi się z czystymi rękami. Teczki i torby należy zostawić w wyznaczonym miejscu.
 3. Każdy odwiedzający wpisuje się do zeszytu odwiedzin (ewent. Wyjmuje z kartoteki swoją kartę użytkownika czytelni).
 4. W czytelni należy zachować ciszę.
 5. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów biblioteki, tj. ze zbiorów czytelni i wypożyczalni (ewent. Z dokumentów audiowizualnych). Dostęp do zbiorów jest wolny.
 6. Wykorzystane czasopisma odnosi się na ustalone miejsce, książki (inne dokumenty) oddaje bibliotekarzowi (dyżurnemu uczniowi).
 7. Niektóre wydawnictwa z księgozbioru podręcznego (lektury, książki popularnonaukowe) mogą być wypożyczone do domu pod koniec pracy biblioteki, pod warunkiem zwrotu następnego dnia przed lekcjami pierwszej zmiany.
 8. Książki i czasopisma i inne dokumenty biblioteczne należy szanować. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.

Zatwierdzono Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia ....

..........
Pieczęć szkoły
..........
Podpis dyrektora