Biblioteka w szkole Biblioteka w szkole
Szukaj: 
Aktualny numer 10/13
Na skróty
Aktualny numer
Prenumerata i zakup numerów archiwalnych
Archiwum
Zawartość wszystkich numerów "BwS"
w programie MOL
Wyszukiwarka
Informacje dla autorów
Sklep internetowy
Bibliografia materiałów repertuarowych dla szkół
Bank przydatnych
materiałów
Partnerzy
Galeria bibliotekarzy
KONTAKT
"Biblioteka w Szkole"
00-950 Warszawa
skr. pocztowa 109
email:
[email protected]
tel./fax 0-22 832 36 12
tel. 832 36 11
Biblioteka w Szkole 2002 nr 5

okładka

Mirosława BOGACZ, Dorota KACZOR
Program ścieżki czytelniczo-medialnej dla szkół ponadgimnazjalnych

Program opracowany zgodnie z najnowszymi podstawami programowymi. Autorki nie rozstrzygaj±, kto ma realizować poszczególne moduły. Zakładaj±, że niektórzy bibliotekarze s± absolwentami kierunkowych studiów podyplomowych lub maj± uprawnienia do nauczania dwóch przedmiotów (np. języka polskiego, historii), posiadaj± więc kompetencje potrzebne do realizacji przynajmniej części zagadnień. Liczba godzin przeznaczonych na ścieżkę zależy od decyzji dyrekcji konkretnej szkoły, w zwi±zku z tym w programie nie wprowadzono podziału tematów na poszczególne klasy.
Do szczegółowych celów kształcenia podano materiał nauczania, przykładowe zadania, osi±gnięcia ucznia. Bogata bibliografia wykorzystanych i proponowanych publikacji ksi±żkowych i z czasopism.

Anna ZELER
Polemiki. Internet? Koniecznie

Polemika z artykułem Internet? Niekoniecznie ("Biblioteka w Szkole" 3/02), odpowiedź autora.

Danuta RÓŻAŃSKA-SMOLIŃSKA
Przeciętn± polska biblioteka szkolna

"(...) zaczęło się od zainteresowania pojęciem jakości w oświacie. Przeczytałam wszystko, do czego udało mi się dotrzeć, a następnie podjęłam próbę przełożenia pojęć i definicji na warunki przeciętnej biblioteki. Spróbowałam je uporz±dkować i pogrupować. Powstał w ten sposób Arkusz samooceny pracy biblioteki. Stworzony został dla biblioteki w szkole podstawowej. Służy on do określenia słabych i mocnych stron biblioteki, umożliwia podejmowanie planowych działań modernizacyjnych (...)."
Ostatni± część arkusza samooceny (wzór arkusza został opublikowany) autorka wykorzystała jako ankietę adresowan± do rady pedagogicznej i do uczniów

Elżbieta GUCWA
Porozmawiajmy o obowi±zkach nauczyciela bibliotekarza

Anna GORZKOWSKA-OWCZAREK
Według "Gazety Wyborczej" stan biblioteki szkolnej nie ma wpływu na ocenę jakości liceum

Bożena STUDNIEWSKA
Biblioteka szkolna a ewaluacja szkolnego programu ścieżek edukacyjnych

Omówienie przykładu wł±czenia się biblioteki w proces mierzenia jakości pracy szkoły.

Grażyna SZPULAK
Uczeń zdolny i jego potrzeby czytelnicze. Analiza i opis przypadku problemu edukacyjnego w bibliotece szkolnej

Przykład indywidualnej pracy nauczyciela bibliotekarza z uczniem zdolnym

Małgorzata MROCZKOWSKA
Aktywizowanie współpracy z rodzicami. Opis i analiza przypadku

Propozycja "wyjścia" nauczyciela bibliotekarza do rodziców w szkole podstawowej, także harmonogram działań.

Renata ZAWADZKA
Zajęcia biblioterapeutyczne. Opis i analiza przypadku

Ewa CHMIELEWSKA
Dziecko z wad± słuchu w szkole masowej

Zofia GÓRAL
Działalność edukacyjna Dolnośl±skiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu

Urszula ZIĘBA
Komputerowa baza danych biblioteki szkolnej - jak korzystać z programu "katalog"? Konspekt lekcji w kl. I szkoły ponadgimnazjalnej

Monika ¦WIERK
Spotkanie z ornitologiem w bibliotece szkolnej

Propozycja przygotowania i "oprawy" spotkania uczniów szkoły podstawowej z ornitologiem. Zachęta do obserwowania ptaków, tekst krótkiego "Kodeksu obserwatora ptaków".

Kinga HECHSMAN
Przedstawiamy: Galeria "Bakałarz" w Bibliotece Pedagogicznej w Myślenicach

Ewa Joanna ŁAPIŃSKA
Ojczyzn± jest język. Scenariusz montażu słowno-muzycznego

Autorka wykorzystała m.in. fragmenty utworów literackich na temat roli języka polskiego. Przybliżaj±c uczniom podstawowe informacje o Unii Europejskiej wskazuje jednocześnie na konieczność dbania o zachowanie kultury narodowej i tradycji języka ojczystego

Maria WIADEREK
Scena balkonowa. Scenariusz

Dowcipna scenka teatralno-kabaretowa na motywach sceny balkonowej z Romea i Julii.

Maria WAWRYKÓW, Elżbieta WRÓBEL
Młodzież wybrała "Bestsellery nastolatków"

Wyniki przeprowadzonego w regionie krakowskim plebiscytu na najpoczytniejsze ksi±żki. Przedstawiono pierwsze dwadzieścia miejsc w dwu kategoriach -  szkoły  podstawowe i gimnazja

Grażyna BRODZI¦KA
Zygmunt Krasiński. Pytania konkursowe

Propozycja 20 pytań na temat życia i twórczości poety

Alicja MACIEJEWSKA
Rozkosze (!) pozyskiwania funduszy

Artykuł na temat sposobów pozyskiwania dodatkowych pieniędzy dla biblioteki 

Jolanta SKAWIŃSKA, Wiesława  SYGUŁA
Reklama ksi±żki metod± "book-talking"

Przedstawienie stosowanej w USA metody atrakcyjnej formy promocji czytelnictwa

Małgorzata WOJDAT
Jak nie zostałam nauczycielem dyplomowanym, czyli ofiara dziury budżetowej

Z cyklu "Co robi±?

Anna WITEK
Idziemy czytać przedszkolakom

Katarzyna KUJAWSKA
Popularyzujemy kraje Unii Europejskiej. Francja - projekt miedzyprzedmiotowy

Lidia WRÓBEL
Znalazłam skarby. Scenariusz wystawy

Hanna BOGACZ-GRZYBOWSKA
Mamy unikalny zbiór magazynu "National Geographic"

Lucyna GRZYWA
Prowadzę kronikę klasy

Natalia FIRKOWSKA
Organizuje wystawy tematyczne

Beata SŁAWIŃSKA-KOPY¦
Ci±g dalszy nast±pił

Aleksandra KWA¦NICKA
Konkursy interpretacji wierszy wybranego poety

Izabela KALINOWSKA
Konkursy recytatorskie

Janina WITEK
Opracowałam program realizacji ścieżki edukacji czytelniczej i medialnej dla kl. IV-VI

Wykaz dyplomowanych nauczycieli bibliotekarzy

A w Słupsku była Wiosna Literacka (JW)

Publikacje otrzymane

Konkursy