REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO im. KRÓLA JANA III SOBIESKIEGO W PIEKARACH ¦LˇSKICH

Back Powrót

I. Postanowienia ogólne

a. Z biblioteki szkolnej mog± korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły oraz rodzice.
b. Czytelnicy maj± prawo do bezpłatnego korzystania ze zbiorów bibliotecznych.
c. Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacj± roku szkolnego.
d. Czytelnik odpowiada materialnie za wypożyczone przez siebie ksi±żki.
e. W bibliotece należy zachować ciszę i porz±dek.
f. Uczniom bior±cym systematyczny udział w pracach biblioteki mog± być przyznane nagrody na koniec roku szkolnego.

II. Regulamin wypożyczalni

a. Czytelnik może wypożyczać ksi±żki wył±cznie na swoje nazwisko.
b. Jednorazowo można wypożyczać 3 ksi±żki :
    -lektury na okres 2 tygodni
   -pozostałe ksi±żki na okres 1 miesi±ca
W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczonych ksi±żek z podaniem terminu ich zwrotu.
c. Jeżeli czytelnik nie przeczytał ksi±żki, a wypożyczalnia nie ma na ni± nowych zamówień można przynieść ksi±żkę i prosić o sprolongowanie terminu zwrotu.
d. Czytelnik może zarezerwować potrzebn± mu pozycję.
e. Korzystaj±cy z biblioteki zobowi±zani s± do dbałości o wypożyczone ksi±żki.
f. Wobec czytelników przetrzymuj±cych ksi±żki stosuje się wstrzymanie wypożyczeń aż do momentu zwrócenia zaległych pozycji.
g. W przypadkach zniszczenia lub zagubienia ksi±żki czytelnik musi zwrócić tak± sam± pozycję albo inn± wskazan± przez bibliotekarza.
h. Wszystkie wypożyczone ksi±żki powinny być zwrócone 2 tygodnie przed końcem roku szkolnego.
i. Czytelnicy opuszczaj±cy szkołę (pracownicy, uczniowie) zobowi±zani s± do pobrania zaświadczenia potwierdzaj±cego zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki.
j. Za straty materialne biblioteki wynikaj±ce z wydania świadectwa pracy pracownikowi szkoły lub dokumentów uczniowi, bez pisemnego potwierdzenia rozliczenia z bibliotek±, odpowiedzialność finansow± ponosi osoba wydaj±ca dokumenty.

III. Regulamin czytelni

a. Korzystaj±cy z czytelni wpisuje się do zeszytu odwiedzin.
b. Przed wejściem do czytelni należy pozostawić w wyznaczonym na to miejscu teczki, ksi±żki i okrycia wierzchnie.
c. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów tj. z księgozbioru podręcznego, czasopism i zbiorów wypożyczalni.
d. Z księgozbioru podręcznego i czasopism można korzystać tylko na miejscu, nie wynosz±c ich poza czytelnię.
e. Czytelnik ma wolny dostęp do czasopism. Z księgozbioru podręcznego korzysta za pośrednictwem bibliotekarza.
f. Przed opuszczeniem czytelni należy zwrócić czytane ksi±żki bibliotekarzowi.
g. W czytelni obowi±zuje cisza.
h. Nie wolno w czytelni spożywać posiłków.
i. Czytelnia jest nieczynna w czasie prowadzonych w niej zajęć dydaktycznych.

IV. Korzystanie ze stanowisk komputerowych

a. Komputery w bibliotece przeznaczone s± do celów edukacyjnych.
b. Stanowiska komputerowe umożliwiaj± korzystanie z programu MOL, ze zbiorów multimedialnych znajduj±cych się w bibliotece oraz Internetu.
c. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniej±cych oprogramowaniach.
d. Z komputerów można korzystać jedynie za zgod±± bibliotekarza, po wpisaniu się do zeszytu odwiedzin.
e. Użytkownik powinien umieć obsługiwać komputer przynajmniej w podstawowym zakresie.
f. Przy jednym stanowisku komputerowym mog± przebywać jednocześnie najwyżej dwie osoby.
g. Z drukarki można korzystać za zgodę± bibliotekarza po wniesieniu opłaty pokrywaj±cej koszt zużytego papieru i atramentu.
h. Internet powinien służyć wył±cznie do celów edukacyjnych.
i. Użytkownik odpowiada finansowo za wszelkie uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania powstałe z jego winy. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponosz± rodzice.

Zatwierdzono uchwał± Rady Pedagogicznej z dnia 17.06.2004

Opracowała Sabina Dziombek
I Liceum Ogólnokształc±ce w Piekarach ¦l±skich

Back Powrót